دانلود پایان نامه

پس باید در نظر داشت که در آینده سازمان هایی به تعالی دست خواهند یافت که دریابند چگونه می توان در همه سطوح و بخش های سازمان، علاقه، تعهد و قابلیت یادگیری در افراد را توسعه داد. از این رو یادگیری نه تنها به یک فرایند حیاتی تبدیل شده، بلکه به طور استراتژیک و نیز به صورت عملیاتی و واقعی در کار پیگیری می شود. به زعم آرگریس و شون سازمانی که قادر به یادگیری نباشد، ادامه بقا نداشته و محکوم به فناست (مومنی، 1387). سازمان ها نمی توانند تنها با دانش قبلی خود به حیاتشان ادامه دهند، آنها برای ادامه حیات در دنیای پر تلاطم و متغیر بایستی پیوسته بیاموزند. در سازمان های جدید مبتنی بر دانش، هر عضو سازمان به جای تلاش برای افزایش کارایی باید پیوسته مطالب جدید بیاموزند تا بتوانند در حوزه و قلمرو فعالیت خود مسائل را شناسایی و حل کند. در این میان، مسئولیت مدیر، خلق یک سازمان یادگیرنده است. سازمانی که در آن افراد به طور پیوسته توانایی های خود را افزون ساخته تا به نتایجی که مدنظر آنهاست دست یابند، جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند و اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شود و افراد چگونگی آموختن با هم را می آموزند (قدمگاهی، 1383). در این سازمان ها همواره از طریق خلق و پرورش قابلیت های مورد نیاز جهت دستیابی به موفقیت های آتی تلاش می شود. افراد عضو در این سازمانها، توانایی ایجاد کسب و انتقال دانش را دارا بوده و رفتارشان را به گونه ای تعدیل می کنند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد. در این میان، آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، نقش مدیر و رهبر است (هدایت و دستور و خواهان به اشتراک گذاشتن قدرت باشند. مطالعات فراوان نشان داده است که در میان سبک های مختلف رهبری، سبک رهبری تحولی به سازمان ها برای حرکت به سمت یادگیری و سرانجام سازمان یادگیرنده کمک می کند (تروفینو و فان 2000). رهبران تحولی تمایل پیروان برای تحقق اهداف و رشد خود را بالا می برند، در حالی که توسعه گروه و سازمان را نیز افزایش می دهند. این رهبران در پیروان خود آگاهی نسبت به مسائل کلیدی، گروه و سازمان را بالامی برند و اعتماد پیروان را افزایش داده و به تدریج آنان را از توجه به وضع موجود به سمت توجه به تحقق اهداف، رشد و توسعه سوق می دهند (همان). طبق گفته تروفینو (1992) رهبران تحولی این توانایی را دارند که به طور واضح درباره اهداف آینده صحبت کنند، آنها مانند راویان افسانه ای هستند که خیل ما را با توضیح درباره آینده مجهول که می توانیم با هم بسازیم، تسخیر می کنند (تروفینو و فان، 2000). رهبری تحولی عاملی برای افزایش تعهدنسبت به اهداف سازمان فراهم می کند و کارکنان را به کارکردن در بهترین شکل آن بر می انگیزد.
با توجه به عصر فناوری اطلاعات، سازمان های آموزشی، بخش عظیمی از فعالیت های مربوط به انتقال دانش را انجام می دهند. لذا با توجه به شرایط پیچیده دنیای امروز و سرعت تغییر و پیشرفت فناوری و توسعه انفجار گونه دانش و اطلاعات که خارج از محیط این سازمان ها صورت می گیرد، لازم است که عملکرد سازمان های آموزشی به عنوان سازمان های یاد گیرنده، و سبک رهبری مناسب برای کمک به این سازمان ها در جهت پیشبرد آن به سمت سازمان یاد گیرنده مورد بررسی قرار گیرد.
در دانشگاه مانند بسیاری از زمینه های دیگر، افراد در صورتی که توسط کسانی که مسئولیت آنان را بر عهده دارند، محترم و ارزشمند تلقی شوند، تعهد بیشتری از خود نشان خواهند داد. شواهد فراوانی وجود دارد که رهبری با کیفیت و صلاحیت بالا، در رسیدن به مدارس و آموزشگاه های موفق حیاتی است.
از طریق فرایند رهبری تحولی، انگیزه های رهبر و پیرو در هم ادغام می شود. این شکل رهبری بر این فرض است که تمرکز اصلی رهبری باید بر تعهدات و توانایی های اعضاء سازمان باشد. فرض می شود که سطوح بالاتر تعهد افراد به اهداف سازمان و توانایی بیشتر برای اجرای آن اهداف، منجر به تلاش بیشتر و بهره وری بیشتر می شود (بوش و میدلوود ، 2005).
سوالات تحقیق
سوالات اصلی تحقیق
– وضعیت سازمانی دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان تا چه اندازه با شاخص های سازمان یاد گیرنده (تسلط فردی، الگوهای ذهنی، ایجاد دورنمای مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی) مطابقت دارد؟
– سبک رهبری مدیران ستادی دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان تا چه اندازه به شاخص های سبک رهبری تحولی (نفوذ ایده آل، انگیزش روحی، ملاحظات فردی و تحریک ذهنی) نزدیک است؟
– آیا بین استفاده مدیران ستادی دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان از سبک رهبری تحولی، و شاخص های سازمان یاد گیرنده رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق
– آیا بین سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد؟
– آیا بین انطباق سازمان دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یادگیرنده بر حسب تحصیلات مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد؟
– آیا بین سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان و سابقه کاری آنان تفاوت معنی داری وجود دارد؟
– آیا بین انطباق دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یادگیرنده بر حسب سابقه کاری مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد؟
– آیا در نمره سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان بر حسب جنسیت آنان تفاوت معنی داری وجود دارد؟
– آیا بین انطباق دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یادگیرنده بر حسب جنسیت مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد؟
تعاریف مفهومی
رهبران تحولی: این رهبران، ارزش های اساسی، اعتقادات و نگرش های پیروان را تغییر می دهند، به نحوی که آنان را به عملکرد بالاتر، ورای سطحی که به وسیله سازمان مشخص شده است، ترغیب می کنند. چنین رهبرانی، ویژگی های رفتاری نفوذ ایده آل (کاریزماتیک) انگیزش الهام بخش، تحریک ذهنی و ملاحظات فردی، که ابعاد مهم رهبری متحولی را معرفی می کند، از خود نشان می دهند (تروفینو وفان ، 2000)
سازمان یاد گیرنده: سازمانی است که در آن افراد در تمامی سطوح فردی و گروهی به صورت مداوم ظرفیت یادگیری خود را برای رسیدن به اهداف مود نظر افزایش می دهند (هدایت بین، 2000، به نقل از رضائیان، 1380). سازمان یاد گیرنده، سازمانی است که در آن افراد به طور مستمر در پی افزایش قابلیت های خود برای تحصیل نتایجی هستند که به واقع طالب آن هستند، جایی که الگوهای جدید تفکر پرورش می یابد و تمایلات گروهی محقق می شود و مجموعه ای است که در آن افراد پیوسته می آموزند که چگونه یاد بگیرند(هدایت و روشن، 1384). این سازمان ها در بر دارنده شاخص هایی از جمله تسلط فردی، الگوهای ذهنی، ایجاد دورنمای مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی می باشند.
مدیران ستادی : کارکنانی هستند که به افراد صف (معلمان) ، در انجام وظایف آنان کمک می کنند و نقش پشتیبان و یاری گر را ایفا می کنند.
تعاریف عملیاتی
رهبران تحولی : مدیرانی که از پرسشنامه رهبری تحولی حد نصاب لازم را کسب کنند به عنوان رهبری تحولی شناخته می شوند. که چهار شاخص رهبری تحولی (نفوذ ایده آل، انگیزش روحی، ملاحظات فردی و تحریک ذهنی) را می سنجد.
سازمان یاد گیرنده : منظور از سازمان یاد گیرنده سازمانی با مولفه هایی است که پیتر سنگه (1990) برای آن بر شمرده است. این مولفه ها عبارتند از تسلط فردی، الگوهای ذهنی، ایجاد دورنمای مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی.
سازمانی که از نظر اعضای آن نمره ای بالاتر از حد وسط را کسب کند، به عنوان سازمانی که با شاخص های سازمان یادگیرنده مطابقت دارد، شناخته می شود.
مدیران ستادی: کلیه افرادی که در استخدام دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان قرار دارند و در زمان اجرای این تحقیق در یکی از سمت های مدیریتی مشغول به فعالیت می باشند.

مطلب مرتبط :   جرم کلاهبرداری، کلاهبرداری

فصل دوم