دانلود پایان نامه
 1071
PP – Fisher Chi-square
 797.833
 0.0000
 51
 1122
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
همانطور که مشخص است در جدول بالا تمامی معیارهای قبلی پروبی کمتر از 05/0 دارند و لذا فرض نامانایی رد شده پس سری EPS در تفاضل مرتبه اول خود مانا است. لذا برای مدل سازی از این سری که اسم آن را DEPS می گذاریم استفاده می شود. در مدل سازی مدل های خود رگرسیونی (ARIMA) جهت تشخیص وجود AR یا MA به نمودار همبسته نگار سری مورد نظر رفته و با استفاده از توابه خود همبستگی (AC) و همبستگی جزئی (PAC) به و جود آنها پی می بریم و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک (Akaike info criterion) استفاده می کنیم یعنی به سمتی می رویم و وقفه ای را انتخاب می کنیم که این معیار را حداقل سازد اما از آنجایی که مدل پنل است ابتدا وجود AR یا MA را تعیین کرده (با استفاده از نمودار همبسته نگار سری DEPS و توابع AC و PAC) سپس مدل را به شکل پول (POOL) به اجرا درآورده و بعد با آزمون مربوطه (اف لیمر ( در مورد پول یا پنل بودن مدل تصمیم گیری می شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
4-5) تعیین مدل رفتار سود شرکت ها :
به منظور تشخیص نوع مدل سری زمانی مناسب، بوسیله نرم افزار EVIEWSو با استفاده از رفتار نمودارهای همبسته نگار به تشخیص نوع مدل مناسب و برازش آن بر اساس مشاهدات ایستا شده می پردازیم.
لازم به ذکر است که تشخیص نوع مدل از این طریق چندان ساده نیست ودر عمل نیاز به تجربه زیادی دارد.به همین دلیل در این بخش از تحقیق و به منظور بررسی نمودار های همبسته نگار از کمک کارشناسان با تجربه اقتصاد سنجی و آشنا به مباحث سری های زمانی ،استفاده شده است.
نمودار(4-1) نمودار همبسته نگار
نمودار بالا نمودار همبسته نگار سری DEPS است همانتور که در توابع AC (AUTOCORRELATION) و PAC (PARTIAL CORRELATION) مشخص است ما در AC یک بیرون زدگی و در PAC دو بیرون زدگی داریم که ریتم مشخصی از بابت و جود AR و MA به ما نمی دهد لذا بیرون زدگی ها در وقفه های 4 و 8 و 12 و 16 را به عنوان شروع انتخاب کرده و با استفاده از معیار آکائیک به بهترین مدل می رسیم که در زیر ارائه شده است:
4-6) تعیین یک مدل جامع :
به منظور تعیین نوع مدل سری زمانی مطابق مراحل ذکر شده در بخش 2-3-4 مورد تحلیل وبررسی قرار گرفتند ونهایتاً بر مبنای انواع مدل های تشخیص داده شده که در جدول شماره 4-4 مورد اشاره قرار گرفت، یک مدل جامع مناسب برای نمونه آماری انتخاب می گردد. به بیان دیگر آزمون تعیین مدل سری زمانی مشخص کننده مدل مناسب برای نمونه مورد تحقیق است. بدین ترتیب( بر مبنای نتایج جدول شماره4-4 ) مدل اتورگرسیو(AR)به عنوان مدل جامع انتخاب گردید،که درجه آن در ادامه برازش تعیین می گردد.
با عنایت به مطالب مورد اشاره در بخش روش تحقیق ،ساختار مدل اتورگرسیو به صورت
AR(P) yt=+ 1 y t-I+…..+P y t-P+T
تعریف گردید. در این رابطه Pنشان دهنده درجه مدل ، y t نشان دهنده متغیر وابسته در زمان t ، y t-iنشان دهنده مقدار متغیر وابسته در زمان t-I ، و نشان دهنده ضرایب متغیرهای مستقل، T نشان دهنده میزان خطا در زمانt می باشد.
به منظور برازش این مدل ،با کمک نرم افزار EVIEWS سری زمانی سود 51 شرکت درفصل سوم سال 1390در مقابل سری زمانی مشابه برای 22 فصل قبل (فصل اول 1385 تا فصل دوم 1390)قرار گرفتند و اولین برازش (طبق جدول پیوست شماره4-4 )بدست آمد. حداقل 30 مدل مختلف برازش شده و مراحل آزمون نیکوئی برازش در مورد آنها صورت پذیرفت. نهایتاً مدلی که در بهترین حالت برازش شده و به لحاظ آزمونهای نیکویی برازش در بهترین موقعیت قرار گرفت، به عنوان مدل اصلی تحقیق انتخاب گردید.
به هر حال نکته قابل اهمیت در اینجا آن است که، مدل برازش شده برای پیش بینی سود شرکت ها در قالب یکی از معروف ترین مدل های پیش بینی سری زمانی است، که به لحاظ اقتصاد سنجی و نیکویی برازش در بهترین حالت قرار دارد.
بیرون زدگی ها در وقفه های 4 و 8 و 12 و 16 را به عنوان شروع انتخاب کرده و با استفاده از معیار آکائیک به بهترین مدل می رسیم که در زیر ارائه شده است:

مطلب مرتبط :   جهاد، جهد، مشقّت، جنگ، مسلمانان، کارزار

معیار آکائیک در زمانی که ترکیب وقفه 4، 12 و 16 انتخاب شد در کمترین حالت خود بود لذا مدل مناسب برای این سری به تر تیب زیر بوده است: