دانلود پایان نامه

فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد. در این فصل، به نوع تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و روش تحلیل داده ها پرداخته می شود.
روش تحقیق
از آنجا که پژوهش حاضر به توصیف وضع موجود و رابطه میان رویدادها می پردازد، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش ابتدا نمره رهبری تحولی مدیران ستادی به وسیله پرسشنامه مربوطه به دست آمد و بعد از به دست آوردن نمره سازمان یادگیرنده، بین این دو متغیر همبستگی گرفته شد.
جامعه آماری
کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه های علمی–کاربردی استان سمنان ، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. بر اساس آخرین اطلاعات رسمی از این ادارات تعداد این کارکنان در سال تحصیلی 1389-1388 برابر با 55 نفر می باشند.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش، حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد که 48 نفر بود. در این پژوهش با مراجعه به دانشگاه علمی–کاربردی سمنان، و با توجه به تعداد کارکنان رسمی شاغل در آن اداره، حجم نمونه مورد نظر انتخاب و پرسشنامه ها در اختیار کارکنان قرار گرفت. از مجموع پرسشنامه های توزیع شده، تعداد 43 پرسشنامه بازگردانده شد و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. جدول 1-3 حجم نمونه مورد پژوهش را به تفکیک جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات نشان می دهد.
جدول 1-3- حجم نمونه مورد پژوهش بر حسب جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات
جنسیت سابقه کاری تحصیلات
مرد زن 1 تا 10 سال بیشتر از 10 سال فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر
تعداد کارکنان 23 20 28 15 7 17 19
ابزار اندازه گیری
در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. برای سنجش میزان انطباق ادارات دانشگاه علمی–کاربردی با شاخص های سازمان یادگیرنده، از پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه و برای اندازه گیری رهبری تحولی، از پرسشنامه رهبری تحولی استفاده شد.
پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه دارای 31 سوال در رابطه با مولفه های سازمان یاد گیرنده می باشد. این پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است.
این پرسشنامه پنج شاخص سازمان یادگیرنده را به صورت زیر می سنجد:
تسلط فردی: این شاخص با سوالات 1 تا 8 سنجیده می شود.
الگوهای ذهنی: این شاخص با سوالات 9 تا 13 سنجیده می شود.
ایجاد دورنمای مشترک: این شاخص با سوالات 14 تا 19 سنجیده می شود.
یادگیری تیمی: این شاخص با سوالات 20 تا 26 سنجیده می شود.
تفکر سیستمی: این شاخص با سوالات 27 تا 31 سنجیده می شود.
پرسشنامه سازمان یادگیرنده، پرسشنامه ای محقق ساخته، بر اساس 5 مولفه نظریه پیتر سنگه در خصوص سازمان یادگیرنده است و محققان قبلی از جمله قدمگاهی (1383) در پژوهش خود از این پرسشنامه استفاده کرده اند.
برای سنجش رهبری تحولی از پرسشنامه رهبری تحولی، با 29 سوال استفاده شد که به وسیله آن چهار شاخص رهبری تحولی سنجیده می شود.
1)نفوذ ایده آل: با سوالات 5-9-11-13-2-7-12-19-27-29-22
2) انگیزش روحی: با سوالات 4-6-14-20-26-28