دانلود پایان نامه
همانطور که در جدول نشان داده شد، معنی داری تاثیر ترکیبی متغیرها بر گرایش دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان به سمت سازمان یادگیرنده معنی دار نیست، اما معنی داری بزرگترین ریشه روی در رهبری تحولی برابر 0.006 به دست آمده کوچکتر از 0.05 می باشد. این بدان معنا است که ترکیب متغیرها بر استفاده مدیران دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان از سبک رهبری تحولی تاثیر گذار می باشد.
با توجه به جدول فوق و به منظور بررسی این که کدام یک از متغیرها بر استفاده مدیران دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان از سبک رهبری تحولی تاثیر گذار بوده، به طور مستقل به بررسی سه متغیر (تحصیلات، سابقه کاری و جنسیت) بر سبک رهبری تحولی می پردازیم.
سوال فرعی اول : آیا بین سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد؟
برای تعیین معنی داری در این سوال از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است.
جدول 14-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری بین سبک رهبری تحولی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان
مجموع مجذورات درجه آزادی مجذور میانگین نمره F معنی داری
رهبری تحولی بین گروهی 43.750 2 21.875 .042 .959
درون گروهی 20960.111 40 524.003
نمره کل 21003.860 42

همانطور که در جدول نشان داده شده است، معنی داری 0.959 به دست آمده که بزرگتر از 5 درصد است، بنابراین تفاوت معنی داری بین میانگین جوامع وجود ندارد. یعنی در نمره سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان بر حسب مدرک تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد. به این معنی که مدیرانی که مدرک تحصیلی آنان بالاتر است، الزاماً به عنوان رهبران تحولی شناخته نمی شوند و نمره بیشتری در سبک رهبری تحولی به دست نمی آورند.
سوال فرعی دوم: آیا بین انطباق دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یادگیرنده بر حسب تحصیلات تفاوت معنی داری وجود دارد؟
برای تعیین معنی داری در این سوال نیز از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است.
جدول 15-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یادگیرنده بر حسب تحصیلات مدیر
مجموع مجذورات درجه آزادی مجذور میانگین نمره F معنی داری
رهبری تحولی بین گروهی 114.334 2 57.167 .145 .865
درون گروهی 15728.085 40 393.202
نمره کل 15842.419 42

مطلب مرتبط :   مجری، پیگیری، شماره، بنده، جذاب، می‌خواهیم

همانطور که در جدول نشان داده شده است، سطح معنی داری 0.865 به دست آمده بزرگتر ازآلفای 5 درصد است بنابراین تفاوت معنی داری بین میانگین گروه ها وجود ندارد. یعنی در میزان انطباق سازمان یادگیرنده بر حسب مدرک تحصیلی مدیر تفاوت معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر گر چه ممکن است مدرک مدیر بالاتر باشد، ولی ممکن است سازمان آنها باشاخص های سازمان یادگیرنده انطباق نداشته باشد.
سوال فرعی سوم : آیا بین سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان و سابقه کاری آنان تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول زیر تعداد مدیران را بر حسب سابقه کاری آنان نشان می دهد.
جدول 16-4- آماره های گروه
تعداد میانگین انحراف استاندارد
رهبری تحولی 10-1 سال
بیشتر از 10 سال 28
15 98.36