دانلود پایان نامه
در مرحله رشد اندازه شرکت بیش از اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده، میزان فروش ودرآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است.منابع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده، شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از شرکت ها معمولاً بین 10% و50% در نوسان است. نرخ بازده داخلی نیز در اغلب موارد بر نرخ هزینه تأمین مالی فزونی دارد؛ به عبارتی رابطه(IRR>K) برقرار است .با این حال جنبه مهم مدیریت گذر از مرحله شروع به مرحله رشد این است که سرمایه گذار مخاطره پذیر اولیه خواهان سود سرمایهای هستند تا این سودها را در کسب و کارهای جدید در حال شروع سرمایه گذاری کنند(روث و کیت،2002،54). این موضوع به این مفهوم است که سرمایه گذاران جدید باید شناسایی شوند تا باسرمایه گذاران مخاطره پذیر اولیه جایگزین شوند تا وجوه مورد نیاز برای این مرحله با رشد بالا را تأمین کنند. جذابترین منبع تأمین چنین وجوهی عرضه عمومی شرکت می باشد. در این مرحله حجم بالای فروش همراه با حاشیه سود معقولانه باید به دست آید واین وضعیت جریانات نقدی بهتری را در مقایسه با مرحله شروع ایجاد خواهد کرد. با این حال شرکت باید به مقدار زیادی در توسعه کلی بازار و توسعه سهم بازار سرمایه گذاری کند همچنانکه باید برای همسطح نگه داشتن خود با افزایش فعالیت های عملیاتی نیز نیازمند سرمایه گذاری است.در نتیجه وجوه نقد تولید شده توسط کسب وکار برای نیازهای سرمایه گذاری مجدد هزینه خواهد شد ودر نتیجه نسبت سود تقسیمی پایین نگه داشته خواهد شد.این موضوع نباید مشکلی برای سرمایه گذاران جدید به وجودآورد زیرا آنها در ابتدا با چشم انداز رشد زیاد در آینده جذب می شوند. این دورنمای رشد دریک نسبت P/E بالا منعکس خواهد شد که به هنگام محاسبه قیمت جاری سهام در EPS پایین شرکت ضرب خواهد شد.از آنجاییکه بازده سود نقدی خیلی کم است قسمت عمده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران باید از سودهای سرمایه ای ایجاد شود،با افزایش قیمت سهام این موضوع به این معناست که شرکت باید رشد قابل ملاحظه ای در سود هرسهم در طی این مرحله رشد داشته باشد؛ این هدف با کسب سهم بالایی از بازار رو به رشد به دست می آید.
در مرحله بلوغ شرکت ها فروش باثبات و متعادلی را تجربه نموده، نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین می شود. اندازه دارایی های این شرکت ها نیز به تناسب بیش از اندازه شرکت های در مرحله رشد بوده، نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکت ها معمولاً بین 50% و100% در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکا به سیاست تأمین منابع مالی از خارج، معمولاً نرخ بازده داخلی در این شرکت ها معادل یا بیش از نرخ تأمین مالی است؛ به عبارتی رابطه (IRR≥K) برقرار است(دهدار،1386،96). پایان مرحله رشد، غالباً با حالت وجود برخی از رقابتهای قیمتی تهاجمی در بین رقبایی که دارای ظرفیت اضافی قابل ملاحظه ای هستند، به دلیل تحقق نیافتن رشد فروش پیش بینی شده صنعت، نشان داده می شود. زمانی که این صنعت با ثبات شد، مرحله فروش بالا اما نسبتاً با ثبات دارای حاشیه سود معقول شروع می شود. به طور واضح سطح ریسک تجاری کاهش می یابد، چون دوباره مرحله دیگری از توسعه به طور موفقیت آمیز در این مرحله کامل می شود؛ این شرکت باید به مرحله بلوغ، با سهم بازار نسبتاً خوب در نتیجه سرمایه گذاری انجام شده در بازاریابی در طول مرحله رشد وارد شود. ریسکهای تجاری مهم باقیمانده به طول این مرحله با ثبات بالغ واینکه آیا شرکت می تواند سهم بازار قوی خود را بر یک پایه جذاب مالی در طول این دوره نگه دارد، مربوط می شود. این تأکید استراتژیک اکنون به نگه داشتن سهم بازار وافزایش کارایی که می تواند مدیریت انتقال از مرحله رشد وبلوغ را بسیار مشکل کند،تغییر کرده است.با این حال کاهش ریسک تجاری قادر می سازد که ریسک مالی با شروع تأمین مالی از طریق وام،افزایش یابد. این کار اکنون عملی است چون جریانات نقدی خالص به طور قابل ملاحظه ای مثبت شده است، که قادر می سازد هم بهره بدهی وهم اصل آن با پرداخت شود. جریانات نقدی مثبت و توانایی استفاده از تأمین مالی از طریق وام برای نیازهای سرمایه گذاری مجدد نیز برای سهامداران مهم است، چون اینها به شرکت اجازه می دهد تا سود بالاتری را تقسیم کند. بنابراین نسبت سود تقسیمی افزایش می یابد، چون EPS فعلی بالا، پرداخت های قطعی سود نقدی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. این افزایش بازده سود تقسیمی ضروری است، چون چشم انداز رشد آتی کسب وکارها در این مرحله بسیار پایین تر از مراحل اولیه می باشد. این چشم انداز پایین رشد در نسبت P/E پایین منعکس شده است بنابراین سهام دارای نرخ گذاری پایین تر توسط بازار می باشد، اما این موضوع ضرورتاً منجر به کاهش قیمت سهام نمی شود. سود هر سهم باید بالا بوده وبه صورت جزئی افزایش یابد، به دلیل سودهای حاصل از کارایی در این مرحله، به طوریکه این EPS بالا کاهش ضریبP/E را جبران نماید. نتیجه خالص باید قیمت های با ثبات تر سهام باشد، چون بیشتر بازده مورد انتظار سهامداران در حال حاضر از طریق بازده سود تقسیمی و نه سودهای سرمایه ای که مراحل قبلی را تحت تأثیر داشت ایجاد می شود.
در مرحله افول فرصت های رشد عموماً ناچیز است. شاخص های سودآوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط بسیار سخت محاط شده است؛ ضمن اینکه هزینه تأمین مالی از منابع خارجی بالاست به گونه ای که در اغلب موارد نرخ بازده داخلی کمتر از نرخ تأمین مالی است؛ به عبارتی رابطه(IRRجریان نقدی ورودی خالص را می توان در طول مراحل اولیه کاهش، با تغییر دادن استراتژی کسب و کار به صورت مناسب حفظ کرد. ریسک تجاری مرتبط با این مرحله باید مدنظر قرار گیرد چون هنوز از سطح خود در مرحله قبلی، بلوغ، در حال کاهش است. در حال حاضر یک متغیر ناشناخته اصلی، یعنی طول مرحله بلوغ حل شده است و تنها ریسک اصلی باقیمانده این است که تا چه زمانی به لحاظ اقتصادی توجیه دارد که به کسب و کار ادامه فعالیت داده شود. این ریسک تجاری پایین باید با ریسک مالی نسبتاً بالا برای تأمین منابع مالی کامل شود. این کار را می توان با ترکیب یک سیاست تقسیم سود بالا و استفاده از تأمین مالی از طریق وام بدست آورد. در نتیجه سودهای تقسیمی شاید برابر کل سودها واستهلاک باشد،که در هر مورد باید مشخص شود که بخشی از پرداخت سود تقسیمی واقعاً نشان دهنده بازپرداخت سرمایه می باشد. چشم اندازهای منفی رشد به یک ضریب P/E پایین برای سهام منتقل می شوند، زمانی که با روند رو به افول درآمد هرسهم که در طول این مرحله تجربه می شوند، ترکیب می شوند؛ این موضوع در این حالت منجر به کاهش قیمت می شود. با این حال تا زمانیکه سهامداران آگاه باشند که بخشی از پرداخت سود نقدی بالای آنها به صورت اثر بخشی باز پرداخت سرمایه است،این ارزش روبه افول نباید باعث نگرانی های نامرتبط شود. دراین تحقیق به علت غیر فعال بودن معامله(خرید وفروش) سهام یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور، مراحل چرخه عمر به سه شکل رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله تولد یا ظهور چشم پوشی شده است.
2-4- سیاست های تقسیم سود
2-4-1- دلایل پرداخت سود سهام
شرکت ها بدلایل متعددی اقدام به پرداخت سود سهام می کنند که برخی از آنها عبارتند از :
الف )سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران محسوب می شود به طوری که بر اساس میزان سود سهام دریافتی می توانند هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.
ب) سهامداران بالقوه به گزارشهای مالی و اخبار مربوط به سود تقسیمی شرکت ها توجه خاص دارند .
ج)تغییرات در سود تقسیمی سهام حاوی اطلاعات مفیدی برای سهامداران می باشد .
چ)اگر سهامدار شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشد در این صورت قطع ناگهانی پرداخت سود سهام توسط آن شرکت این گونه سهامداران را دچار مشکل می نماید.
ح)در بازاری که در آن هزینه های تنزیل به خاطر عدم اطمینان بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر نسبت به پرداخت در آینده دارای ارزش بیشتری می باشد .
خ)عدم پرداخت سود ممکن است رقبای واحد تجاری را به تبلیغات تهاجمی بر علیه شرکت تشویق نماید.
د)شرکت توانایی بالفعلی در تولید نقدینگی به اندازه کافی دارد و لذا نیازی به سرمایه گذاری مجدد سودها نمی بیند،بر این اساس اقدام به توزیع سود میان سهامداران خود می نماید.
ذ)در صورتی که هزینه های مالیات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پائین باشد و یا سود سهام مشمول معافیت مالیاتی باشد این امر شرکت ها را به پرداخت سود تشویق می کند .
ر)گاهی هزینه های معاملاتی و نقل و انتقال سهام در خصوص سهامدارانی که به خاطرنیاز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود می شوند پرداخت سود سهام را ایجاب می کند.
ز)برخی از مقررات تجاری و مالیاتی، شرکت ها را از انباشتن غیر ضروری و بیش از حد سود منع نموده و آنها را ملزم به پرداخت سود سهام در میان سهامداران می نماید.
در ایران تصمیم گیری در مورد تقسیم سود جزو اختیارات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است.
2-4-2)روشهای پرداخت سود سهام
پس از آنکه شرکت تصمیم می گیرد قسمتی از سود حاصله را بین سهامداران خود تقسیم کند باید شیوه پرداخت آن را تعیین نماید عمده روشهای پرداخت سود را به شرح زیر می توان نام برد.(جهانخانی و پارسائیان ،1373،124).
2-4-2-1- پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد
این شیوه رایج ترین روش پرداخت سود سهام بوده و عمدتاً در شرایطی که شرکت مشکل کمبود نقدینگی ندارد مورد استفاده قرار می گیرد. فرآیند پرداخت سود سهام شرکت ها دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارتند از :تاریخ اعلام ،تاریخ ثبت،تاریخ موثر در بورس و تاریخ پرداخت سود.
الف)تاریخ اعلام .روزی است که هیات مدیره شرکت گرد هم می آیند ،در مورد پرداخت سود سهام تصمیم می گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند