دانلود پایان نامه
آمریکایی بیروت معتقد است که حزب الله درابتدای تاسیس خود بسیاری از نظریات راجع به یک لبنان مستقل رارد می کرد وخواهان ادغام این کشور دروطن بزرگ اسلامی بوده است.(حمزه،125،1372). حزب الله دراین دوره با سه گروه درگیر شد تا بتواند به اهداف خود دست یابد.1- مقابله با اسرائیل که نهایتا با اقدامات رادیکالیستی موفق به اخراج اسرائیل از جنوب لبنان شد 2- مقابله با نیروهای خارجی مانند آمریکا وفرانسه،سرانجام حزب الله با اقدامات انتحاری علیه نیروهای خارجی باعث شد تا آنان لبنان را ترک کنند. 3- فالانژهای مسیحی:حزب الله آن را آلت دست آمریکا واسرائیل معرفی می کند.بطوریکه حزب الله توانست با اصرار بر مواضعش زمینه تضعیف فالانژها درلبنان را فراهم کند.(اسداللهی،1382، 124-121).
اولین رویارویی حزب الله با دولت لبنان درمارس1983 درنزدیکی شهر بعلبک روی داد.امین جمیل،رئیس جمهور وقت لبنان برای سرکوب مخالفان خود تصمیم به اعزام ارتش به ضایحه وبقاع گرفت.دراین رویارویی نیروهای حزب الله درمقابل ارتش لبنان صف آرایی کردند ومانع تحرک این نیروها وخواستار بازگشت نظامیان به پادگانهایشان شدند.اما رویارویی مهم تر،شش ماه بعد روی داد.در22 نوامبر1983 حزب الله از طریق برپایی یک راهپیمایی مردمی،پادگان اصلی ارتش لبنان،مشرف برشهر بعلبک معروف به پادگان شیخ عبدالله را تصرف کرد.مقامات حزب الله دلیل این کارخود را اینگونه بیان کردند که دولت لبنان ارتش را دراختیار امریکاییها قرار داده است. (www.ashoora.ir).
مساله چالش حزب الله با دولت امین جمیل بقدری مهم بود که حزب الله درمرامنامه خود،محاکمه عادلانه
اعضای حزب کتائب(فالانژها)ازجمله امین جمیل را برای جرائمی که با تحریک آمریکا واسرائیل درحق مسلمانان ومسیحیان مرتکب شده بودند،قرار داد.
چالش حزب الله با دولت امین جمیل علاوه بربعد داخلی آن دامنگیر متحدین دولت وی هم شد ازجمله اینکه حزب الله با بمب گذاری درسفارت آمریکا درغرب بیروت درآوریل 1983، حمله به مراکز نظامی آمریکا وفرانسه دربیروت در23 اکتبر1983 وحمله دوباره به ساختمتنهای وابسته به سفارت آمریکا درشرق بیروت در20 سپتامبر1983 درپی آن بود تا علاوه بر ستیزش با نیروهای خارجی درلبنان به نوعی مخالفت خود را با دولت امین جمیل هم نشان دهد.(احمدی،57:1385).
یکی از بارزترین ویژگیهای دوره واقع گرایی که از1990 شروع می شود،افزایش نفوذ وکنترل دولت برامور داخلی لبنان است.دوره نخست وزیری رفیق حریری هرچند که دربستر دوره واقع گرایی شکل گرفته اما یکی از دوره های پرچالش حزب الله با دولت لبنان است،چالش حزب الله با دولت رفیق حریری درچند محور قابل بررسی است .اول اینکه حزب الله،زمانیکه رفیق حریری به نخست وزیری رسید وحمایت اکثریت پارلمان را بدست آورد،با پیشنهاد ابراهیم بیان،سنی مذهب وفادار به حزب الله برای تصدی پست نخست وزیری ،مخالفت خود را با نخست وزیری رفیق حریری نشان داد.ثانیا نمایندگان حزب الله،هنگام رای اعتماد به دولت حریری با برنامه سیاسی دولت وی با استدلال اینکه دومساله اساسی یعنی مستشاری رسمی مقاومت اسلامی وتنظیم برنامه زمانی برای حذف طایفه گری سیاسی را به فراموشی سپرده،به مخالفت پرداختند ثالثا حزب الله پس از رسمیت یافتن دولت رفیق حریری با طرح همکاری واقعی دولت10 وی که هدفش بازسازی مرکز بیروت وحومه های آن بود به مخالفت پرداخت زیرا هدف این طرح را راندن مردم از خانه هایشان وبوجود آوردن مناطق امن وایجاد کازینوهای قماربازان برای بدست آوردن سود شخصی می دانست.(همان،43).وچهارم اینکه مخالفت دولت حریری با حزب الله بقدری بود که علی رغم تمایل دولت وی وپارلمان جهت پایان دادن به اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل،هیچ یک ازآنها با دیدگاههای حزب الله درمورد آزادسازی جنوب لبنان همراه نشدند.
حزب الله لبنان برای نخستین بار درآوریل2005 با معرفی یک وزیر از سوی خود درکابینه نجیب میقاتی با این استدلال که با حضور نماینده اش دردولت،سیاستهای مداخله جویانه آمریکا را خنثی کند وضمن برقراری موازنه قدرت درکابینه فرصتی را برای دفاع از مقاومت به عنوان مقدمه ای برای شناسایی آن فراهم آورد،عملا درساختار سیاسی لبنان مشارکت نمود.(قاسم،1383: 16-15).به هرحال حزب الله با وارد کردن نماینده ای از سوی خود درکابینه نجیب میقاتی،تعامل وهمسویی مناسبی را به منظور حل مشکلات لبنان ودفاع از حیثیت مقاومت با دولت وی به نمایش گذاشت.
اما درزمان نخست وزیری فواد سنیوره این تعامل به رویارویی تبدیل شد بگونه ای که درجریان جنگ 33روزه آمریکا برای حمایت از موجودیت دولت سنیوره درتلاش بود تا دولت وی را از بحرانی که دراثر جنگ ایجاد خواهد شد،نجات دهد.به همین منظور می خواست به جای هدف قرار دادن زیر ساخت های غیر نظامی لبنان که اثرات ناخوشایندی برای دولت سنیوره خواهد داشت،فرصتی را برای ترور سید حسن نصرالله ایجاد کند.(مرتضی،125:1387).به هرحال درجریان جنگ33روزه موضع گیری ساسی فواد سنیوره،نخست وزیر وقت لبنان بگونه ای بود که به جای آنکه از توان تمامی نیروهای سیاسی،اجتماعی لبنان علیه هجوم گسترده اسرائیل استفاده کند با آمریکا همسو شد تا برای ترور رهبر حزب الله وخلع سلاح این حزب چاره اندیشی کند.همچنین فواد سنیوره دراقدامی خصمانه علیه حزب الله به استفاده از توان موثر گروه فتح الاسلام روی آورد که آمریکا به دلیل ترس از پیشرفت جریان سلفی گری درلبنان به مخالفت با آن پرداخت.
دوره نخست وزیری سعد حریری نیز همانند دوره سنیوره از دوره های پرچالش میان حزب الله ودولتهای لبنان درقالب منطق واقع گرایی وانطباق این حزب با شرایط سیاسی لبنان است.حزب الله ضمن پذیرش منطق وواقعیات موجود لبنان وتاکید برحفظ موجودیت لبنان درمقابل اقدامات رفیق حریری به ستیز برخاست بطوریکه حمایت آمریکا از سعد حریری واقدامات وی درعدم محکومیت رای دادگاه بین المللی پرونده رفیق حریری وتامین49درصدی بودجه دولت از سوی پارلمان برشدت این چالش افزود بطوریکه اصرار سعد حریری براجرای طرحهای نیروهای خارجی از جمله آمریکا موجب شد تا وی از تعامل با جریان 8مارس به منظور حل بحران لبننان خودداری نماید که متعاقبا باعث سقوط دولت وی شد. (front. cloob. com/ http. //cyber – jihad). سید حسن نصرالله نیزدر ادامه چالش حزب الله با دولت سعد حریری از وی خواست تا منافع حزبی خود را کناربگذارد وشرایطی را فراهم کند تا لبنان به سوی فتنه حرکت نکند.وی همچنین زمینه سازی درخصوص سقوط دولت سعد حریری با توجه به اقدامات نامناسب ونسنجیده دولت وی درارتباط با حزب الله راوظیفه ملی واخلاقی خود می دانست(ibid) .
پس از سقوط دولت سعد حریری،بحران سیاسی باردیگر لبنان را فراگرفت ومیشل سلیمان،رئیس جمهور لبنان،مأمور معرفی نخست وزیر جدیدشد.این بار نجیب میقاتی به گروه8مارس که مدتی کوتاه دردوره ریاست جمهوری امیل لحود تصدی این پست را عهده داربود،نخست وزیر لبنان شد.
هرچند که سید حسن نصرالله دراظهارات خود وابستگی نجیب میقاتی به حزب الله را رد کرد وآن را سناریوی طراحی شده گروه14 مارس برای ایجاد فتنه وآشوب داخلی دانست اما واقعیت آن است که دولت میقاتی با حزب الله روابط خوبی دارد بطوریکه سخنان سید حسن نصرالله مبنی براینکه دولت میقاتی، دولتی کاملا لبنانی است ویا اینکه حزب الله با میقاتی ومیشل سلیمان همکاری خواهد کرد تا دولت وی موفق عمل کند،براین ادعا صحه می گذارد(ibid).
جنبش شیعی بحرین
امروزه بحرین یکی از مراکز مهم تشیع دردنیا به شمار می آید وبعد از ایران وعراق می توان آن را به لحاظ سابقه تاریخی،سومین مرکز تشیع معرفی کرد.ارتباط وعلاقه ساکنان این جزیره با مذهب تشیع به حدی محکم ووثیق است که درنزد اهالیشبه جزیره وساحل نشینان خلیج فارس کلمه بحرانی مترادف کلمه شیعی است واقلیت اهل سنت دراین جزیره به نام اهل بحرین خوانده می شوند نه بحرانی.همچنین طبق آمار سال 1995از جمعیت575هزار و925 نفری بحرین70درصد شیعه و30درصد سنی هستند. (اسلامی،30:1378).
تشیع به صورت رسمی وشناخته شده،ازدوره زمامداری امام علی(ع) دربحرین شکل گرفت وعامل اصلی آن والیان منصوب آن حضرت بودند که توانستند تشیع را درآنجا حاکم کنند.(همان،33). حوزه علمیه بحرین دردوره صفویه فعال بوده است وتعداد عالمان شیعه که از بحرین برای ادامه تحصیل راهی بعضی از مناطق ایران یا عراق وبخصوص نجف می شدند از قرن یازدهم به بعد مرتبا رو به فزونی بوده است.جریان اخباریگری نیز درهمین دوره اوج گرفت،بسیاری از عالمان بحرین را نیز تحت تاثیر قرارداد که شیخ یوسف بحرانی درراس اخباریون بحرین درقرن دوازده بوده است(همان،31).
اما بحرین چه قبل وچه بعد از انقلاب اسلامی ایران،کانون رستاخیز شیعی درکشورهای خلیج فارس بوده است.این امر بطور مستقیم از وضع جمعیتی واجتماعی واقتصادی جزیره ناشی می شود.درمقایسه با سنی هایی که از نظر سیاسی براین کشور مسلط هستند،شیعیان از اکثریت برخوردار می باشند.بیگانگی جامعه شیعه بحرین بیشتر به دلیل اصلیت ایرانی آنها می باشد.درمیان شیعیان بحرین همیشه احساساتی به طرفداری از ایران وجود داشته است.با چنین سابقه ای،بنیادگرایی شیعه به دنبال انقلاب ایران به عنوان یک جنبش نیرومند درصحنه ظاهر شد.(دکمجیان،286:1383).
انقلابیون طرفدار امام خمینی دربحرین تلاش کردند تا برای از میان برداشتن آل خلیفه،اکثریت شیعه را انقلابی بار آورند.بطوریکه جبهه اسلامی برای آزادی بحرین، وسیله عمده پیکارجویی شیعه دربحرین است.یکی از رهبران روحانی جبهه به نام حجت الاسلام سید هادی مدرسی درسال1979 به خاطر اینکه ادعا می کرد که نماینده امام خمینی می باشد،ازاین کشور تبعید شد.این روحانی با سازمان عمل اسلامی که مخالف رژیم عراق بود نیز همکاری می کرد.
مدرسی از زمان تبعید از بحرین،در جهت رادیکال کردن شیعیان ازطریق برنامه رادیویی”آتش افروز”خود ازایران،فعالیت کرده است.به گفته دولت بحرین،مدرسی همچنین سازمان دهنده کودتای نافرجام دسامبر 1981 نیز به حساب می آید.در دسامبر 1981 بحرین وعربستان سعودی اعلام کردند که 65 توطئه گر شیعی که توسط مدرسی درایران آموزش دیده اند،دستگیر شده اند.این حادثه نگرانی جدی بحرین وعربستان رابرانگیخت وبه عقد یک پیمان امنیتی مشترک دردسامبر1981 منجرشد.(همان)نهایتا دولت بحرین درمقابل سیاست تقابلی شیعیان این کشور سیاستی سازشکارانه را اتخاذ کرد.بطوریکه دراین راستا برآن بود تا به شیعیان نقش بزرگتری دردولت وبازرگانی بدهد.(همان،88-287).
رستاخیز اخیر مردم بحرین علیه آل خلیفه نیز یکی از مصادیق بارز تقابل شیعیان این کشور با حکومت آل خلیفه می باشد.شیعیان بحرین ازآنجا که اقدامات آل خلیفه علیه خود را مشروع نمی دانند لذا تقابل باآن را بهترین راه تشخیص داده اند.تحولات اخیر بحرین حکایت ازآن دارد که جنبش شیعی این کشور چون شرایط را ناعادلانه می داند درصدد است تا این شرایط را دربحرین تا استقرار عدالت ادامه دهد.خیزش شیعیان بحرین بقدری موقعیت آل خلیفه را به مخاطره انداخت که این رژیم از عربستان سعودی برای سرکوب جنبش اعتراضی کمک خواست.حضور عربستان دربحرین،معارضه شیعیان باآل خلیفه را به تقابلی خونین بدل کردکه این تقابل خونین پس از سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به بحرین ومذاکرات مخفیانه وی با شاه این کشور روی داد.
بسیاری براین باورند که اندیشه انقلاب اسلامی ایران درتحولات اخیر بحرین نقش مؤثری دارد.ازجمله عباس العمران عضو شورای حقوق بشر بحرین درگفتگو با بی بی سی از حمایت سیاسی ورسانه ای ایران از قیام مردم بحرین استقبال کرد.وی گفت:این کشور همسایه بحرین است وما با ایران دارای روابط تاریخی هستیم،دوملت دارای روابط دینی وفرهنگی هستند.ما مخالف حضور سعودی ها دراراضی بحرین هستیم ودخالت درامور داخلی خود می دانیم.ما از هرگونه حمایت سیاسی ورسانه ای ایران از ملت بحرین استقبال می کنیم. (www.rajanews.com.detail.asp?id=82281).
عالمان بحرین نیز همچنین طی بیانیه ای ،به اقدامات آل خلیفه مبنی بر بی حرمتی به مقدسات هشدار دادند.دراین بیانیه همچنین به حاکمان بحرین هشدار داده شده است که دیگر نمی توان درقبال هتک حرمت به مقدسات وسلب آزادی بیان دربحرین سکوت کرد.آنان همچنین تخریب مساجد،اهانت به قرآن وحمله به حسینیه ها را لکه سیاهی درتاریخ بحرین دانسته وضمن محکوم کردن این بی حرمتی ها وسلب آزادی ادیان از جهانیان نیز خواسته اند تا واکنش مناسب نشان داده وبه شدت آ» را محکوم کنند. (www.fardanews.com/fa/news/145096).
شیخ عیسی قاسم از عالمان برجسته بحرینی به توطئه ای بین المللی برای ضربه زدن به انقلاب مردم بحرین معتقد است وی درخطبه های نماز جمعه منطقه الدرار بحرین دراین خصوص گفت:نقض حقوق مردم بحرین وافراط دراستفاده از زور علیه آنها فقط یک سیاست داخلی نیست،بلکه توافقی بین چند کشور منطقه با موافقت کشورهای دنیاست.(http:fa.alalam.ir/politics/).
شیعه با توجه به مبانی هستی شناسی خویش درطول تاریخ کنش ها ومواضع خاصی را به نمایش گذاشته است.دراین کنش ها ومواضع،توحید به عنوان محوری ترین اصل هستی شناسی نقش مهمی راایفا کرده است تا آنجا که تمام فعالیتهای شیعه درسایه اندیشه توحیدی انجام گرفته است.جایگاه نبی مکرم اسلام(ص)به عنوان پیام آور خداوند وامام به عنوا