دانلود پایان نامه
در نمایشنامه های غربی موجود بوده رنگ و بویی خودی گرفته و به این ترتیب به مقوله ای قابل هضم در انظار مردم شرقی بدل می شده است. میرزا حبیب اصفهانی ترجمه خود را از میزانتروپ بر اساس ترجمه احمد وفیق پاشا143 مترجم عثمانی انجام داده است و در نخستین گام به تغییر نام های شخصیت های نمایشنامه همت گمارده است. برای مثال آلسست144 به مونس،فیلنت145 به ناصح، ارونت146 به امیدی و….تغییر یافته است. این سنتی را که اصفهانی بنیان گذاشت بعد ها توسط مترجمان دیگر تا سال های متمادی پی گرفته شد. اما تغییرات میرزا حبیب اصفهانی به تغییر نام ها ختم نشده و تغییرات زبانی و آوایی دیگری را نیز در این ترجمه پدید آورد. او سعی کرده در برگردان دیالوگ ها به قافیه پردازی روی آوردکه این قافیه پردازی ها بسیار به شبیه خوانی ایرانی شباهت داشته است. یعنی کوشیده آوایی را تدارک ببیند که به گوش مخاطب ایرانی آشنا بوده و روح اثر را در قالب فرمی آزموده درک کند. ]3[ بنابراین مشاهده می شود که میرزا حبیب اصفهانی نیز سعی داشته تا انگاره خودی و نه دیگری را در ترجمه خود به کار گیرد. او نیز که در نقاط مرزی سپهر فرهنگی دوران خود می زیسته است، متن را به گونه ای ترجمه کرده تا نشانه های آن به کلی تغییر یافته و در سپهر نشانه ای و فرهنگی ایران آن دوره قابل درک باشد. این تغییر نشانه در فرم سبب می شود تا ارتباط مخاطب با اثر کامل شده و از سوی درصد پذیرش آن افزایش یابد.
یک سال پس از تاسیس تکیه دولت دومین حرکت مهمی تئاتری در ایران رخ نمود و مجموعه تمثیلات متشکل از چندین نمایشنامه نوشته میرزا فتحعلی آخوندزاده به عنوان نخستین نمایشنامه نویس ایرانی توسط میرزا جعفر قراچه داغی به فارسی ترجمه شد.آخوندزاده به زبان ترکی می نوشت، اما چون فارسی را خوب می دانست و در ایران تولد یافته بود، درباره موضوعاتی قلم می زد که به فرهنگ ایرانی بسیار شبیه بود. او تئاتر و نمایشنامه نویسی را خارج از ایران آموخت، اما همواره از منظر جغرافیایی در حاشیه مرزهای شمالی ایران و روسیه می زیست که همین مسئله موقعیتی مرزی را از منظر نشانه شناسی فرهنگی بر زندگی او مترتب می کرد. این مرز نشینی سبب شد که بتواند به خوبی آنچه را از دیگری آموخته بود با فرهنگ خودی منطبق نماید.آخوندزاده باوجودی که به زبانی غیر از فارسی می نوشت، اما می کوشید موضوعاتی را برگزیند تا جهانشمولی آنها باعث شود برای مخاطب ایرانی نیز جذابیت داشته باشد. اتفاقی که تقریبا همان سال ها در برخورد با ترجمه نمایشنامه های فرانسوی و عثمانی نیز رخ داد. با اینکه به نظر می رسد نخستین نمایشنامه های ایرانی با واسطه و توسط مترجم به فارسی بازگردانده شده باشد، اما خود آخوندزاده، زمانی که در جریان ترجمه نمایشنامه هایش قرار می گیرد در تحبیب آنها به قراچه داغی می نویسد:
“…آفرین،آفرین،آفرین به قلم مشکین رقم شما.ملا ابراهیم خلیل]نخستین اثر ترجمه شده از آخوندزاده به فارسی[ را بسیار بسیار مطابق و مرغوب ترجمه کرده اید و از اصل نسخه ترکیه عدول ننموده اید.شرط عمده اینست که در ترجمه به عبارت اصل نسخه نه چیزی زائد شود،نه چیزی از آنها ناقص گردد.بهتر از این ترجمه نمی توان کرد.البته به چاپش اقدام بکنید…”(آخوندزاده به نقل از ملک پور،1385،ج.ا،ص137). ]4[
جدا از این حرکت های شخصی، ناصرالدین شاه در اجرایی کردن بخشی از نیات خود مبنی بر تبدیل تکیه دولت به سالن تئاتر ناموفق ماند و آن مکان را برای اجرای تعزیه واگذار کرد، اما نیات وی بعدها به آن شکلی که قصد داشت در دارالفنون پی گیری شد.]5[
سالن نمایش دارالفنون سال 1303ه.ق در قسمت شمال شرقی این مدرسه گشایش یافت و مدیریت آن نیز به میرزا علی اکبر خان مزین الدوله نطنزی ملقب به نقاشباشی سپرده می شود. ایرانیان در این مکان از نمایشنامه های عثمانی و فرانسوی برای اجراهای خود بهره می جسته اند. با این توجه که عمده نمایشنامه های عثمانی نیز خود اقتباسی از آثار نویسندگان فرانسوی همچون مولیر بوده است و این نشان می دهد که با توجه به پذیرش این نویسنده در دو کشور ایران و عثمانی، دو کشور تا چه اندازه سپهرهای نشانه ای و فرهنگی نزدیک به یکدیگر داشته اند. ]6[
نمایشنامه های مولیر در دارالفنون پس از ترجمه فرهنگی توسط تقلیدچیانی همچون دسته اسماعیل بزاز به روی صحنه می رفته است. ]7[ این تقلید چیان شکلی دیگر از ترجمه فرهنگی را نه در متن که به مدد اجرا وارد فضای تئاتری آن دوران می کنند که تا مدت های مدید ادامه می یابد. یکی از خصلت های تقلید استفاده از بداهه ]8[ است. این بداهه پردازی سبب می شود تا تقلیدچیان متناسب با فضای اجرا تغییراتی را در متن های خود ایجاد کنند.این تغییرات سبب می شد که گاه متن از مسیر اصلی خود منحرف و خصلت های ایرانی آن پررنگ تر شود. از همین رو این شکل از ترجمه فرهنگی نیز بعد تر به درون متون کشیده شد.با این مسئله انگاره دیگری را که نشانه شناسی مکتب تارتو در مورد چگونگی برخورد خود و دیگری مورد نظر دارد رخ می نماید. بسیاری از اهل تقلید که تاکنون عنصری به نام نمایشنامه در اختیار نداشتند تا حدودی با ادبیات نمایشی آشنا شده و تاثیر تغییرات آن را در کار خود دیدند، این نکته را می توان به عنوان مصداق “خود را از چشم دیگری دیدن” در نظر گرفت. اما این نکته چه دستاوردی برای غرب داشت؟ آیا آنها نیز توانستند از این مبادلات طرفی بربندند. به نظر می رسد دیدن خود از منظر دیگری برای آنها نیز رخ داده باشد و بنابراین جهت پیکان های شکل 3-3 از سمت فرهنگ ب به سمت فرهنگ الف یک سویه نبوده است. باربیه دومنار147 رئیس انجمن آسیایی و مدیر نشریه ژورنال آزیاتیک، پس از مطالعه ترجمه ای که میرزا حبیب اصفهانی از نمایشنامه میزانتروپ مولیر انجام داده است اذعان می دارد “این ترجمه به مناسبت رعایت امانت و سادگی برجستگی خاصی دارد و ظرافت های زبان ما به کمک آن صورت فارسی یافته اند”(دومناربه نقل از بزرگمهر،1379،ص52).
روند ترجمه فرهنگی در دوران مشروطه نیز ادامه می یابد و با تغییر ذائقه مردم و جنس مطالبات اجتماعی سخن نویسندگان دیگری همچون ویلیام شکسپیر148 نیز به نمایشنامه های ایرانی گشوده می شود. ]9[ مسیری که در دوران حکومت پهلوی اول و دوم نیز ادامه می یابد. روند ترجمه فرهنگی تئاتر که از بنا گرفته تا ادبیات نمایشی و اجرا با سپهرهای مختلف نشانه ای ارتباطی تنگاتنگ داشته است و بنابراین برای ورود به بحث ترجمه در دوران پهلوی ابتدا باید به ترسیم این سپهرهای نشانه ای پرداخت.
در ادامه این پژوهش تلاش می شود تا نشانه هایی که موجب ایجاد قطب های مختلف رمزگان فرهنگی را پدید می آورند شناسایی شوند. طبیعی است که در این مسیر ابتدا بحث های کلان مورد توجه واقع شده و در ادامه رمزگان های اصلی و ثانویه، ارتباط آنها با یکدیگر و ارزش تاریخی آنها در دوره مورد نظر به بحث گذاشته می شود.در این بحث کوشش خواهد شد تا تاریخ فرهنگی ایران و عناصر شکل دهنده آن از دریچه نشانه شناسی فرهنگی مورد بحث واقع شده و ارتباط آن با هنر تئاتر بیان شود.
دوران سال های 1300 تا 1330 هجری شمسی سلسله پهلوی پا گرفت و رضاشاه کوشید پایه های سلطنت نوظهور خود را مستحکم نماید. رضاشاه و فرزندش محمدرضا شاه سعی کردند با تغییر نشانه های اجتماعی و فرهنگی در ایران بنای تازه ای از ایران را در جهان بنیان نهاده و تصاویر مخدوش گذشته را تغییر دهند.
هر یک از این دو پادشاه به فراخور شرایط اجتماعی- فرهنگی موجود رویه های مختلفی در فرهنگ سازی، ایجاد مرکز و حاشیه را در پیش گرفتند. رضاشاه به شدت در ایجاد ساختار برای یک مرکز واحد کوشید و سعی کرد تا آنچه را مطابق با برنامه های خود نیست ، به حاشیه فرستاده و از ایجاد سپهرهای نشانه ای- فرهنگی گوناگون پرهیز کند و به عکس فرزندش محمدرضا، برای چند سال اجازه داد تا با مرکز زادیی،سپهرهای نشانه ای – فرهنگی شکل گرفته و جامعه آزادانه به واسطه آنها به بحث بنشیند.در این پژوهش زین پس هرکجا نام دوران محمدرضاشاه را به میان آمد،منظور دهه نخست حکومت او از سال 1320 تا 1330 ه.ش. است.
4-2- مرکز آفرینی فرهنگی در دوران رضا شاه(1320-1300)