دانلود پایان نامه

جامعه وضع نابهنجار دارد آن ها دست به بزهکاری می زنند.
عوامل اقتصادی: فقر مالی و اقتصادی می تواند از عوامل مهم ارتکاب افراد به انواع انحرافات از قبیل دزدی، انحرافات جنسی، به ویژه در نواجوانان و جوانان باشد.
مهاجرت: مهاجرت فرزندان به تنهایی و دوری از والدین می تواند عامل بزهکاری کودکان و نوجوانان باشد زیرا وجود تعارض فرهنگی بین مبدا و مقصد، بیکاری یا اشتغال کاذب سرپرست خانواده، سکونت فقیر نشین، زندگی در مکان هایی که خود منشأ بسیاری از بزه ها به شمار می آیند، از نتایج منفی مهاجرت هستند.
عوامل خانوادگی: مانند تبعیض، خشونت، لوس کردن و توجه بیش از حد والدین،  عقب ماندگی خانواده، از دست دادن والدین، عدم حضور والدین در خانواده، انحراف والدین، زیاد بودن جمعیت خانواده، وجود نامادری یا ناپدری، طلاق و… از عوامل موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان هستند (اکبری، ابوالقاسم،1381،ص46 ).
دکتر جمال بیگی معتقد است: بزهکاری در معنا و مفهوم لغوی عبارت است از ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم دارد. معذالک این اصطلاح غالباً معادل جرم بویژه در ارتباط با جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار می رود که قابل تامل است.( محمود، منصور،1351، ص40)
دکتر تاج زمان دانش استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می گوید: اگر طفل یا نوجوان تحت تاثیر عوامل محیط خانوادگی و اجتماعی مرتکب جرم شده باشد سپردن به والدین یا سرپرست قانونی بدون مراقبت و هدایت تاثیری در تربیت طفل نداشته و از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد بلکه منظور عادت دادن طفل به زندگی عادی اجتماعی باید او را تحت حمایت و هدایت قرار دهد.( تاج زمان،دانش،1386، ص70)
دکتر آتین اردوغان استاد دانشگاه استانبول معتقد است: مهاجرت و محیط جدید فرهنگی با خانواده تاثیر منفی بر روی کودک و نوجوان و در نهایت عامل ارتکاب جرم از سوی آنان می باشد. (ardoghan,p133)
دکتر روناسروزان استاد دانشگاه استانبول معتقد است : مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی از عوامل مهم در اجتماعی شدن است و در کنار فکر کردن ، اعمال برنامه تحصیلی مفاهیم مثبت را می آموزد و امکانات آموزشی و نحوه ی برخورد و آموزش در این محیط تاثیر فراوانی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در سنین 8 تا 14 سالگی دارد زیرا در این سنین آموزش بدون وقفه بر روی کودکان صورت می گیرد و همچنین تاثیر فراوانی بر بزهکاری در سنین بالاتر دارد( Serozan, rona,2005,p200).

1-6- اهداف پژوهش:
1- مطالعه ی بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق جزای ایران و ترکیه به صورت مقارنه و تطبیق مقررات قانون مجازات اسلامی ایران و قانون جزای ترکیه در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور آگاهی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان رشته ی حقوق و حقوق دانان کشور از سیستم حقوق کیفری ترکیه.
2- احراز نقاط ضعف و قوت حقوق جزای ایران در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در مقایسه با حقوق جزای ترکیه.
3- ارائه ی راه حل هایی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشنهاد اصلاحات مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاری و ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی.
1-7- روش تحقیق:
روش پژوهش بصورت تحلیلی و کتابخانه ای خواهد بود.
روش گرد آوری اطلاعات : فیش برداری از کتب ، مجلات و سایتهای حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها
ابزار گردآوری: فیش برداری و کسب آراء اساتید دانشگاهی، مراجع حوزوی و ارگانهای دخیل در امور حقوقی مثل کانون وکلاء.
روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی و توصیفی خواهد بود.
1-8- ساماندهی تحقیق:
این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول شامل کلیات و اطلاعاتی در مورد موقعیت دو کشور ایران و ترکیه از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می باشد. همچنین مطالبی درباره سیستم حقوقی دو کشور داده شده است.
در فصل اول تعریفی درباره طفل در حقوق دو کشور ارائه داده شده است و در آخر مسئولیت کیفری آنها بررسی شده است.
در فصل دوم علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در دو کشور ایران و ترکیه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که این علل و عوامل شامل عوامل ارثی، محیطی و خانوادگی در دو کشور می باشد.
در فصل سوم در مورد آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در دو کشور بحث شده است و همچنین در مورد کشف جرم، نحوه بازپرسی، صدور رأی و اجرای آن در مورد اطفال و نوجوانان مجرم بحث شده است.در فصل چهار نگاهی اجمالی به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید سال نود برداخته شده است
1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه
یکی از مهمترین موارد در علم حقوق و مطالعه تطبیقی بین دو یا چند کشور بحث تطبیق قوانین دو کشور می باشد، که در گفتار ذیل به اهمیت مطالعه تطبیقی پرداخته شده است.
1-9-1- اهمیت مطالعه تطبیقی
یکی از گرایش های موجود در حقوق تطبیقی این است که متخصص حقوق تطبیقی سعی در بیان وجوه افتراق و وجوه اشتراک دارد، و از نظر این عده تبیین وجوه اشتراک و افتراق در حقوق تطبیقی کافی است. از نظر عده ای دیگر از متخصصان حقوق تطبیقی ، هدف از مطالعه ی تطبیقی تقریب و نزدیک کردن دو نظام حقوقی است، هرچند این دو نظام از خانواده های مختلف حقوقی باشند. به عنوان مثال نهاد تعزیر به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری، از موضوعاتی است که در حقوق جزایی اسلام مورد بحث قرار می گیرد، و می توان این نهاد را با مجازاتهای تادیبی در نظام حقوقی فرانسه مقایسه نمود.
با وجود نظام های مختلف حقوقی که در بسیاری از موارد در مبانی نیز با یکدیگر مغایرند، این سوال مطرح می شود که آیا تطبیق و مقایسه بین آنها امکان پذیر است؟
آیا با وجود این اختلاف می توان نقاط مشترک را جستجو کرد؟ برای پاسخ به این سوالات نیاز به توضیحات بیشتری است.
در دوران معاصر، با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل حقوقی و لزوم چاره اندیشی در مقابل این چالشها، لازم است که در باب مطالعات تطبیقی میان فرهنگها و در این مورد موضعی عالمانه، منطقی و روز آمد اتخاذ کنیم.
شاید بتوان مولفه ی حقوق تطبیقی را در مقام تعریف در سه عنوان مرتب کرد:
مطالعه ی وجوه اشتراک بین دو یا چند نظام حقوقی- فن تطبیق برای نزدیک کردن بین دو یا چند نظام-تلاش برای کاستن از وجوه افتراق.
موضوع حقوق تطبیقی را می توان در چهار مفهوم «تأسیس حقوقی» ، «قواعد حقوقی» ، «نظام حقوقی»، «خانواده ی حقوقی» بیان کرد. اگر در چهارچوب اشتراکات دو نظام حقوقی تأسیس حقوقی بررسی شود چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، در این صورت یکی از موضوعات حقوق تطبیقی تحقق یافته است به عبارت دیگر مطالعه ی تطبیقی عبارت است از تعیین خصوصیات و مشترکات دو یا چند نظام حقوقی و تحقیق اینکه اختلاف موجود اساس و معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می باشد یا این که اختلافات مزبور اتفاقی بوده و رفع آن منافاتی با حفظ حقوق مورد مقایسه نخواهد داشت.
یکی از نگرانیهای مخالفان حقوق تطبیقی این است که تطبیق باعث می شود دست اندرکاران آن پس از مدتی با رها کردن نظام حقوقی فرهنگ خود اقتباس از نظام حقوقی فرهنگ دیگر یا الحاق به آن را پیشنهاد کنند.
مطالعه ی تطبیقی فنی است که منظور از آن استخراج اساس مشترک تأسیسات حقوقی برای محدود کردن عرصه ی خصوصیات حقوق ملی است. عده ای نیز مخالف حقوق تطبیقی هستند و معتقدند که زمانی می توان میان دو نظام حقوقی تطبیق کرد که این نوع اختلافات اساسی در مبانی، منابع و ساختار رژیم حکومتی در میان نباشد اما می توان در مقابل این عقیده مطالبی را بیان کرد که در حال حاضر مطالعه ی تطبیقی در مورد یک نهاد در دو نظام مختلف حقوقی نیازمند تخصص لازم است متخصص در این امر باید با آشنایی کامل از سیستم حقوقی دو کشور و مبانی حقوقی یا کیفری آن به مطالعه ی تطبیقی بپردازد.
همچنین مطالعه ی تطبیقی به عنوان فن یا هنر مقایسه ی بین نظامهای حقوقی و تبادل و تعامل بین آنها امری ضروری است و متخصصان در این رشته می بایستی با مبانی و اصول و منابع نظامهای حقوقی آشنایی کامل داشته باشند و همچنین در انجام این امر باید با حفظ ارزشها ی ثابت و مسلم در هر نظام حقوقی به مطالعه ی سایر نهادها و تأسیسات و قواعد آن نظام حقوقی بپردازد.
در بررسی یک نهاد مشترک در دو نظام حقوقی مختلف ما با فرهنگهای دو کشور و دو نظام حقوقی آشنا می شویم در این بررسی و مطالعه ی تطبیقی بین حقوق ایران و ترکیه در مورد بزهکاری اطفال چه بسا پس از بررسی مفهومی، در واقع اختلافی بین دو نظام در مورد یک نهاد مشترک مشاهده نگردد از سوی دیگر نیز اگر مواجه با وحدت رویه بین دو نظام در موضوعی شدیم لازم است تعریف آن موضوع خاص در هر دو نظام بررسی گردد و چه بسا این بررسی روشن سازد که این وحدت رویه حقیقت ندارد و تنها ناشی از شباهت واژه های معادل است.( افشار، حسن،1336، ص43 به بعد)
1-9-2- آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی ترکیه و ایران
که بخش بزرگی از کشور ترکیه یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه ی بالکان (منطقه ای در جنوب خاور اروپا) قرار دارد. ترکیه در خاور با کشورهای ایران- جمهوری آذربایجان- نخجوان- ارمنستان- گرجستان در جنوب خاوری با عراق و سوریه و در شمال باختری (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه است همچنین ترکیه از شمال با دریای سیاه از باختر با دو دریای کوچک مرمره و اِژه و از جنوب باختر با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه ی بستر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است ترکیه دارای 654783 کیلومتر مربع مساحت است. ترکیه کشوری کوهستانی و پرباران است شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی خاور تا باختر امتداد یافته است ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حساس ترین مناطق جهان دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوب است و گذرگاه جنوب باختر آسیا و اروپا به حساب می آید و کشورهای بسیاری به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می کند.
ترکیه در حدود 72 میلیون نفرجمعیت دارد که حدوداً 75 درصد مردم اهل تسنن و 15 تا 25 درصد هم علوی هستند. با این که حکومت ترکیه لائیک است ولی بسیاری از مردم هنوز به دین اسلام پایبند هستند و عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی می باشد. همچنین در ترکیه حدود 75 درصد مردم ترک و 20 درصد نیز کرد هستند که بیشتر در جنوب خاور کشور زندگی می کنند اما به تدریج با مهاجرت در نواحی دیگر مخصوصاً استانبول و آنکارا جمعیت چشمگیری را تشکیل داده اند.
زبان رسمی ترکیه، ترکی (استانبولی) است که در گذشته با خط عربی (عثمانی) نوشته می شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال 1302 هجری خورشیدی (1923) با خط لاتین نوشته می شود. ترکیه در میان دو فرهنگ شرقی و غربی است این کشور از نظر علمی و دانشگاهی در سطح بالایی قرار دارد. ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند سده ی گذشته، بخشهای بزرگی از خاورمیانه و جنوب خاوری اروپا را در دست داشت تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا آتاترک در سال 1302 (1923) تاسیس شد.
دوران باستان : ترکیه کنونی در دوران باستان تحت حکومت دولت شهرهای متعددی مانند لودیه و ایونیا قرار داشت تا اینکه در حدود 500 سال پیش از میلاد این دولتها توسط کورش بزرگ هخامنشی منقرض شد و ترکیه زیر سلطه ی هخامنشیان درآمده پس از یورش اسکندر در سال 333 ( پیش از میلاد )آسیای صغیر به دست سلوکیان افتاد و پس از اندکی رومیان جای آنها را گرفتند. در سال 463 هجری قمری ترکمنان مسلمان سلجوقی به فرماندهی آلب ارسلان به جنگ با امپراتوری بیزانس شتافتند و در ملازگرد، سپاه امپراتوری بیزانس را شکست دادند بدین ترتیب نیمه ی شرقی ترکیه به دست سلجوقیان افتاد و زمینه برای مسلمان شدن مردم آنجا و نفوذ زبان ترکی به آنجا فراهم شد. ولی نیمه ی غربی ترکیه در دست امپراتوری بیزانس باقی ماند امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی از هم پاشید و مورد تهاجم بریتانیا و متحدانش واقع شد مصطفی کمال پاشا به دلیل سازماندهی مقاومت ملی علیه دول خارجی قهرمان ملی ترکیه گردید و توانست جمهوری ترکیه را در سال 1302 (1923 میلادی) بر پایه ی اصل جدایی دین از سیاست بنا کند و ملقب به آتاترک شد. وی خط لاتین را برای نوشتن زبان ترکی مرسوم کرد و اقدامات بسیاری را برای صنعتی و غربی شدن ترکیه انجام داد و دوره ی نوینی را در ترکیه به وجود آورد.
زبان بیشتر مردم در ترکیه ترکی است ولی در کنار آن زبانهای کردی و ارمنی در میان گروههای قومی استفاده می شود گروههای قومی کوچکتری چون لازها، زازاها، عربها و چرکس ها به تنوع زبانی و فرهنگی این کشور افزوده اند. کردهای ترکیه بیشتر در جنوب شرقی و شرق کشور زندگی می کنند. زبان رسمی این کشور ترکی است.
پایتخت ترکیه؛ شهر آنکارا می باشد و از شهرهای مهم آن می توان از استانبول ، ازمیر ، بورسا ، ارزروم، آنتالیا ، اورفا ، وان نام برد. استانبول و تکیر داغ در قسمت اروپایی ترکیه و سینوپ ، ترابوزان د