دانلود پایان نامه
رحمانی و همکاران 1390 بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه سودآوری و بازده سهام با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت رگرسیون خطی
متغیرهای چرخه عمر و اندازه شرکت عوامل تاثیرگذار در رابطه بین سودآوری و بازده می باشند و باعث افزایش ضریب تعیین تعدیل شده می شوند.
ستایش و مهتری 1390 بررسی رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی ضریب همبستگی هیچ رابطه ای بین جریانهای نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود شرکت یافت نشده است. این بدین معناست که عوامل خاص دیگری باعث تغییرات در سود تقسیمی می شوند.
استا و قیطاسی 1391 بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری رگرسیون خطی
میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؛ بطوری که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد، نسبت به مرحله بلوغ و افول بیشتر و میزان استفاده از این اقلام در مرحله بلوغ نسبت به افول کمتر است.
احسان کمالی 1387 تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رگرسیون خطی
وجود فرصت های رشد و سرمایه گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه گذاری های پرخطری رهنمون می کند که سود را دچار نوسان می کند و بنابراین با استفاده از تکنیک های مدیریت سود آن را هموار می نمایند ولی زمانی که این شرکت ها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند، بدهی ها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصت طلبانه مدیران عمل کرده و میزان آن را کاهش می دهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود می انجامد.
رضا تهرانی و رضا حصارزاده 1388 تأثیر جریان های وجوه نقد آزاد و محدودیت های مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری ضریب همبستگی رابطه بین جریان های وجوه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنادار می باشد و نیز اینکه رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه گذاری دراین شرکتها معنادار نمی باشد.
قربانی 1385 بررسی رابطه سود و جریانهای نقدی باارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر رگرسیون خطی درمراحل رشد و افول رابطه جریانهای نقدی با ارزش شرکت قوی ترازرابطه سود با ارزش شرکت است و در مرحله بلوغ، عکس این موضوع صادق است.
علی علیزاده 1380 بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانهای نقدی رگرسیون خطی
جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی نقش کمتری ایفا می کند و یا به عبارت دیگر اصلاً تأثیری ندارد.
2-7- خلاصه فصل
در این فصل به تفضیل مطالبی راجع به ادبیات موضوع و همچنین مباحث مربوط به تعاریف جریان های نقدی آزاد و نظریه های مرتبط با آن ، تعاریف چرخه عمر ، و سیاست های تقسیم سود بیان گردید.
سپس به ارتباط میان جریان های نقد آزاد و چرخه عمر اشاره گردید در پایان نیز پیشینه تحقیقات صورت گرفته به تفضیل بیان شد.
در فصل بعد مطالبی راجع به روش تحقیق و آزمون های مورد استفاده برای بررسی هر یک از فرضیات تحقیق ارائه خواهد شد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه
دراین فصل روش کلی اجرای تحقیق از لحاظ هدف ،مبنای استنتاج و از لحاظ طرح تحقیق بررسی شده است و روش های مورد استفاده در آزمون فرضیه های تحقیق بیان شده است.
در ادامه مدل تحقیق معرفی شده و علاوه بر تعریف عملیاتی متغیرها ، روش اندازه گیری این متغیرها نیز بیان شده و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق مشخص شده است .
سپس جامعه آماری تعریف شده ، چگونگی و روش محاسبه حجم نمونه آماری نیز بیان شده است .
در نهایت روش های گرد آوری داده ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها ارائه شده است.