دانلود پایان نامه
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….92

فهرست جداول
جدول 1-2- الگوهای رهبری و تحولی از دیدگاه صاحبنظران مختلف …………………………………………….19
جدول 2-2- چهار تئوری پرداز کلیدی: رهبری تحولی …………………………………………………………………..21
جدول 3-2- مقایسه سازمان یاد گیرنده و یادگیری سازمانی ……………………………………………………………28
جدول 4-2- تفاوت سازمان یاد گیرنده با سازمان سنتی ………………………………………………………………….39
جدول 1-3- حجم نمونه مورد پژوهش بر حسب جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات ……………………….48
جدول 2-3- پایایی پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………………..50
جدول 0-4- آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق ……53
جدول 1-4- میزان مطابقت دانشگاه های جامع علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان
یاد گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………………54
جدول 2-4- نمره یادگیری دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص تسلط فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
جدول 3-4- نمره یادگیرنده بودن با توجه به شاخص الگوهای ذهنی ……………………………………………..55
جدول 4-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص ایجاد دورنمای مشترک………………………………………………………………………………………………………………………56
جدول 5-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص یادگیری تیمی ………………………………………………………………………………………………………………………..56
جدول 6-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص تفکر سیستمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..57
جدول 7-4- میزان انطباق سبک رهبری مدیران دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با توجه به شاخص های سبک رهبری تحولی …………………………………………………………………………………………..58
جدول 8-4- همبستگی بین استفاده مدیران ستادی از سبک رهبری تحولی و شاخص های سازمان یاد گیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………….59
جدول 9-4- همبستگی بین مولفه های رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده…………………..60
جدول 10-4- خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل ……………………………………………………………………….61
جدول 11-4- ANOVA …………………………………………………………………………………………………………..61
جدول 12-4- ضرایب ……………………………………………………………………………………………………………..62
جدول 13-4- تحلیل واریانس چند عامله ……………………………………………………………………………………63
جدول 14-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری بین سبک رهبری تحولی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان …………………………………………………………………………………………………………………………..64
جدول 15-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب تحصیلات مدیر ……………………………………………………………64
جدول 16-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..65