دانلود پایان نامه
فاماو فرنچ 2001 بررسی ارتباط سود تقسیمی با فرصت های سرمایه گذاری ضریب همبستگی سود تقسیمی با فرصت سرمایه گذاری سودآور و فرصت های رشد شرکت ها، رابطه منفی دارد.
آهارونی و همکاران 2006 بررسی توان توضیحی معیارهای مبتنی بر جریان نقد آزاد و معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی در مراحل مختلف چرخه عمر رگرسیون خطی
در مرحله رشد توان توضیحی معیارهای مبتنی بر جریان نقد آزاد در رابطه با ارزش شرکت بیشتر بوده و در مراحل بلوغ و افول، توان توضیحی معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی بیشتر است .
ترانگ و هینی 2007 بررسی ارتباط متقابل سهامداران عمده و سیاست تقسیم سود رگرسیون خطی
شرکت هایی که سودآوری بالایی دارند و فرصت های سرمایه گذاری آنها محدود است (مرحله بلوغ ) و یا زمانی که اکثریت سهامداران آنها سهامداران خارجی هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که سود سهام پرداخت نمایند .
وانگ 2009 بررسی سیاست تقسیم سود و نظریه چرخه عمر ًضریب همبستگی پرداخت سود سهام در واحدهای تجاری جوان تر با توان رشد بالا اما سودآوری پایین، منجر به توزیع سود به شکل سود سهمی نسبت به سود نقدی می شود. زمانی که واحدهای تجاری بال غتر می شوند، توان رشد پایین و سودآوری بالا، منجر به توزیع بیشتر سود نقدی در مقابل سود سهمی است.
تاناتایی 2011 بررسی فرضیه جریان نقد آزاد و نظریه چرخه عمر در کشور تایلند رگرسیون خطی
جریان نقد آزاد، مراحل چرخه عمر و سیاست تقسیم سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
جی کوب 2005 سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف پذیری مالی و هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد رگرسیون خطی
سود سهام، هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می سازد.
چیونگ و همکاران 2005 مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت های برون سازمانی ضریب همبستگی مدیران شرکت های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می کنند.
لی ژانگ 2009 نقش تبادلی دیون و پاداش های انگیزشی در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد رگرسیون خطی
دیون و حق اختیار سهام هیأت مدیره نقش مؤثری در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد دارند.
دی آنجلو و استالز 2006 بررسی احتمال پرداخت سود سهام با توجه به ترکیب سهام و نظریه چرخه عمر ضریب همبستگی یافته ای که مطابقت آنرا با پیش بینی چرخه عمر تایید می نماید و بیانگر این است که توزیع جریان نقد آزاد یک تعیین کننده اصلی در سیاست سود سهام است.
وانگ و همکاران 2009 بررسی سیاست تقسیم سود و فرضیه چرخه عمر در بازار بورس تایوان رگرسیون خطی
پرداخت سود سهام در واحدهای تجاری جوانتر با توان رشد بالا و سودآوری پایین، به توزیع سود سهمی در مقابل سود نقدی منجر می شود. همچنین در واحدهای تجاری بالغ تر با توان رشد پایین و سودآوری بالا، به توزیع بیشتر سود نقدی در مقابل سود سهمی منجر می شود.
جنکینز وهمکاران 2004 بررسی تأثیرچرخه عمرشرکت برمیزان مربوط بودن اجزای سود رگرسیون خطی
میزان مربوط بودن اجزای سود بسته به اینکه شرکت در کدام مرحله از چرخه عمر قرار دارد، متفاوت است.
2-6- پژوهش های داخلی:
شاه نظریان ( 1385 ) در پژوهش خود به دنبال یافتن نقش وجه نقد عملیاتی در تغییرات سالانه سود تقسیمی بود. نتایج پژوهش وی وجود رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و وجه نقد عملیاتی را نشان می دهد و رابطه تغییرات سود تقسیمی و سود عملیاتی قوی تر از این رابطه ارزیابی می شود. همچنین در شرکت هایی با رشد متعادل رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و وجه نقد عملیاتی قوی تر از شرکت هایی با رشد کم و رشد زیاد است . افزون بر این، طبق نتایج این تحقیق هیچ گونه رابطه ای بین اندازه شرکت و اهمیت وجه نقد عملیاتی در توضیح تغییرات سود تقسیمی مشاهده نشد.
حقیقت و قربانی ( 1386 ) در پژوهش خود به بررسی رابطه سود و جریان نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر شرکت پرداختند. یافته های این پژوهش نشان داد که در مراحل رشد و افول رابطه جریان نقدی با ارزش شرکت قوی تر از رابطه سود با ارزش شرکت است و در مرحله بلوغ، عکس این موضوع صادق است . دهدار (1386) در پژوهشی به بررسی تاثیر چرخه عمر بر توان توضیحی افزاینده اجزای سود و جریان نقدی پرداخت. یافته های این پژوهش نشان داد که در مراحل رشد و بلوغ الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر سود و اقلام تعهدی در قیاس با الگو های مبتنی بر جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی حاوی توان توضیحی افزاینده بیشتری هستند و در مرحله افول، عکس این موضوع صادق است.
نتایج تحقیق پورحیدری و خاکساری ( 1387 ) نشان دادکه مهمترین عامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود، وضعیت نقدینگی شرکت است . همچنین یافته های این تحقیق نشان دادکه ثبات سودآوری شرکت و درجه اهرم مالی در تعیین خط مشی تقسیم سود نقشی ندارد. این مطالعه همچنین نشان داد که بین وجود فرصت های سرمایه گذاری سودآور و توزیع سود ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.