دانلود پایان نامه

رابطه معناداری بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد وجود دارد . H1 : β1 ≠ 0
با توجه به تخمین مدل جدول 4-7 ، اولا: قدر مطلق t محاسبه شده برای متغیر اندازه شرکت (12321/4) از t جدول در سطح معناداری5 درصد(96/1) بزرگتر است و ثانیا:مقدار عددی احتمال (prob) آن (0003/0)است که این عدد از 5 درصد کوچکتر است.پس در سطح اطمینان 95درصد ،فرض H0 ردمی شود.
4-5-3-2- فرضیه فرعی چهارم: بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
در بررسی رابطه بین این دو متغیر ، همچنین از تحلیل مدل رگرسیون با استفاده از آزمون معنادار بودن ضریب متغیر مستقل (درجه اهرم مالی)بهره گرفته شده است.
تحلیل مدل:
1- با توجه به جدول 4-7 ، مقدار ضریب متغیر درجه اهرم مالی (142451/1-) است .
2-با توجه به علامت منفی ضریب درجه اهرم مالی ،بنابراین بین این دو متغیر رابطه ای معکوس وجود دارد.
برای تعمیم یافته های نمونه به جامعه ابتدا دو فرض H0 و H1 به شرح زیر تنظیم می کنیم:
رابطه معناداری بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد وجود ندارد H0 : β2 = 0
رابطه معناداری بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد وجود دارد H1 : β2 ≠ 0
با توجه به تخمین مدل جدول 4-7، اولا: قدر مطلق t محاسبه شده برای متغیر اهرم مالی (988247/2) از t جدول در سطح معناداری5 درصد (96/1) بزرگتر است و ثانیا: مقدار عددی احتمال (prob) آن (0029/0) است که این عدد از 5 درصد کوچکتر است ، پس در سطح اطمینان 95درصد ، فرض H0 رد می شود.
4-5-3-3- فرضیه فرعی پنجم: بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
در بررسی رابطه بین این دو متغیر ، همچنین از تحلیل مدل رگرسیون با استفاده از آزمون معنادار بودن ضریب متغیر مستقل (نرخ بازده داراییها) بهره گرفته شده است.
تحلیل مدل:
1- با توجه به جدول 4-7 ، مقدار ضریب متغیر نرخ بازده داراییها (2475/3) است .
2-با توجه به علامت مثبت ضریب نرخ بازده داراییها، بنابراین بین این دو متغیر رابطه ای مستقیم وجود دارد.
برای تعمیم یافته های نمونه به جامعه ایتدا دو فرض H0 و H1 به شرح زیر تنظیم می کنیم:
رابطه معناداری بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد وجود ندارد H0 : β2 = 0
رابطه معناداری بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد وجود دارد H1 : β2 ≠ 0
با توجه به تخمین مدل جدول 4-7، اولا: قدر مطلق t محاسبه شده برای متغیر نرخ بازده داراییها (6890/3) از t جدول در سطح معناداری5 درصد(96/1) بزرگتر است و ثانیا: مقدار عددی احتمال (prob) آن (0025/0)است که این عدد از 5 درصد کوچکتر است ، پس در سطح اطمینان 95درصد ، فرض H0 رد می شود.
4-5-3-4- فرضیه فرعی ششم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد رابطه وجود دارد.
در بررسی رابطه بین این دو متغیر ، همچنین از تحلیل مدل رگرسیون با استفاده از آزمون معنادار بودن ضریب متغیر مستقل (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) بهره گرفته شده است.