دانلود پایان نامه

هاشمی و رسائیان ( 1388 ) تاثیر اندازه ، سودآوری و فرصت های رشد شرکت به عنوان متغیرهای مستقل و سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار داد . نتایج بیانگر آن است که بین اندازه و فرصت های رشد با سیاست تقسیم سود رابطه معنی داری وجود ندارد و سودآوری با سیاست تقسیم سود در سطح 95 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
رکابدار ( 1388 ) در پژوهش خود رابطه جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را آزمون کرد. نتایج این تحقیق نشان می داد که هم در شرکت های بزرگ و هم در شرکت های دارای فرصت سرمایه گذاری پایین بین جریان نقد آزاد و تغییرات تقسیم سود رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
کرمی و عمرانی(1389) به بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد پرداختند؛ در این تحقیق، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و معیارهای ریسک و عملکرد به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده تا میزان مربوط بودن معیارهای مزبور با در نظرگرفتن متغیر تعدیل کننده چرخه عمر شرکت بررسی گردد. نتایج نشان می دهد که میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد و نیز توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
رحمانی و همکاران(1390)، موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه سودآوری و بازده سهام با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای سود هر سهم و تغییر سود هر سهم به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و همچنین دو متغیر چرخه عمر و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای چرخه عمر و اندازه شرکت عوامل تاثیرگذار در رابطه بین سودآوری و بازده می باشند و باعث افزایش ضریب تعیین تعدیل شده می شوند.
ستایش و مهتری(1390) ، به بررسی رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی پرداختند. در این راستا تاثیر جریانهای نقد عملیاتی، سود تقسیمی سال قبل و سود خالص عملیاتی بر سود تقسیمی بررسی شده است. به رغم اهمیت جریانهای نقد عملیاتی در ارزیابی سیاستهای تقسیم سود شرکت، این مطالعه هیچ رابطه با اهمیتی میان تغییرات سود تقسیمی و جریانهای نقد عملیاتی شرکتها پیدا نکرده است. به منظور بررسی دوباره تاثیر جریانهای نقد عملیاتی در تعیین سیاستهای تقسیم سود شرکت، کل نمونه بر اساس سطوح رشد به سه نمونه فرعی تقسیم شده است؛ اما باز هم هیچ رابطه ای بین جریانهای نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود شرکت یافت نشده است. این بدین معناست که عوامل خاص دیگری باعث تغییرات در سود تقسیمی می شوند.
استا و قیطاسی (1391)، به بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری پرداختند؛ لذا مساله اساسی این تحقیق است که آیا چرخه عمر واحد تجاری بر میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری تاثیر می گذارد؟ نتایج حاصل از بررسی 140 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؛ به طوری که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد، نسبت به مرحله بلوغ و افول بیشتر و میزان استفاده از این اقلام در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول کمتر است.
احسان کمالی در کار تحقیقاتی خود در سال 1387 به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سال های 1379 تا 1386 بوده است.
وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکت هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می گردند تفاوت معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بوده اند. وی این چنین مطرح می کند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصت های رشد و سرمایه گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه گذاری های پرخطری رهنمون می کند که سود را دچار نوسان می کند و بنابراین با استفاده از تکنیک های مدیریت سود آن را هموار می نمایند ولی زمانی که این شرکت ها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند، بدهی ها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصت طلبانه مدیران عمل کرده و میزان آن را کاهش می دهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود می انجامد.
دکتر ساسان مهرانی و بهروز باقری(1390) اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار داده اند. آنها در کار تحقیقات خود به بررسی اطلاعات شرکت های بورسی مربوط به سال 1378 الی 1384 را مورد بررسی قرار داده که در نهایت تعداد شرکت های مورد آزمون تعداد 90 شرکت بورسی بوده است.
آنها در تحقیق خود به بررسی چهار فرضیه پرداخته اند که فرضیه های مربوط به شرح زیر می باشد:
1- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان های نقدی آزاد رابطۀ معناداری وجود دارد.
2- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجود داد.
3- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی در شرکت های با جریان نقدی آزاد زیاد و رشد کم رابطه معناداری وجود دارد.
آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که به طور کلی جریان های نقد آزاد شرکت ها می تواند به عنوان محرکی برای مدیریت سود تلقی گردد و نیز مدیران شرکت های با جریان های نقدی آزاد و رشد کم، به احتمال زیاد اقدام به مدیریت سود می نمایند تا در کوتاه مدت برخی منافع شخصی خود را تأمین کنند.
با توجه به فرضیه های دوم و چهارم، نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت های با جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم، رابطه معناداری وجود ندارد و این موضوع بیانگر این مطلب است که حضور سهامداران نهادی نتوانسته است از مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران، در شرکت های با جریان های نقد آزاد و رشد کم، جلوگیری به عمل آورد.
دکتر رضا تهرانی و رضا حصارزاده در سال 1388 تحقیقی در خصوص «تأثیر جریان های وجوه نقد آزاد و محدودیت های مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری» انجام داده اند.آنها در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی سال 1379تا 1385 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تجربی رابطه بین جریان نقدی آزاد و بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری و همچنین رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه گذاری پرداخته اند.
آنها در تحقیق خود به بررسی فرضیه های زیر پرداخته اند:
1- بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه گذاری رابطه معنادار ومستقیمی و جود دارد.
2- بین جریان وجوه نقد آزاد وبیش سرمایه گذاری رابطه معنا دار ومستقیم وجود دارد.
آنها در نهایت با بررسی120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که رابطه بین جریان های وجوه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنادار می باشد و نیز اینکه رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه گذاری دراین شرکتها معنادار نمی باشد. در ایران، تحقیقات اندکی در زمینه چرخه عمرشرکتها درحوزه حسابداری صورت گرفته است.
قربانی (1385) رابطه سود و جریانهای نقدی باارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر را بررسی نمود. یافته های وی نشان می دهد که درمراحل رشد و افول رابطه جریانهای نقدی با ارزش شرکت قوی ترازرابطه سود با ارزش شرکت است و در مرحله بلوغ، عکس این موضوع صادق است.