دانلود پایان نامه
3) ملاحظات فردی: با سوالات 8-10-15-21-25-17
4) انگیزش الهام بخش یا تحریک ذهنی: با سوالات 1-3-16-18-23-24
این پرسشنامه نیز بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است. این پرسشنامه، پرسشنامه ای استاندارد می باشد که توسط بس اولیو (1985) تنظیم شده است.
روش بررسی اعتبار ابزار تحقیق
برای بررسی اعتبار گردآوری داده ها، از روش اجرای آزمایشی بر روی یک نمونه تصادفی استفاده شده است. به این ترتیب که تعداد 10%(7 نفر) از افراد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین آنان توزیع شد و بعد از تحلیل نتایج به وسیله نرم افزار spss، پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده، با آلفای 0.951 و برای پرسشنامه رهبری تحولی، آلفای کرانباخ برابر با 0.923 به دست آمد. لازم به ذکر است که پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده در پژوهش قدمگاهی (1383) برابر با آلفای 0.87 به دست آمده است. روایی پرسشنامه ها، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه های تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.
جدول 2-3- پایایی پرسشنامه ها
پایایی
پرسشنامه رهبری تحولی 0.923
پرسشنامه سازمان یادگیرنده 0.951
روش جمع آوری داده ها
در این پژوهش، محقق شخصاً به دانشگاه علمی–کاربردی سمنان مراجعه کرده، و با توجه به کارکنان رسمی شاغل در هر اداره، حجم نمونه مورد نظر را با جامعه برابر انتخاب، و بعد از دادن توضیحات لازم، پرسشنامه ها را در اختیار آنان قرار داده است. پرسشنامه ها بین کارکنان رسمی هر اداره و به منظور ارزیابی مدیر بلافاصل و مستقیم خود توزیع شد. بعد از تحویل پرسشنامه ها به کارکنان از آنان درخواست می شد تا در صورتی که فرصت دارند، همان موقع به پرسشنامه ها پاسخ دهند، در غیر این صورت محقق در روزهای بعد جهت جمع آوری پرسشنامه ها به اداره مورد نظر مراجعه می نمود.
روش تحلیل داده ها
بر اساس روش تحقیق همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مقایسه میانگین با یک ارزش ثابت، آزمون میانگین برای گروه های مستقل، همبستگی پیرسون و معنی داری، تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. بدین صورت که برای تحلیل سوال اصلی اول و دوم از آزمون مقایسه میانگین ها با یک ارزش ثابت، برای تحلیل سوال اصلی سوم از همبستگی پیرسون استفاده شده است. و به علاوه سوالات فرعی اول و دوم با تحلیل واریانس یک راهه، و سوالات فرعی سوم، چهارم، پنجم و ششم، با آزمون میانگین برای گروه های مستقل مورد بررسی قرار گرفت.

مطلب مرتبط :  

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
در این فصل داده های جمع آوری شده بر اساس هدف های تحقیق تجزیه و تحلیل می شود.
توصیف دادهها
برای انتخاب نوع آزمون مناسب (پارامتریک یا ناپارامتریک) ابتدا آزمون K-S (کالموگروف اسمیرنف) برای خوبی برازندگی اجرا میشود تا در صورت نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن توزیع نمرات از آزمونهای ناپارامتریک استفاده نماییم. همانطور که در جدول ذیل مشاهده میشود، سطح معنیداریهای به دست آمده بزرگتر از 5% میباشند. پس با اطمینان 95% میتوان گفت که داده ها از ویژگی نرمال بودن تبعیت می کنند. بنابراین میتوان از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل دادهها استفاده نمود.
جدول 0-4: آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط هر یک از متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق تعداد شاخص های نرمال Kolmogorov-Smirnov Z سطح معناداری
(دو دامنه)
میانگین انحراف استاندارد
سازمان یادگیرنده 43 101.88 19.422 .556 .916
تسلط فردی 43 26.7907 5.83731 1.072 .201
الگوهای ذهنی 43 16.4186 3.63339 .691 .727
ایجاد دورنمای مشترک 43 19.9070 4.39054 1.026 .243