دانلود پایان نامه

سنگال است.( کنعانی، 1381: 101)

26-3- جمهوری سودان
نام محلی آن جمهوریه السودان است. اسامی دیگرالسودان، سودان، سودان مصروانگلیس هستند. پایتخت آن شهرخارطوم وتاریخ استقلال آن اول ژانویه 1956 ازانگلستان ومصر است. روز ملی 1 ژانویه 1956 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری اسلامی میباشد. رییس جمهورازسال 1989 ژنرال عمرحسن احمدالبشیر ونخست وزیرنیز از سال 1993 خودش میباشد.( صفوی، 1387: 326) «مساحت آن 2،505،810 کیلومتر مربع ودهمین کشورجهان از نظر مساحت است( احمدیان،1383: 102) . با8 کشور مرز مشترک دارد.نیروی دفاعی این کشورشامل نیروهای مسلح مردمی سودان، نیروی زمینی، هوایی، دریایی و نیروی دفاعی مردمی است.( کنعانی، 1381: 102)

27-3- جمهوری سورینام
نام محلی آن سورینام است. اسامی دیگرگینای هلند،گینای هلندی، ریپابلیک سورینام هستند. پایتخت آن شهرپاراماریبو وتاریخ استقلال آن 25 نوامبر1975 ازهلند است. نوع حکومت دموکراسی مطابق با قانون اساسی میباشد. رییس جمهورو رییس دولت از سال 2000 رونالد ونتیان میباشد.( صفوی، 1387: 327) «مساحت آن 163،270 کیلومتر مربع ونودویکمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 104) نیروی دفاعی این کشور ارتش ملی شامل نیروی دریایی و هوایی است.( کنعانی، 1381: 103)
28-3- جمهوری عربی سوریه
نام محلی آن الجمهوریه العربیه السوریه است. اسامی دیگرسوریا، سوریه، جمهوری متحد عربی هستند. پایتخت آن شهردمشق وتاریخ استقلال آن 17 آوریل 1946 از فرانسه است. روز ملی 17 آوریل 1946 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 2000 بشاراسد ونخست وزیر از سال 2003 محمدناجی العطری است. (صفوی، 1387: 328) «مساحت آن 185،180 کیلومترمربع وهشتادوهفتمینکشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 105) نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی، دریایی، هوایی و پدافند هواییاست.( کنعانی، 1381: 104)

29-3- جمهوری سومالی
نام محلی آن جمهوریه دیمقراطیه سومالیه است. اسامی دیگرسومالی، سومالیا، جمهوری سومالی، جمهوری دموکراتیک سومالی هستند. پایتخت آن شهرموگادیشو وتاریخ استقلال آن اول جولای 1960 ازایتالیا و انگلیس است. روز ملی 1 جولای 1960 ثبت شده است. نوع حکومت دولت موقت انتقالی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال2004 عبدا.. یوسف احمد ونخست وزیر از سال2007 نورعده حسن حسین است.( صفوی، 1387: 329) «مساحت آن 637،657 کیلومتر مربع وچهل ویکمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 106) این کشور فاقد نیروی مسلح درسطح ملی بوده و تعدادی از احزاب وقبایل، نیروهای شبه نظامی مستقل را اداره میکنند ودولت محلی سومالی دارای نیروهای امنیتی و پلیس میباشد.( کنعانی، 1381: 105)
30-3- جمهوری سیرالئون
نام محلی آن جمهوری سیرالئون است. نام دیگرسیرالئون میباشد. در سال 1460م کاشفان پرتقالی ، سیرالئون را کشف نمودند. پایتخت آن شهر فری تاون وتاریخ استقلال آن 27 آوریل 1961 از انگلستان است. روز ملی 27 آوریل 1961 ثبت شده است. نوع حکومت دموکراسی مطابق قانون اساسی میباشد. رییس جمهورو رییس دولت از سال 2007 ارنست بای کروما میباشد. (صفوی، 1387: 330) «مساحت آن 71،740 کیلومتر مربع و صدوهفدهمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 107) نیروی دفاعی این کشورشامل نیروهای مسلح جمهوری سیرالئون، ارتش شامل تیپ هوایی و تیپ دریایی است.( کنعانی، 1381: 106)
31-3- جمهوری عراق
نام محلی آن جمهوریه العراقیه است. اسامی دیگرعراق والعراق میباشد. از قدیمی ترین مراکز تمدن آسیا بوده است. پایتخت آن شهربغداد و تاریخ استقلال آن 3 اکتبر1932 از انگلستان است. روز ملی 3اکتبر 1932 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 2005 جلال طالبانی ونخست وزیر از سال 2006 نوری المالکی است.( صفوی، 1387: 331) «مساحت آن 437،072 کیلومتر مربع وپنجاه وهفتمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 108) کوفه ، کربلا ، نجف ، سامرا و کاظمین از شهرهای مذهبی شیعه بوده و بارگاه مقدس حضرت علی (ع) ، حضرت امام حسین (ع) ، امام موسی کاظم (ع) ، امام محمد تقی (ع) امام هادی (ع) ، و امام حسن عسکری (ع) در کشور عراق وجود دارد.نیروی دفاعی این کشور ارتش عراق است که شامل نیروهای عملیات ویژه عراق ونیروی داخلی عراق، نیروی دریایی عراق(نیروی پدافند ساحلی سابق عراق)، نیروی هوایی عراق ( سپاه هوایی ارتش سابق عراق ) میباشد.( کنعانی، 1381: 107)

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد

32-3- پادشاهی عربستان سعودی
نام محلی آن المملکه العربیه السعودیه است. اسامی دیگر عربستان سعودی و العربیه السعودیه هستند. پایتخت آن شهرریاض وتاریخ استقلال آن 23 سپتامبر1932 ازانگلستان است. روز ملی 23 سپتامبر 1932 ثبت شده است. نوع حکومت سلطنتی مطلقهی اسلامی میباشد. پادشاه ونخست وزیر آن ازسال 2005 عبدا..بن عبدالعزیزآل سعود است. (صفوی، 1387: 332) «مساحت آن 2،149،690 کیلومتر مربع و سیزدهمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 109) نیروی دفاعی این کشور نیروی زمینی، دریایی، هوایی ونیروی پدافند هوایی، گارد ملی و وزارت نیروهای داخلی(شبه نظامی) است. 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل در آمد.( کنعانی، 1381: 108)

33-3- پادشاهی عمان
نام محلی آن سلطنت عمان است. اسامی دیگر عمان، مسقط وعمان هستند. پایتخت آن شهرمسقط وتاریخ استقلال آن1650 ودارای قدمت تاریخی است. روز ملی 18 نوامبر 1640 ثبت شده است. نوع حکومت سلطنتی مطلقه با دومجلس مشورتی انتصابی میباشد. پادشاه و نخست وزیر آن ازسال 1970 سلطان قابوس بن سعید است. (صفوی، 1387: 333) «مساحت آن 212،460 کیلومتر مربع وشصت ونهمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 110) نیروی دفاعی این کشورنیروهای مسلح پادشاهی عمان شامل نیروهای زمینی ، دریایی وهوایی است.( کنعانی، 1381: 109)

34-3- فلسطین
نام محلی ندارد.نام دیگردولت خودگردان فلسطین میباشد. پایتخت آن قدس وتاریخ استقلال آن 15 نوامبر 1988 است. نوع حکومت دولت خودمختاربایک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس این تشکیلات خودمختار از سال 2005 محمود عباس ونخست وزیر نیز از سال 2006 اسماعیل حنیه است.( صفوی، 1387: 334) «مساحت آن 6،263 کیلومتر مربع وصدوشصت وسومین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 112) نیروی دفاعی این کشورنیروی امنیت ملی فلسطین ، نیروهای داخلی و پلیس شهری است.( کنعانی، 1381: 110)

35-3- جمهوری قرقیزستان
نام محلی آن ریپابلیکاسی قرقیزاست. اسامی دیگرقرقیزستان و جمهوری سوسیالیستی قرقیز هستند. پایتخت آن شهربیشکیک وتاریخ استقلال آن 31 آگوست 1991 است. روز ملی 31 آگوست 1991 ثبت شده است نوع حکومت جمهوری چندحزبی با دو مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 2005 قورمان بیک باقی یف ونخست وزیر از سال 2007 آلمازییک آتامبایف است.( صفوی، 1387: 335) «مساحت آن 198،500 کیلومتر مربع و صدونهمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 113) نیروی دفاعی این کشورنیروی هوایی، زمینی وگاردملی است.( کنعانی، 1381: 111)

36-3- جمهوری قزاقستان
نام محلی آن ریپابلیکاسی قزاقستان است. اسامی دیگرقزاقستان و جمهوری سوسیالیستی قزاق هستند. پایتخت آن شهرآستانا وتاریخ استقلال آن 16 دسامبر1991 از شوروی است. روز ملی 16 دسامبر 1991 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری با دومجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 1991 نورسلطان نظربایف ونخست وزیر از سال2007 کریم ماسیموف است.( صفوی، 1387: 336) «مساحت آن 2،717،300 کیلومتر مربع ونهمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 114) نیروی دفاعی این کشور نیروی زمینی، دریایی، هوایی و پدافند هوایی و گارد جمهوریخواه است.( کنعانی، 1381: 112: 112)

37-3- دولت قطر
نام محلی آن دولت قطراست. نام دیگر آن قطرمیباشد. پایتخت آن شهردوحه وتاریخ استقلال آن3 سپتامبر1971 است. روز ملی 3 سپتامبر 1971 ثبت شده است. نوع حکومت سلطنتی مطلقه (شیخ نشین) میباشد. امیرآن ازسال1995 شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی ونخست وزیرنیز از سال 2007 خود وی میباشد.( صفوی، 1387: 337) «مساحت آن 11،437 کیلومتر مربع وصدوپنجاه وهشتمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 116) قطر مدتها تحت تصرف ایران بود در اواسط نیمه دوم قرن نوزدهم از تصرف ایران درآمد. نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی، دریایی وهوایی است.( کنعانی، 1381: 113)

38-3- جمهوری کامرون
نام محلی آن جمهوری کامرون است. اسامی دیگرکامرون، کامرون فرانسه، کامرون انگلیس، جمهوری متحد کامرون و جمهوری فدرال کامرون هستند. پایتخت آن شهر یائونده وتاریخ استقلال آن اول ژانویه 1960 از فرانسه است. روز ملی 20 مه 1972 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 1982 پل بیه ونخست وزیرازسال 2004 افرائیم اینونی است. (صفوی، 1387: 338) «مساحت آن 475،440 کیلومتر مربع و پنجاه ودومین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 117) نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی ودریایی ( شامل پیاده نظام دریایی) و نیروی هوایی کامرون است.( کنعانی، 1381: 114)
39-3-اتحاد جزایر کومور
نام محلی آن اتحاد کومور است. نام دیگر کومور میباشد. پایتخت آن شهرمورونی وتاریخ استقلال آن6 جولای 1975 ازفرانسه است. روز ملی 6جولای 1975 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری فدرال با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهورو رییس دولت از سال 2006، احمد عبدا.. سامبی است. (صفوی، 1387: 339) «مساحت آن 2،170 کیلومتر مربع وصدوهفتادمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 118) نیروی دفاعی این کشورنیروی امنیتی کومور(شامل اداره امنیتی وارتش) و پلیس فدرال کومور است.( کنعانی، 1381: 115)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره معیار ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی

40-3- دولت کویت
نام محلی آن دوله الکویت است. اسامی دیگرالکویت وکویت هستند. پایتخت آن شهرکویت وتاریخ استقلال آن 19 ژوئن 1961 از انگلستان است. روز ملی 25 فوریه 1950 ثبت شده است. نوع حکومت مشروطهی سلطنتی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. امیراین کشور از سال 2006 شیخ صباح الاحمد آل جابرالصباح ونخست وزیر از سال 2007 ناصرمحمدالاحمدالصباح است.( صفوی، 1387: 340) «مساحت آن 17،820 کیلومترمربع و صدوپنجاه ودومینکشورجهان ازنظرمساحت است. ( احمدیان،1383: 120) کویت مدتهای مدیدی جزو ایران بوده است.نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی، دریایی، هوایی وگاردملی است.( کنعانی، 1381: 117)

41-3- جمهوری گابن
نام محلی آن جمهوری گابن است. نام دیگر آن گابن میباشد. پایتخت آن شهر لیبرویل وتاریخ استقلال آن 17 آگوست 1960 ازفرانسه است. روز ملی 12 مارس 1968 ثبت شده است. نوع حکومت از سال 1967 جمهوری چندحزبی با دو مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال1967 حاج عمو بونگو و نخست وزیر از سال2006 ژان- ایگه اندونگ است.( صفوی، 1387: 341) «مساحت آن 267،667 کیلومتر مربع و هفتادوششمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 122) نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی، دریایی، هوایی، اداره ی امنیتی ملی و پلیس ملی است.( کنعانی، 1381: 118)

42-3- جمهوری گامبیا
نام محلی ندارد. نام دیگرآن گامبیا میباشد. اولین بار گامبیا را فنیقی ها شناختند . پایتخت آن شهربانجول وتاریخ استقلال آن 18 فوریه 1965 از انگلستان است. روز ملی 18 فوریه 1965 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی بایک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور و نخست وزیر از سال 1996 یحیی جامه است. (صفوی، 1387: 342) «مساحت آن 11،300 کیلومتر مربع و صدوپنجاه و نهمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 123) نیروی دفاعی این کشور ارتش ملی گامبیا، گاردملی گامبیا( شامل گارد ریاست جمهوری) است.( کنعانی، 1381: 119)

43-3- جمهوری تعاونی گویان
نام محلی ندارد. اسامی دیگرگیانا، گیانای انگلیس و گویان هستند. پایتخت آن بندر جرج تاون وتاریخ استقلال آن 26 مه 1966 از انگلستان است. روز ملی 23 فوریه 1970 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 1999 بهارات جاگدئو ونخست وزیراز سال1997 ساموئل آرچیبالد آنتونی هیندز است. (صفوی، 1387: 343) «مساحت آن 214،970کیلومترمربع وهشتادوسومینکشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 124)نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی، گاردساحلی وسپاه هوایی است.( کنعانی، 1381: 120)

44-3- جمهوری گینه
نام محلی آن جمهوری گینه است. اسامی دیگرگینه و گینه فرانسه هستند. پایتخت آن شهرکوناکری وتاریخ استقلال آن2 اکتبر1958 از فرانسه است. روز ملی 2 اکتبر 1958 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال1984 لانسانا کونته ونخست وزیر از سال 2007 لانسانا کویاته است.( صفوی، 1387: 344) «مساحت آن 245،857 کیلومتر مربع وهفتادوهفتمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 125) نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی،دریایی وهوایی و گارد ریاست جمهوری است.( کنعانی، 1381: 121)

45-3- جمهوری گینه بیسائو
نام محلی آن گینه بیسائو است. نام دیگر گینه پرتغال میباشد. پایتخت آن شهربیسائو وتاریخ استقلال آن24 سپتامبر1973