دانلود پایان نامه

و نوع کیفر تعیین و بیان شده است:
2.1.4.1. مجازات های بدنی سالب حیات
مجازات های بدنی سالب حیات، مجازات های هستند که تمامیت جسمی مجرم و گنه کاران را مورد تعرض و تهاجم، جهت سلب حیات (اعدام) مورد توجه قرار می دهند. که این سلب حیات (اعدام) در احکام شرعی و حقوق کیفری یهود، به صورت مختلف اجرا می شود. به طوری که تلمود چهار شیوه را برای اعدام محکومان به مرگ به رسمیت شناخته است که این شیوه ها به ترتیب شدت عبارت اند از: سنگسار، سوزاندن، گردن زدن، خفه کردن. همچنین در برخی شروح کتاب مقدس ترتیبی دیگر بیان شده و در آنها سوزاندن مقدم بر سنگسار شده است، ولی قول اول را بیشتر مورد توجه قرار داده اند. که در بین آنها سنگسار از همه شدیدتر و خفه کردن از همه خفیف تر می باشد. در برخی از مجازات ها به شیوه اجرای اعدام اشاره شده است. ولی در برخی دیگر گاهی فقط به ذکر مجازات اعدام بسنده شده است، بی آنکه شیوه ای خاص ذکر شود که در این حالت خفیف ترین شکل مجازات اعدام باید مورد حکم قرار گیرد.
در مورد مجازات همجنس گرایی و نحوه اجرای آن در کتاب مقدس و تلمود احکام زیادی بیان شده است. به طوری که در کتاب مقدس بعد از دستور مستقیم بر عدم جماع با جنس مذکر توسط مردان «و با ذکور مثل زن جماع مکن» در مورد مجازات همجنس گرایی بین دو مرد از عباراتی همچون « زمین ساکنان خود را قی کند.» و «و اگر مردی‌ با مردی‌ مثل‌ با زن‌ بخوابد هر دو فجور کرده‌اند. هر دو ایشان‌ البته‌ کشته‌ شوند. خون‌ ایشان‌ بر خود ایشان‌ است‌.» و «زیرا هر کسی‌ که‌ یکی‌ از این‌ فجور را بکند، همه‌ کسانی‌ که‌ کرده‌ باشند، از میان‌ قوم‌ خود منقطع‌ خواهند شد.» مجازات های سنگینی برای آنها صادر کرده، به طوری که مجازات هر دو طرف اعدام می باشد. چون مسئولیت و عاقبت این کار را متوجه فرد همجنس گرا کرده و مسئولیت خونش را به خود فرد سپرده است. و با توجه به اینکه منع آمیزش همجنس گرایانه مردان را به زنان نیز تسری داده است، همجنس بازی زنان را نیز ممنوع کرده است. ولی با این وجود مجازات همجنس گرایی مردان را به همجنس گرایی زنان تسری نمی یابد و مجازات مساحقه در بین زنان تازیانه می باشد. و ازدواج و رفت و آمد چنین زنان را محدود کرده است به طوری که حق ازدواج با افراد با ایمان به خصوص کاهنان را ندارند و حق رفت و آمد با زنان پاک دامن را نیز ندارند.
با توجه به گفته های قبلی که هرگاه سخنی از اعدام در مجازات یک گناه به میان آمد، اگر کتاب مقدس به نوع اعدام به صراحت اشاره کند، باید آن را انجام داد. در غیر این صورت به تلمود و شروح کتاب مقدس رجوع کرده و اگر اشاره به نوع اعدام نشد، باید خفیف ترین نوع اعدام که خفه کردن است را اجرا کرد. در مورد همجنس گرایی کتاب مقدس به نوع اعدام اشاره نکرده است ولی طبق گفته تلمود مجازات همجنس گرایی مردان سنگسار می باشد.
نحوه اجرای حکم سنگسار، در تورات بیان شده است. به طوری که همه قوم باید در اجرای چنین مجازاتی شرکت کنند و با پرتاب سنگ مجرم را بکشند: «تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند.» تلمود نیز نحوه اجرای قانون سنگسار را که در تورات بیان شده است را، تفسیر و آن را اصلاح کرده است. عالمان تلمود چنین گفته اند که برای اعدام چنین مجرمی، به جای اینکه از ابتدا همه مردم را برای پرتاب سنگ جمع کنند، یک «جایگاه سنگسار» مشخص می شود تا مجرم را از بالای آن به زیر بیندازند تا بمیرد. این جایگاه نباید آنقدر بلند باشد که بدن مجرم با سقوط متلاشی و ضایع شود- چون در اندیشه عالمان یهود نباید بدن در حین اعدام نابود و ضایع گردد چون طبق یک روایت قدیمی، وقتی پسران هارون، به سبب تخطی از فرمان خدا به اتش الاهی سوختند، فقط جان آنان سوخت، اما جسمشان سالم و دست نخورده باقی ماند.- و همچنین جایگاه سنگسار نباید آنقدر کوتاه باشد که مرگ آنی و فوری حاصل نشود. ولی برخی از شارحان تلمود بر این باورند که باید فرد در محلی ثابت باشد و شاهدان و مردم بر او سنگ زنند تا او بمیرد. ولی ابن میمون در توجیه رویکرد نخست می گوید: « واقعاً فرقی در این نیست که سنگ بر کسی انداخته شود یا کسی بر سنگ انداخته شود.»
در مورد نحوه اجرای حکم تازیانه برای زنان همجنس گرا باید گفت که تورات در مورد کسانی که مستوجب تازیانه اند چنین گفته است که: « اگر شریر مستوجب‌ تازیانه‌ باشد، آنگاه‌ داور او را بخواباند و حکم‌ دهد تا او را موافق‌ شرارتش‌ به‌ حضور خود به‌ شماره‌ بزنند. چهل‌ تازیانه‌ او را بزند و زیاد نکند، …» ولی با توجه به برخی از تفاسیر مبنی بر عدم زیاده خواهی در تازیانه زدن و تفسیر لفظ «تا چهل ضربه » از سوی شارحان، حداکثر مقدار تازیانه بر فرد همجنس گرا 39 ضربه می باشد.
در مورد همجنس گرایی افراد صغیر (پسران کمتر از 13 سال و دختران کمتر از 12 سال) و دیوانگان و مست شدگان و کسانی که در حالت اضطرار و ضرورت هستند، احکام جداگانه ای بیان شده است. به طوری که کودکان صغیر، دیوانگان و عقب ماندگان ذهنی که قدرت تمییز مسائل قبیح را از حسن ندارند، از مجازات و مسئولیت کیفری معاف اند و در قانون فاقد عقل تلقی شده اند و نمی توان آنها را اعدام کرد. فقط می توان جهت ترساندن آنها برای عدم گرایش به همجنس گرایی، چند ضربه ای تازیانه زد. و مست شدگان و کسانی که در حالت مستی مرتکب عمل همجنس گرایی می شوند، شامل معافیت از اعدام نمی شوند، مگر اینکه درجه مستی آنها به درجه «مستی لوط»، یعنی بیهوشی واقعی برسد. و زمانی که فرد به خاطر اضطرار و اجبار و حفظ جان خود از مرگ به همجنس گرایی روی آورده و مفعول واقع شود و هیچ راه گریز و دفاعی هم از خود نداشته باشد، دیگر همجنس گرایی برای آن جرم و گناه محسوب نمی شود.
2.1.4.2. مجازات های الاهی
یکی دیگر از مجازات های که کتاب مقدس در باب همجنس گرایی مطرح گرده است، مجازات های الاهی است. که این مجازات با مجازات های بیان شده در فوق که بیشتر از تلمود و تفاسیر کتاب مقدس خارج شده و جنبه حقوقی دارد، متفاوت است. در برخی از موارد، خود خدا بدون اینکه اجرای مجازات را به دادگاه واگذار کند، به مجازات مجرمان اقدام می کند. این مجازات، گرچه در نگاه اول مجازاتِ اخروی گناه را به ذهن می آورد، ولی محل اجرا آن همین دنیا است و برخی از آثار مجازات های قضایی را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، این مجازات های الاهی یا آسمانی، قابل تبدیل به مجازات های قضایی نیز هستند.
مجازات های الاهی ویژگی های خاص خود را دارد به طوری که ایت مجازات ها قطعی و گریز ناپذیر بوده و شیوه های اجرای آن متنوع و تعداد آن پرشمار است، همچنین مجازات الاهی هم شامل افراد می شود و هم شامل کل قوم شده و اثر ارعابی شدیدتری دارد. جایگاه مجازات الاهی در برخی موارد جهت هشدار به مردم به خاطر ارتکاب گناه صورت می گیرد و گاهی نیز در کنار مجازات های قضایی تجویز می شود. ولی آنچه می توان در باب مجازات الاهی در مورد همجنس گرایی مطرح کرد، به صورت اخباری است از هلاکت قومی مانند قوم شهر سَدوم، که به این نوع رفتار و گرایش جنسی آلوده بودند و خداوند با مجازاتی که در نظر گرفته بود، همه آنها را سوزاند. و با توجه به اعتقاد یهود، مجازات الاهی می تواند برای افرادی که به این عمل گرایش دارند، به وقوع بپیوندد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه روانشناسی در مورد :ابراز وجود

2.2 .همجنس گرایی از نگاه مسیحیت
مسیحیت، بزرگترین دین توحیدی در جهان می باشد به طوری که در حال حاضر بیشترین پیروان ادیان توحیدی مربوط به دین مسیحیت بوده وتعداد زیادی از کشورهای دنیا این دین را به عنوان دین و آئین رسمی کشور خود برگزیده اند.
پیامبر مسیحیت که حضرت عیسی بن مریم7 می باشد که از مادری پاکدامن و باکره و در خاندان آشنا به وحی و رسالت به دنیا آمد. به نقل انجیل متّی و لوقا حضرت عیسی7 در بیت لحم، که شهری در هشت کیلومتری اورشلیم است به دنیا آمده است که این شهر شهر پادشاهان و پیامبران بنی اسرائیل بوده و با توجه به باور یهودیان مبنی بر تولد موعود بنی اسرائیل در بیت لحم، آن دو انجیل، تولد عیسای ناصری را به شهر مذکور نسبت داده اند. در حالیکه در انجیل مرقس و یوحنا محل تولد حضرت عیسی7 را شهر ناصره معرفی کرده اند. حضرت عیسی بن مریم7 در بین مردم به تبلیغ دین یهود پرداخت و به اصلاح امت بنی اسرائیل اهتمام ورزید ولی دیری نگذشت که به خاطر مخالفت و دشمنی با عالمان بنی اسرائیل و حاکمان زمان و عدم برآورده کردن نیازهای عالمان بنی اسرائیل در باب منجی آخرالزمان، توسط دستگاه حکومتی به صلیب کشیده شد. به طوری که طبق تعالیم اناجیل، حضرت عیسی7 بعد از به صلیب کشیده شدن، روی صلیب مرد و او را دفن کردند. پس از سه روز، از قبر خود برخواست و بعد از چهل روز به آسمان رفت. به طوری که در باور مسیحیان حضرت عیسی بن مریم7 مسح شده خداوند بوده و او شهید نشده است بلکه وی قربانی گناهان مردم شد. تا جای که تاریخ نشان می دهد این عقیده زیر بنای اعتقادات مسیحیت می باشد.
2.2.1. رسالت حضرت عیسی7و قوانین مسیحیت
حضرت عیسی7در میان قوم بنی اسرائیل مبعوث شده بود و در آغاز قیام خویش، یارانی را برگزید تا به نشر دعوت وی کمک کنند به طوری که این موضوع در آیات پایانی سوره مبارکه صف و همچنین در اناجیل نیز بیان شده است:

«و چون عیسی به کناره دریای جلیل می خرامید، دو برادر یعنی شمعون مسمی به پطرس و برادرش اندریاس را دید که دامی در دریا می اندازند، زیرا صیاد بودند، بدیشان گفت: از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم. در ساعت دامها را کنار گذارده، از عقب او روانه شدند. و چون از آنجا گذشت، دو برادر دیگر یعنی یعقوب، پسر زبدی و برادرش یوحّنا را دید که در کشتی با پدر خویش زبدی، دامهای خود را اصلاح می کنند؛ ایشان را نیز دعوت نمود.»
بعد از به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی7، شاگردان ایشان همچون یوحنا و شمعون که حضرت عیسی7 ایشان را پِطرس یعنی «صخره» نامیده بود و همچنین افرادی دیگری مانند پولس، به تبلیغ دین مسیحیت پرداختند. به طوری که حدوداً 30 سال بعد از عروج حضرت عیسی7حواریون و شاگردان حضرت عیسی7 بر این شدند تا سیره و سخنان آن حضرت را جهت آشنایی مردم با سیره عملی ایشان نوشته و در اختیار مردم قرار دهند که بعدها به اناجیل نام گذاری شد. که اندک اندک برخی از اناجیل رسمیت یافته و اناجیل دیگر متروک ماند. و بعدها با اضافه کردن اعمال رسولان و نامه های رسولان و همچنین با اضافه کردن تورات بر آن، کتاب مقدس مسیحیان تدوین شد.

از دیدگاه رسولان برجسته مسیحیت، رسالت حضرت عیسی 7، عملی کردن آرمان سیاسی-الهی مسیحا در میان بنی اسرائیل بوده ولی با مطالعه اناجیل به آسانی در می یابیم که وی فردی انقلابی بوده و برای پیروز کردن ستمدیدگان بر ستمگران تلاش می کرده است. البته نباید فراموش کرد که پیروان ایشان پس از شکست ظاهری ایشان گفته اند که وی آرمانی ملکوتی داشته و کشته شدن او برای کفاره شدن گناهان بشر اتفاق افتاده است. آنان دوست ندارند که وی را فردی انقلابی معرفی کنند.
مسیحیت کتاب مقدس را با توجه به اعتقاد خویش نسبت به دایره رسالت حضرت عیسی7 به دو بخش تقسیم بندی کرده اند و بر این اعتقاد دارند که خداوند با انسان دو پیمان بسته است: یکی پیمان کهن و به وسیله پیامبران پیش از حضرت مسیح7، که در این پیمان مرتبه ای از نجات از طریق وعده و وعید، قانون و شریعت به دست می آید و دیگر پیمان، پیمان جدید و تازه ای است که خداوند توسط حضرت عیسی7 با انسان بسته است و راه نجات در آن فقط از طریق محبت و ایمان حاصل می شود. در حقیقت قوانین قبلی یعنی تورات توسط پیمان جدید نسخ شده است. و دایره رسالت حضرت عیسی7 بعد از قربانی شدن برای کفاره گناهان بشر، ابدی شد و تا روز قیامت ادامه دارد.
در مورد اعتبار عهد قدیم (تورات) و عهد جدید (انجیل) نظرات مختلفی بیان شده است به طوری که به اعتقاد یهودیان و مسیحیان، تورات نوشته خود حضرت موسی7 می باشد و به اعتقاد یهودیان حضرت عیسی7 نسخ کننده دین یهود نمی باشد بلکه حضرت عیسی7 پیامبری مانند سایر پیامبران بنی اسرائیل می باشد و انجیل کنونی ربطی به حضرت عیسی7 ندارد. که در انجیل متی نیز به آن اشاره شده است:
«گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که بعمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.»

 

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد مطالعات فرهنگی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین از آیه 50 آل عمران و آیه 6 سوره مبارکه صف نیز معلوم می شود که حضرت عیسی مسیح7 تورات را تصدیق می کرد و احکام چندان تازه ای نداشته است. پس در اعتقاد مسیحیان دایره رسالت حضرت عیسی7 جهانی و تا آخر قیامت بوده و بشارتی بر دینی دیگر نکرده و دین قبلی را نیز نسخ کرده است.
دین مسیحیت به مرور زمان با وجود اختلافات زیادی که بین کلیساها بود ابتدا به دو دسته کاتولیک (در زبان یونانی به معنای جامع می باشد) که مربوط به روم غربی یعنی رم و به دسته ای دیگر به نام ارتدکس که مربوط به رم شرقی یعنی قسطنطنیه بود تقسیم شد. بعدها به خاطر قوانین سخت کلیسا و دخالت های بی جا از سوی کشیش های مسیحی، مسیحیت با جنبشی روبرو شد که مذهبی دیگر به نام پروتستان (واژه ای فرانسوی به معنای معترض ) به رهبری مارتین لوتر و غیره به وقوع پیوست. ناگفته نماند که از پانصد سال پیش تا کنون فرقه های بی شماری در مذهب پروتستان پدید آمده اند. به طوری که بر خلاف ارتکس ها و کاتولیک ها، که به رهبری پاپ ها اعتقاد دارند، پروتستانی ها به رهبری متمرکزی عقیده نداشته و برای روحانیت مسیحی ارزش چندانی قائل نیستند.
2.2.2. جایگاه غریزه جنسی در مسیحیت
غریزه جنسی در دین مسیحیت مانند سایر ادیان الهی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. ولی از لحاظ نوع دید و نوع نگرش به غریزه جنسی، دین مسیحیت با سایر ادیان الهی تفاوت زیای دارد به طوری که می توان دو موضوع غریزه جنسی و رهبانیت را جزء موضوعات مرتبط با هم در مسیحیت دانست به طوری که هر قدر به امر رهبانیت بپردازیم باید همان قدر از مسئله غریزه جنسی دوری بجوئیم.
رهبانیت و تجرد در دین مسیحیت از زمان حواریون تا کنون، در بین مسیحیان و به تقلید از مسیح، به شیوه و سبک زندگی آنان تبدیل شده است. حضرت عیسی7 هرگز ازدواج نکرد و تعلیم داد که افرادی به خاطر ملکوت خدا، مجرد به سر خواهند برد. البته بیشتر رسولان، از جمله پطرس، ازدواج کرده بودند، ولی پولس رسول مجرد می زیست و وضع او نادر بود. به طوری که پولس در نامه اول خود به قرینیان درباره تقدم مجرد بودن و مجرد ماندن انسان نسبت به ازدواج کردن چنین می نویسد:
«لکن