دانلود پایان نامه

3-5- روش های گردآوری داده ها و موارد استفاده
برای تبین ادبیات موضوع از روش مطالعه کتابخانه ای، با استفاده از کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه تهران، استفاده شده است.
برای دستیابی به داده های مورد نیاز برای پردازش فرضیات تحقیق، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت ها به سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.
3-6- ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده
در خصوص ابزار گردآوری داده ها جهت انجام مطالعات کتابخانه ای از فیش و جهت انجام روش مطالعه اسناد و مدارک از جدول تلخیص داده ها استفاده می گردد.
ضمنا می توان از سایتWWW.SEO.COM (سازمان بورس اوراق بهادار) و از سایت WW.CODAL.COM (سیستم اطلاع رسانی جامع ناشران) نیز بهره گرفت.
3-7- پایایی واعتبار ابزار تحقیق:
در این پژوهش ، از دو ابزار فیش و جدول تلخیص داده ها استفاده شده است.ابزار فیش ،با ذکر منبع اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می نماید. جدول تلخیص داده ها با استفاده از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است ،از این جهت از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار است .
3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
3-8-1- روش های توصیفی
روش های توصیفی به تنظیم و طبقه بندی داده ها ، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای نمونه مورد بحث است. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه سازی داده ها استفاده می شود:
استفاده از جداول
استفاده از نمودار
محاسبه مقادیری خاص که نشان دهنده خصوصیات مهمی از داده ها باشند.
که در این تحقیق از طریق محاسبات مقادیری از قبیل میانگین،میانه ،… به توصیف متغیر ها پرداخته می شود .
3-8-2- آزمون پیش فرض ها:
مفروضات تحلیل پانلی شامل همسانی واریانس در سطوح مختلف متغیر مستقل ، نرمان بودن متغیر وابسته (یا باقیمانده ها) ، نداشتن خود همبستگی ، نداشتن همخطی و . . . است که در برآورد پارامتر های مدل آزمون شده است. برای تشخیص ناهمسانی واریانس از آزمون white استفاده شد و نرمال بودن با استفاده از آزمون نرمالیتی residualsبررسی شد. همچنین خود همبستگی با استفاده از آزمون ( بریوش گادفری لاگرانژ مالتی پلیر تست )، بررسی شد.
البته زیاد بودن تعداد مشاهدات، مساله همخطی(خود همبستگی) در اقتصادسنجی را نیز تا حدود زیادی حل میکند. چون داده ها هم در طول زمان و هم در میان شرکتها تغییر میکنند و احتمال کمتری میرود متغیرها با هم همخطی زیادی داشته باشند(مهرگان،1387).
3-8-3- روش های تعیین روابط بین متغیرها
معمولأ استفاده از دادههای آماری به سه روش مقطعی، سری زمانی و تلفیقی امکانپذیر است:
1- دادههای مقطعی: در دادههای مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونهای) برای یک زمان مشخص جمعآوری میشود.
2- دادههای سری زمانی: در دادههای سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده میشود.