دانلود پایان نامه
17. ساعتچی، محمود. و عزیز پور شوبی، علی اکبر، (1384). طراحی الگوهای رهبری اثر بخش دانشگاهی، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال 12، شماره 11.
18. سبحانی نژاد، مهدی. شهایی، بهنام و علیرضا یوزباشی (1385). سازمان یادگیرنده(مبانی نظری، الگوهای تحقیق و سنجش). تهران : نشر یسطرون.
19. سرمد، غلام علی، (1380). روابط انسانی در سازمانهای آموزشی، تهران: انتشارات سمت.
20. سلطانی تیرانی، فلورا. (1378). نهادی کردن نوآوری در سازمان، چاپ اول، تهران، خدمات فرهنگی رسا.
21. سنگه، پیتر. پنجمین فرمان. (1384). خلق سازمان یادگیرنده، ترجمه حافظ کمال هدایت، و محمد روشن، تهران : انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
22. شفاعی، رضا، (1380)، موانع ایجاد سازمان یادگیرنده در ایران، پایان نامه دکترا، تهارن: دانشگاه تربیت مدرس
23. شهابی، بهنام. (1386)، کسب مزیت رقابتی با خلق سازمان یادگیرنده، تدبیر، شماره 184
24. عباس زاده، حسن، (1384)، سازمان زاینده، الگوی متناسب با عصر اطلاعات، تدبیر، سال 16، شماره 155، ص 12 .
25. فرازجا، مهدی. (1386). بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تعامل گرا و نگرش به تغییر سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش فارس، دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد.
26. فلاح رضوی، مریم، (1387)، تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه فردوسی.
27- قدمگاهی، سید محمد، (1383). بررسی وضعیت مدارس شهر براساس ویژگی های سازمان یادگیرنده، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه فردوسی.
28- کامینگز، توماس جی؛ و ورلی، کریستوفر جی، (1385). تحول و توسعه سازمان، ترجمه کوروش برارپور، موسسه انتشارات فراز اندیش سبز.
29- کرامتی، محمدرضا، (1385). سازماندهی گروه های مشارکتی در سازمان های یادگیرنده، ماهانه تدبیر، سال 17، شماره 178، www.system.parsiblog.com
30- کریمیان کریمی، حلیمه.(1385). بررسی دبیرستان های نمونه دولتی تهران بر اساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده از نظر مدیران و معلمان در سال تحصیلی 84-1385، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران، دانشگاه الزهرا
31- محمود زاده، سید مجتبی.(1384). بررسی میزان آلودگی سازمانهای آموزش و پرورش استانهای کشور برای تبدیل به سازمان یادگیرنده، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد.
32- مقیمی، سید محمد. (1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، انتشارات ترمه.
33- مومنی، معصومه. (1387). بررسی وضعیت سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد ورابطه آن با عملکرد آنان، مشهد:دانشگاه فردوسی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
34- مویدنیا، فریبا.(1385). مدیریت و رهبری تحول، ماهنامه علمی- آموزشی تدبیر، شماره 167. www.imi.ir
35- نوروزیان،میثم. (1385). دانش مدیریت دانش، ماهنامه تدبیر، شماره 176، ص 26
36- یار احمدی خراسانی، مهدی. سازمان یادگیرنده و بهره وری، جستجو در سایت www.athir.blogfa.com درتاریخ 20/2/1389
37- یارمحمد زاده، پیمان، و رحیمی، حمید. (1385). بررسی رابطه بین کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده بر اساس اصول پنج گانه پیتر سنگه با میزان بهبود کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 84-85، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
38- یوکل، گری. (1382). مدیریت و رهبری در سازمانها، ترجمه محمد ازگلی، قاسم قنبری، تهران: دانشگاه امام حسین، موسسه چاپ و انتشارات، ص 25
39. AL-Taneiji, Shaikah. (2006). Transformational Leadership and teacher learning in Model schools, Journal of Faculty of Education, issue No. 23.
40. Amy, Amy H. (2008). learning as facilitators of individual and organizational learning, Learning and Organization Development Journal, vol, 29
41. Aragon –Correa, J. Alberto. Garcia-Morales, Victor J. & Cordon-Pozo, Eulogio. (2007). Leadership and Organizational Learning role on innovation and performance: Lessons from Spain, Industrial Marketing Management, 36, 349-359
42. Avolio, B.J. & Bass,B.M. (1988). Transformational leadership , charisma amd beyond, Emerging Leadership Vistas.
43. Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership and organizational culture, public administration Quarterly, 112-121