دانلود پایان نامه
پیشنهاد به مدیران (پیشنهاد کاربردی)
در عصر حاضر سازمان های آموزشی، به عنوان سازمان های اجتماعی مهمی تلقی می شوند که مسئولیت تعلیم و تعلم نسل آینده را بر عهده دارند و می توانند در توسعه و رشد آینده کشور نقش مهمی ایفا کنند. رسالت و ماموریت این سازمان ها، به عنوان سازمان های یادگیرنده، تنها آماده سازی افراد برای زندگی آینده نیست، بلکه باید نحوه یادگیری مولد و یادگیری مداوم را به افراد آموزش دهند. برای تحقق این رسالت بزرگ، سازمانهای آموزشی باید از توانمندی و استقلال، برخوردار باشند و توان سازگاری با محیط در حال تغییر امروز را داشته باشد. به عبارت دیگر آن ها باید سازمان های یادگیرنده باشند. این امر بدون وجود هبری تحولی، که می تواند بهتر و روشن تر از آینده ارائه دهد و بینش خود را به طور اثر بخش برای کارکنان تبیین کند، امکان پذیر نخواهد بود. این رهبران در ایجاد نگهداشت فرهنگ مشارکتی به کارکنان کمک می کنند، و آنان را به حل اثر بخش مسائل، با همکاری یکدیگر، تشویق می کنند. بنابراین دقت مدیران، در استخدام و جذب افرادی که بهتر بتوانند رفتار خود را با این سبک رهبری انطباق دهند، می تواند در پیشبرد سازمان یادگیرنده مفید واقع شود.
پیشنهادات برای تحقیقات آینده (پیشنهاد پژوهشی)
– عوامل متعددی در پیشبرد سازمان به سمت سازمان های یادگیرنده تاثیر گذار است، که در این تحقیق به بررسی تاثیر یکی از این عوامل، یعنی رهبری تحولی، پرداخته شد. بنابراین، بررسی عوامل دیگری (فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و …) که در پیشبرد سازمان های ایرانی به سمت سازمان یادگیرنده دخیل است، به محققان آینده توصیه می شود.
– بررسی رابطه مولفه های سازمان یاد گیرنده با میزان بهبود کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان، توصیه می شود.
– از آنجا که هنوز در برخی از سازمان های ایرانی، نظام متمرکز اداری حاکم است، بررسی موفقیت اعمال سبک رهبری تحولی، در این سازمان ها توصیه می شود.
– با توجه به این که هنوز ابهاماتی در خصوص تفاوت جنسیتی در سبک رهبری مدیران، وجود دارد، تحقیق در این زمینه به محققان آینده توصیه می شود.
– رابطه موفقیت در اعمال سبک رهبری تحولی با ویژگی های فرهنگ سازمانی در سازمان های دارای کارکردهای مختلف، از آن جهت که رابطه بین فرهنگ ملی و سازمانی با سبک رهبری مدیران در تحقیقات زیادی تایید شده است، توصیه می شود.
محدودیت تحقیق
رهبری تحولی دارای چهار مولفه (نفوذ ایده آل، انگیزش روحی، ملاحظات فردی و تحریک ذهنی)، و سازمان یادگیرنده دارای پنج شاخص (تسلط فردی، الگوهای ذهنی، ایجاد دورنمای مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی) می باشد که در پژوهش حاضر دانشگاههای علمی کاربردی استان سمنان از حیث گرایش به سمت شاخص های سازمان یادگیرنده، و همچنین گرایش مدیران ستادی این سازمان ها از حیث استفاده از مولفه های رهبری تحولی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این پژوهش میزان اثر گذاری چهار مولفه رهبری تحولی بر سازمان یادگیرنده به طور کل مورد بررسی قرار گرفت. در صورتی که اثر جداگانه هر یک از مولفه های رهبری تحولی بر هر یک از شاخص های سازمان یادگیرنده، مورد بررسی قرار می گرفت قطعاً میزان این اثر گذاری دقیق تر سنجیده می شد. یکی دیگر از محدودیت های این پژوهش عدم وجود پژوهش مشابه در این زمینه می باشد، به طوری که پژوهشگر در رابطه با مقایسه نتایج با مشکل مواجه شد. اکثر پژوهش های موجود در زمینه رابطه رهبری تحولی با متغیرهایی مانند درک اهداف سازمانی، بهسازی کارکنان، هوش عاطفی مدیران و توانمندی و اثر بخشی تیمی، تعهد و رضایت کارکنان و … می باشد. عدم همکاری بعضی از مدیران سازمان ها نیز از دیگر محدودیت های این تحقیق می باشد.
منابع
1. اشرفی، بزرگ. (1387). سازمان مدیریت اثر بخش، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
2. اطهری، عاطفه. (1388). رابطه رهبری تحولی و بهسازی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، مشهد، دانشگاه فردوسی.
3. اقتداری، علی محمد. (1372). سازمان و مدیریت، سیستم و رفتار سازمانی، انتشارات مولوی، بهار
4. اکار، ویلیام. و براون، ویلیام. رهبری تحول آفرین در سازمانها: یک مدل متاثر، ترجمه صمد مطلبی اصل، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 181
5. بجانی، حسین. (1388). مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده، تدبیر، سال بیستم، شماره 203، www.system.parsiblog.com
6. جاودانی، محمد. (1381). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی معلمان، دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد.
7. چورلی، علی. (1384). بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحولی، تبادلی و تکلیف گرایی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان گلستان، دانشگاه مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
8. حسین پور سلطانی زرندی، (1387). مقایسه سبک های رهبری تحول گرا و عملگرای مسئولین هیاتهای ورزشی استان گیلان، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 19، صص191-205، www.SID.ir
9. حیدری، اسماعیل. (1388). سازمان یادگیرنده و بهره وری، ماهنامه مدیریت، سال بیستم، شماره 149-150، ص 23
10. خائف، احمد علی.(1384). عسگری، غلامرضا، رهبری موثر، کلید طلایی موفقیت در سازمانهای یادگیرنده، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
11. خجسته بوجار، مریم. (1388)، بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار مدیران بر اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشهد : دانشگاه فردوسی.
12. خدامی، عبد الصمد، رهبری در عصر فرانوگرایی، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 178.
13. خلیلی شورینی، سهراب. (1373). تئوریهای رهبری سازمانی و کاربرد آنهادر نظام مدیریت ایران، موسسه انتشارات قائم.
14. دعائی، حبیب ا…، ومردانه، کریم. (1377)، بهسازی منابع انسانی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
15. دعائی، حبیب ا…، و عالی، مرضیه. (1384). سازمانها در بستر جهانی شدن، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
16. رضائیان، علی. (1380)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.