دانلود پایان نامه
عناصر زمانی پیش بینی چیست؟
پیش بینی چگونه انجام می شود؟
چه دقتی مورد نیاز است؟
هنگام تعیین “چیزی که پیش بینی می شود” متغیر هایی تعریف می شود که باید تجزیه و تحلیل و پیش بینی شوند. بدیهی است سطح جزئیات مورد نیاز، اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از عوامل نظیر دسترسی به داده ها، دقت، هزینه تجزیه و تحلیل و ترجیحات تصمیم گیرنده، در سطح جزئیات مورد استفاده تأثیر دارند. در مواردی که انتخاب متغیرهای مناسب به روشنی امکان پذیر نیست می توان راه کارهای مختلفی را آزمون کرد و راه کار دارای بهترین عملکرد را از میان آن ها انتخاب کرد.
عناصر زمانی تصمیم شامل دوره پیش بینی (Forecasting period) ، افق پیش بینی(Forecasting horizon) و فاصله پیش بینی (Forecasting interval) است.
دوره پیش بینی، واحد اصلی زمانی است که پیش بینی برای آن انجام می شود. برای مثال پیش بینی EPS سال آینده.
افق پیش بینی، تعداد دوره های آتی است که با پیش بینی پوشش داده می شود برای مثال پیش بینی EPS5 سال آینده به صورت سالانه که دوره سالانه و افق پنج ساله است.
فاصله پیش بینی، تواتری است که با آن پیش بینی جدید انجام می شود. اغلب فاصله پیش بینی و دوره آن مساوی است. بنابراین پیش بینی ها در هر دوره با استفاده از جدیدترین نیازهای دوره و اطلاعات جاری مورد تجدید نظر قرار می گیرند.
3. شکل مورد نیاز پیش بینی سومین ویژگی مسأله پیش بینی است. معمولاً پیش بینی یکی از شکل های زیر را به خود می گیرد.
برآورد ارزش مورد انتظار متغیر به علاوه برآورد انحراف معیار خطای پیش بینی
دامنه ای که با احتمال تعیین شده، شامل ارزش آتی واقعی خواهد بود.
دقت پیش بینی که در مسأله تصمیم مورد نیاز است بر روی سیستم پیش بینی مورد استفاده اثر خواهد گذاشت. ویژگی مهم یک سیستم تصمیم گیری خوب، توانایی آن در دستیابی به کارآیی بهینه در مواجهه با عدم قطعیت است. بهبود در دقت پیش بینی، عدم اطمینان را کاهش می دهد ولی بهبود اضافی ممکن است از دیدگاه اقتصادی توجیه پذیر نباشد.
علاوه بر ملاحظات مربوط به مسأله تصمیم، در سیستم پیش بینی، که به طور خلاصه تشریح شدند. سایر عواملی که باید در تعریف مسأله پیش بینی مورد توجه قرار گیرند عبارت اند از:
فرایند تولید متغیر چگونه است؟ آیا فرایند از حالت پایداری برخوردار است ( خواه با شرایط ثابت یا تغییرات آهسته با زمان) یا فرایند نامنظم و بی قاعده است.
میزان دسترسی به داده ها و کیفیت داده ها چگونه است؟ در برقراری روش های پیش بینی، داده های تاریخی، ارزشمند هستند و باید از مشاهدات بعدی برای تجدید نظر در پیش بینی استفاده شود. مقدار، دقت و به موقع بودن این اطلاعات اهمیت بسیاری دارند. همچنین نماینده بودن این اطلاعات باید بررسی شود.
دو عامل مهم دیگر در مسأله پیش بینی، توانایی و علاقه افرادی است که پیش بینی می کنند و آن را به کار می برند. به طور ایده آل اطلاعات تاریخی با استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل می شوند و پیش بینی برای تحلیل در اختیار تصمیم گیرندگان مربوط قرار می گیرند. هر چند اعمال قضاوت حرفه ای در فرایند پیش بینی اهمیت بسیاری دارد ولی انجام آن به تجربه افراد وابسته است. پبش بینی نهایی اغلب در اختیار افرادی قرار می گیرد که آن را در فرایند تصمیم گیری خود به کار می برند. این افراد زمانی از اطلاعات پیش بینی استفاده می کنند که متقاعد شوند فرایند پیش بینی معقول بوده است.
2-2-3) هدف پیش بینی :
پیش بینی عنصری کلیدی در تصمیم گیری است. زیرا اثربخشی نهایی هر تصمیم به پیامدهای رویدادهای بعد از تصمیم بستگی دارد. توانایی پیش بینی جنبه های غیر قابل کنترل این رویدادها، قبل از اتخاذ تصمیم می تواند به انتخاب بهتری منجر شود. به همین دلیل سیستم های مدیریتی برای برنامه ریزی و اداره عملیات، دارای مدل های پیش بینی هستند. برنامه ریزی در زمینه های مالی، تولید، موجودی کالا، فرایند تولید، اداری و نظایر آن متضمن پیش بینی در ابعاد مختلف است.
هدف پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و با وجود آن که پیش بینی ها معمولاً صحیح نیست، ولی میزان خطای پیش بینی به سیستم مورد استفاده برای پیش بینی بستگی دارد.
با تخصیص منابع بیش تر برای پیش بینی می توان دقت آن را افزایش داد و در نتیجه برخی از زیان های ناشی از عدم اطمینان را در فرایند تصمیم گیری حذف کرد یا کاهش داد. این مفهوم در شکل 1-2 ارائه شده است همانطور که در شکل (2-1) ملاحظه می شود با افزایش هزینه های پیش بینی، زیان های ناشی از عدم اطمینان کاهش می یابد و سطح عمل بهینه پیش بینی، در حداقل مجموع هزینه ها و زیان ها قرار دارد.
هزینه
و زیان
سطح بهینه
سطح عمل پیش بینی