دانلود پایان نامه
در این فصل ، اطلاعات مربوط به 57 شرکت که نمونه آماری ما را تشکیل داده در دوره زمانی 1390 – 1386 مود تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغییر ها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی می شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار اس پی اس و ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه میانگین ، میانه و انحراف معیار شروع شده است.سپس برای تجزیه و تحلیل مدل از تحلیل پانلی استفاده کردیم.
مبانی استنباط از روی سطح معناداری یا p-value یا significant level بوده است بدین گونه که هر گاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرضیه H0 در سطح 95 درصد اطمینان رد می شود.
وقتی که از دادههای ترکیبی استفاده میشود، باید آزمونهای مختلفی برای تشخیص روش تخمین مناسب انجام داد. آزمون F لیمر برای انتخاب یکی از مدلهای تلفیقی (پنل) یا مدل دادههای تجمیعی (پلد) است و رایجترین آزمون برای انتخاب یکی از مدلهای اثر ثابت یا مدل اثر تصادفی آزمون “هاسمن” است.
مفروضات تحلیل پانلی شامل همسانی واریانس در سطوح مختلف متغیر مستقل ، نرمان بودن متغیر وابسته (یا باقیمانده ها) ، نداشتن خود همبستگی و . . . است که در برآورد پارامتر های مدل دراین فصل آزمون شده است. برای تشخیص ناهمسانی واریانس از آزمون white استفاده شد. نرمال بودن با استفاده از آزمون نرمالیتی residualsو خود همبستگی با استفاده از آزمون بریوش گادفری لاگرانژ مالتی پلیر تست بررسی شد.
4-2- توصیف نمونه
در بخش آمار توصیفی ، تجزیه و تحلیل داده با استفاده از شاخص های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار ، انجام پذیرفته است. برای بررسی مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها (سری ها) جهت برآورد و تخمین الگو (مدل) و تجزیه و تحلیل دقیق آنها برآورد آماره های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. مهمترین مشخصه مرکزی یک توزیع میانگین و مهمترین مشخصه پراکندگی آن واریانس می باشد در عمل برای تشخیص میزان پراکندگی یک توزیع از جذر واریانس یعنی انحراف معیار استفاده می کنیم. به وسیله این مشخصات می توان دیدی کلی در مورد مقادیر هریک ازمتغیرها بدست آورد.
مقدار میانگین ، متوسط داده ها را نشان می دهد. میانه ، نشان دهنده این است که 50% داده ها کمتر از عدد وسط مجموعه و 50% داده ها بیشتر از عدد وسط مجموعه هستند. نزدیک بودن مقدار میانگین و میانه ، تقارن داده ها را نشان می دهد. انحراف معیار ، پراکندگی را نشان می دهد .
اندازه شرکت سیاست تقسیم سود سود انباشته به ارزش ویژه درجه اهرم مالی جریان نقد آزاد شرح
070999/0 46785/0 351796/0 017152/0 50787 میانگین
6143/5 5463/0 221211/0 431/0 894631 میانه
506/7 12540/1 84329/0 895/0 2451158 ماگزیمم
795/4 0802/0 43251/0- 293/0 362478- مینیمم
545357/0 221246/0 12465/0 131746/0 390103 انحراف معیار
285 285 285 285 285 مشاهدات
57 57 57 57 57 تعداد شرکتها
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل شرکتها در طی دوره تحقیق
در جدول4-1 میانگین ،میانه ،ماگزیمم ، مینیمم ، انحراف معیار برای کل مشاهدات (285 مورد) مربوط به 57 شرکت که نمونه آماری ما را تشکیل داده اند طی دوره زمانی 5ساله بین سالهای 1390 – 1386 بیان شده است .
4-3- آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون
4-3-1- همسانی (ثبات) واریانس در سطوح مختلف متغیر مستقل (آزمون وایت)
یکی از فروض کلاسیک ، یکسان بودن واریانس جملات اجزای اخلال در دوره های مختلف است.نقض این فرض ،مشکلی به نام ناهمسانی واریانس ایجاد می کند. از این رو که واریانس جزءاخلال برابر واریانس متغیر وابسته است ،مشکل ناهمسانی واریانس ،به یکسان نبودن واریانس متغیر وابسته در دوره های مختلف مربوط می شود.ما برای تشخیص ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده کردیم. در این آزمون ،فرضیه ها ی آماری بدین شکل است :
H0 : همسانی واریانس