دانلود پایان نامه
یادگیری تیمی 43 22.5814 4.90982 .822 .509
تفکر سیستمی 43 16.1860 3.52039 .588 .879
رهبری تحولی 43 100.84 22.363 .615 .843
ترتیب بیان نتایج بر اساس سوالات اصلی و فرعی تحقیق می باشد.
تجزیه و تحلیل سوالات اصلی
سوال اصلی اول: وضعیت سازمانی دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان تا چه اندازه با شاخص های سازمان یادگیرنده مطابقت دارد؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون مقایسه میانگین ها با یک ارزش ثابت استفاده شده است.
نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 1-4- میزان مطابقت دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یادگیرنده
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 93 می باشد
نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
سازمان یادگیرنده 43 101.88 19.422 2.999 42 0.005 8.884 2.91 14.86
همانظور که در جدول 1-4 نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 101.88 با ارزش آزمون 93 عبارت از 8.884 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(005/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که میزان انطباق دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان، با شاخص های سازمان یادگیرنده بالاتر از متوسط است به عبارت دیگر دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یادگیرنده انطباق دارند.
در زیر، نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان به تفکیک شاخص های تشکیل دهنده سازمان یادگیرنده نشان داده شده است.
جدول 2-4- نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص تسلط فردی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 24 می باشد
نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
تسلط فردی 43 26.7907 5.8373 3.135 42 0.003 2.790 0.9942 4.5872
همانطور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 26.7907 با ارزش آزمون 24 عبارت از 2.790 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(003/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که نمره یاد گیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص تسلط فردی بالاتر از متوسط است.
جدول 3-4- نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص الگوهای ذهنی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 15 می باشد
نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
الگوهای ذهنی 43 16.4186 3.6334 2.560 42 0.014 1.4186 0.3 2.5368
همانطور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 16.4186 با ارزش آزمون 15 عبارت از 1.4186 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(014/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص الگوهای ذهنی بالاتر از متوسط است.
جدل 4-4- نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص ایجاد دورنمای مشترک
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 18 می باشد
نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها