دانلود پایان نامه
دهدار(1386) به بررسی تأثیر چرخه عمر بر توان توضیحی افزاینده اجزای سود و جریانهای نقدی پرداخت. یافته های وی نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر سود و اقلام تعهدی در قیاس با الگوهای مبتنی بر جریان های نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، حاوی توان توضیحی افزاینده بیشترهستند و درمرحله افول، عکس این موضوع صادق است.
کرمی و عمرانی(1388) در تحقیقی به بررسی تأثیر چرخه عمر بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک وعملکرد پرداختند نتایح این تحقیق نشان می دهد که میزان مربوط بودن معیارهای ریسک وعملکرد ونیز توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد، بلوغ وافول)تفاوت معناداری بایکدیگر دارند (کرمی و عمرانی،1388،ص8).
کرمی و عمرانی(1388) در تحقیقی دیگر به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت ومحافظه کاری بر ارزش شرکت پرداختند نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاران اهمیت (وزن )بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای در مرحله رشد نسبت به شرکتهای در مراحل بلوغ و افول می دهند . همچنین نتایج نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت(وزن) بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای محافظه کارنسبت به شرکتهایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند می دهند و در مرحله افول عکس این موضوع صادق است(کرمی و عمرانی،1388).
مهرانی و باقری در مقاله بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران٬ به رابطه بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد بر مبنای نظریه جنسن پرداخته است. در این تحقیق به بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یک کنترل کننده ی خارجی ٬ بر تعدیل رابطه مذبور پرداخته شده است. استدلال می شود سهامداران نهادی به سبب صرف منابع خود در شرکت ها ٬ از انگیزه های لازم به منظور کنترل رفتار فرصت طلبانه ی مدیران برخوردار هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم ٬ رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد اما رابطه معناداری بین سود و سهامداران نهادی در شرکت با جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد(مهرانی و باقری ٬ ١٣٨٨ ص١).
فروغی ، سعیدی و اژدر در مقاله تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ٬ به بررسی میزان و نحوه تاثیر گذاری سهامداران نهادی(نوع ساختار مالکیت) و نیز سهام مدیریتی شرکت ها(میزان مشارکت سهامداران در مدیریت شرکت) بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سیاست های تقسیم سود با استفاده از چهار مدل رگرسیون خطی چند متغیره، شامل مدل تعدیل کامل، مدل تعدیل جزئی، مدل واتو و مدل روند سود، آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان میدهد که در سطح اطمینان ٩۵ درصد، میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست تقسیم سود تاثیری مثبت و معنی دار دارد در خالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست تقسیم سود ندارند(فروغی و همکاران ٬ ٬١٣٨٨ص ١).
بیتا مشایخی وهمکاران ،1384، در مقاله “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیرت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عملیات به علت دستکاری واعمال نظر کمتر مدیریت، به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی ومدیریت سود و هچنین ارتباط بین اقلام تعهدی و وجوه نقد حاصل از عملیات پرداخته اند نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطاله، مدیریت سود اعمال شده است، و وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی به صورت معنی داری رابطه معکوس بایکدیگر دارند .
علی علیزاده (1380) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانهای نقدی” به بررسی سود مندی اطلاعات جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی پرداخت. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده توسط محقق با استفاده از روش رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته که نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که در جامعه آماری(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی نقش کمتری ایفا می کند و یا به عبارت دیگر اصلاً تأثیری ندارد. (علیزاده ،1380).
محمود بختیاری (1382)، در پایان نامه خود با عنوان “بررسی و مقایسه تأثیر سود هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی عملکرد بازار سهام تهران طی سالهای 70 تا 79 پرداخت . بدین منظور وی رابطه همبستگی بین قیمت معاملاتی سهام 50 شرکت نمونه و عوامل موثر بر قیمت سهام یعنی سود هرسهم، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت را مورد بررسی قرار داد؛ که نتایج حاصله نشان دهنده وجود برخی کاستی ها در بورس تهران بود، نتایج حاصله نشان می دهد که در قلمرو زمانی مذکور بین قیمت سهام و سود هر سهم و نیز بین قیمت سهام و سود تقسیمی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین قیمت سهام شرکت و نرخ رشد سود شرکت وجود ندارد، در بررسی شرکتی، رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تایید قرار گرفت و در دادها ی ترکیبی نیز رابطه سود ،سود تقسیمی و سرمایه گذاری تایید شد.(بختیاری ،1382).
محسن سیاح رزیانی (1388) ارتباط میان کیفیت سود و سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، پاسخ به این سؤال است که آیا می توان با توجه به کیفیت سود، سیاست تقسیم سود نقدی را مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور، تعداد 97 شرکت طی دوره زمانی 1386-1380 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره و برای آزمون فرضیه های دوم و سوم از رگرسیون لاجیت2 استفاده شده و کیفیت سود از طریق دو متغیر جایگزین (نزدیکی سود به جریان های نقدی عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی اختیاری) اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در صورت سنجش کیفیت سود بر مبنای تغییر در اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط معکوس و معنادار ضعیفی میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ بیشتر سود نقدی وجود دارد. همچنین در صورتی که کیفیت سود بر مبنای نزدیکی سود به جریان های نقدی عملیاتی سنجیده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوی میان کیفیت سود و احتمال افزایش سود نقدی مشاهده می شود. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تغییر در کیفیت سود شرکت، حاوی اطلاعاتی در خصوص احتمال تغییر در سود نقدی است. (سیاح،1388).
جدول 2-2 خلاصه تحقیقات داخلی
محقق/ محققین سال عنوان مدل تحقیق نتایج
شاه نظریان 1385 بررسی نقش وجه نقد عملیاتی در تغییرات سالانه سود تقسیمی رگرسیون خطی
نتایج پژوهش وجود رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و وجه نقد عملیاتی را نشان میدهد و رابطه تغییرات سود تقسیمی و سود عملیاتی قویتر از این رابطه ارزیابی میشود. همچنین در شرکتهایی با رشد متعادل رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و وجه نقد عملیاتی قویترازشرکتهایی با رشدکم و رشد زیاد است.
حقیقت و قربانی 1386 بررسی رابطه سود و جریان نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر شرکت رگرسیون خطی
در مراحل رشد و افول رابطه جریان نقدی با ارزش شرکت قوی تر از رابطه سود با ارزش شرکت است و در مرحله بلوغ، عکس این موضوع صادق است .
دهدار 1386 بررسی تاثیر چرخه عمر بر توان توضیحی افزاینده اجزای سود و جریان نقدی رگرسیون خطی
در مراحل رشد و بلوغ الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر سود و اقلام تعهدی در قیاس با الگو های مبتنی بر جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی حاوی توان توضیحی افزاینده بیشتری هستند و در مرحله افول، عکس این موضوع صادق است.
پورحیدری و خاکساری 1387 بررسی ارتباط تعیین خط مشی سیاست تقسیم سود و وضعیت نقدینگی شرکت رگرسیون خطی
ثبات سودآوری شرکت و درجه اهرم مالی در تعیین خط مشی تقسیم سود نقشی ندارد. این مطالعه همچنین نشان داد که بین وجود فرصت های سرمایه گذاری سودآور و توزیع سود ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.
رکابدار 1388 رابطه جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ضریب همبستگی در شرکت های بزرگ و هم در شرکت های دارای فرصت سرمایه گذاری پایین بین جریان نقد آزاد و تغییرات تقسیم سود رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
کرمی و عمرانی 1389 بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد رگرسیون خطی
میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد و نیز توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.