دانلود پایان نامه
ایجاد دورنمای مشترک 43 19.9070 4.3905 2.848 42 0.007 1.9069 0.5558 3.2582
همان طور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 19.9070 با ارزش آزمون 18 عبارت از 1.9069 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(007/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا میتوان نتیجه گرفت که نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص ایجاد دورنمای مشترک بالاتر از متوسط است.
جدول 5-4- نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص یادگیری تیمی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 21 می باشد
نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) ت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
یادگیری تیمی 43 22.5814 4.90982 20112 42 0.0141 1.5814 0.0714 3.0924
همانطور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 22.5814 با ارزش آزمون 21 عبارت از 1.5814 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(0141/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص یادگیری تیمی بالاتر از متوسط است.
جدول 6-4 نمره یاد گیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص تفکر سیستمی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 15 می باشد
نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
تفکر سیستمی 43 16.1860 3.5204 2.209 42 0.033 1.18605 0.1026 2.2695
همانطور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 16.1860 با ارزش آزمون 15 عبارت از 1.18605 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(033/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص تفکر سیستمی بالاتر از متوسط است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع بهبود مستمر فرآیندها، مدیریت منابع انسانی

سوال اصلی دوم: سبک رهبری مدیران ستادی دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان، تا چه اندازه به شاخص های سبک رهبری تحولی نزدیک است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون مقایسه میانگین ها با یک ارزش ثابت استفاده شده است. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 7-4 میزان انطباق سبک رهبری مدیران ستادی دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با شاخص های سبک رهبری تحولی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 87 می باشد
نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
رهبری 43 100.84 22.363 4.057 42 0.000 13.837 6.95 20.72
همانطور که در جدول نشان داده شده است میزان تفاوت میانگین بدست آمده 100.84 با ارزش آزمون 87 عبارت از 13.837 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(000/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که انطباق سبک رهبری تحولی مدیران ستادی دانشگاه های علمی–کاربردی با سبک رهبری تحولی بالاتر از متوسط است. به عبارت دیگر سبک رهبری مدیران ستادی با شاخص های سبک رهبری تحولی انطباق دارد.

سوال اصلی سوم: آیا بین استفاده مدیران ستادی دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان از سبک رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده رابطه معنی داری وجود دارد؟
در اینجا برای تعیین میزان رابطه بین دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول 8-4 همبستگی بین استفاده مدیران ستادی از سبک رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده
سازمان یادگیرنده رهبری تحولی
سازمان یادگیرنده همبستگی پیرسون معنی داری (دوسویه) تعداد 1 0.694**
0.000