حمل‌ونقل، چندوجهی، اپراتور، شیوه‌های، کانتینری، ریلی

حمل‌ونقل چندوجهی با مشارکت در زنجیره حمل‌ونقل می‌تواند تمامی بخش های آن از مبدأ، جایی که کالا گرفته می‌شود تا مقصد نهایی، جایی که کالا به‌صورت شیوه‌های حمل تنظیم شده توسط اپراتو به دست گیرنده می‌رسد را کنترل نماید. در نتیجه می‌توان گفت در تمام عملیات صادرات و واردات اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی نقش اصلی را جهت حمل کالا بازی می کند.<br />ایجاد یک رابطه کاری یکپارچه و هماهنگ با انواع سهامداران حمل‌ونقل چندوجهی بیانگر یک سرویس با کیفیت در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی میباشد. بنابر این، توسعه ارتباط کاری با این اشخاص جهت جابه‌جایی کالا بسیار مهم می‌باشد. همچنین ایجاد ارتباط موثر، باعث می‌شود که اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی در بازار رقابتی باقی بماند. از سال 1970، خدمات حمل درب – به – درب جهت حمل کالاهای تولیدی به خدمت گرفته شده است.
کشتیرانی ها و مالکان کالا جهت راحتی، سادگی امنیت و کارایی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی جهت منافع خود از این سیستم استقبال کردند. اپراتور های حمل‌ونقل با سرعت به کشف بازارهای بالقوه جهت ایجاد خدمات یکپارچه لجستیکی پرداختند و به ارائه خدمات ارزش افزوده با استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی مشغول شدند. ارزش افزوده در حمل‌ونقل چندوجهی به مراتب از بکار گیری شیو ه های متصدیان حمل‌ونقل بیشتر است. همچنین با افزایش مسئولیت پذیری در اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی باعث ایجاد انعطاف پذیری در ارائه طیف وسیعی از خدمات می‌شود.
به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که، مشارکت و عملیات حمل‌ونقل چندوجهی فراتر از یک عملیات ترکیبی حمل‌ونقل و کنترل آن است. بنابراین، در تجزیه و تحلیل یک سیستم حمل‌ونقل، نباید سیستم حمل‌ونقل چندوجهی را صرفاً یک سیستم حمل‌ونقل گرا بیان کرد بلکه می‌توان به‌عنوان یک سیستم یکپارچه ساز و هماهنگ کننده در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک منطقه دانست . در یک عملیات حمل‌ونقل چندوجهی، تنها اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی مسئول تمامی جریان حمل‌ونقل می‌باشد. رقابت در اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی در بخش خدمات حمل‌ونقل بستگی به تجربه متخصصین، مهارت های مدیریتی و عملیاتی در استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های موجود را دارد و در شرایطی این رقابت پذیری به دو عنصر قیمت و سرعت وابستگی شدیدی دارد.
بررسی عملکرد در حمل و نقل چندوجهی
یکی از چالش های بسیار مهم در برنامه ریزی سیستم حمل و نقل چندوجهی، بررسی سطح عملکرد این سیستم در ارزیابی سطح خدمات ارائه شده توسط این نوع سیستم حمل و نقل می‌باشد. جهت ارزیابی عملکرد می بایست شاخص هایی به کار گرفته شود تا تمامی ابعاد این نوع سیستم حمل مورد ارزیابی قرار گیرد که خود باعث ادغام شاخص های ارزیابی می شود. شاخص ها باید به گونه انتخاب شوند تا تمامی ابعاد و سطوح حمل و نقل چندوجهی را مورد اریابی قرار دهند. از این رو می‌توان برای بررسی عملکرد به دو بعد عرضه و تقاضا اشاره کرد. اندازه گیری یک هدف چند وجهی نیازمند برنامه ریزی و تحلیل سیاست های حمل و نقل می‌باشد. شاخص هایی که می‌تواند در ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل چند وجهی مورد استفاده قرار گیرد شامل :1- زمان 2- هزینه 3- امنیت 4- انعطاف پذیری 5- قابلیت انعطاف (Kanafi & Wang, 2010)
طبق نظر (Yang, 2009) در پژوهش خود به رابطه بین منابع، ظرفیت سرویس های لجستیکی و عملکرد سرویس های کشتیرانی های کانتینر بر پرداخته است. که با بررسی دیدگاههای هر یک از سرویس دهنده ها آنها را در چهار گروه تقسیم بندی نموده است که عبارتند از: سرویس های ارزش افزوده، خدمات قابل اعتماد، ایجاد روابط و یکپارچه‌سازی اطلاعات و انعطاف پذیری. با استفاده از روش مدل سازی اماری، دریافتند که سرویس های لجستیکی تاثیر بسزایی در عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل کانتینری دارد.
در بررسی های دیگر جهت انتخاب شاخص های مناسب جهت اندازه گیری عملکرد صورت گرفته است، این شاخص ها در سه گروه تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: اثربخشی سرویس برای حمل کننده ها و کشتی رانی ها، اثر بخشی عملیات برای فراهم کنندگان سرویس های حمل و نقل چندوجهی و اثر بخشی خدمات ارائه شده برای مشتریان. همچنین این بررسی نشان داد که دقت اسناد و مدارک، پاسخگویی به درخواست شرکت‌های باربری، انعطاف پذیری تعرفه ها و کیفیت انتقال داده ها بسیار قابل توجه بوده است. (Lai, Ngai, & Chent, 2002)
خلاصه و نتیجه گیری
همان‌طور که در مطالب بالا اشاره شد اصطلاحات متفاوتی در رابطه با موضوعات حمل‌ونقل چندوجهی بیان شده است که در برخی موارد آن‌ها را می‌توان به‌جای یکدیگر استفاده کرد. اما همان‌طور که مشخص است و پژوهشگران زیادی به آن اشاره کرده‌اند این است که سیستم حمل‌ونقل چندوجهی با ترکیبی از شیوه‌های حمل و تحت یک قرار می‌باشد و اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی با قبول مسئولیت در تمامی شیوه‌های حمل کالا به ارائه خدمات این سیستم می‌پردازد و همچنین باید اشاره کرد که در حال حاضر این سیستم به‌عنوان جیک تغییر بزرگ در سیستم حمل‌ونقل جهانی شناخته می‌شود و به علت مزایای بسیار آن تعداد زیادی از کشورها این سیستم را ارائه می‌دهند و کشور جمهوری اسلامی می‌بایست زودتر به استقبال این سیستم نوین لجستیکی حمل برود. 

فصل چهارم: پیشینه تحقیق
چارچوب مفهومی پژوهش

مقدمه
با توجه به تعاریف گفته شده از مبانی نظری در مبحث سیستم‌های حمل‌ونقل چندوجهی، فصل حاضر در این پژوهش به بررسی پیشینه تحقیق در تعیین متغیرهای پژوهش و شاخص‌های اندازه گیری می‌پردازد. در این فصل سازه‌های مشخص شده در جهت بررسی سیستم حمل‌ونقل چند و جهی بر عملکرد کسب و کار بندر تعیین شده‌اند که عبارت‌اند از سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، عملکرد بندر، کیفیت ارتباط، سخت افزار بندر و نرم افزار بندر می‌باشند. در این فصل به پژوهش‌های پرداخته شده به این متغیرهای پرداخته شده است که به‌وسیله آن‌ها شاخص‌های اندازه گیری هر یک به دست آمده است. از متغیرهای شناسایی شده مدل مفهومی و فرضیات به دست آمده جهت تجزیه و تحلیل مدل در فصل‌های بعدی استفاده می‌شود. در بخش دیگر این فصل با توجه به پیشینه تحقیقی که هر یک از سازه‌های مدل مفهومی دارند به بیان فرضیات متغیرها پرداخته می‌شود .
سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
سیستم حمل‌ونقل چندوجهی مشتمل بر نظامی از تعهدات و مسئولیت‌هایی است که قوانین یکپارچه‌ای دارد اما محدودیت‌های مختلفی نیز بسته به نوع خسارتی که روی می‌دهد را دارد. عمده‌ترین ویژگی این سیستم عبارت‌اند از: تعهد، مسئولیت و حوزه فعالیت مشخص می‌باشد. کانتینرها به‌ویژه بهترین وسایل حمل کننده در سیستم‌های حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد. رقابت فزاینده‌ای که ناشی از کاهش نرخ‌های کرایه می‌باشد، باعث گسترش سیستم‌های حمل‌ونقل چندوجهی شده است .
در پژوهشی تحت عنوان “کریدورهای حمل‌ونقل چندوجهی در جنوب شرقی آسیا ” به بحث درباره‌ی پیرامون وجود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بندر جمهوری دموکراتیک لاوس پرداخته است و به ارزیابی سیستم حمل‌ونقل در رقابتی کردن بندر و چگونگی انتخاب بهترین نوع حمل‌ونقل کالا و مدیریت آن پرداخته است. (Banomyong, 2000)
بندر دوربان در کشور آفریقای جنوبی به‌وسیله سیستم حمل و نقل چند وجهی به حمل و جا به‌جایی کالا می‌پردازد اما به دلیل اجرایی نشدن جریان حمل و نقل به شناسایی محدودیت‌های بندری پرداخته‌اند. در نتیجه علت اجرایی نشدن جریان حمل کالا در بندر به‌وسیله سیستم حمل و نقل چندوجهی ، کمبود زیر ساختارهای حمل و نقل و عدم وجود ظرفیت ریلی بوده است. (Foolchand, 2006)
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیستم حمل و نقل چندوجهی ، یکپارچه کردن تمامی شیوه‌های حمل و نقل می‌باشد که نیازمند یک چارچوب برنامه ریزی شده جهت اندازه گیری سطوح حمل‌ونقل چندوجهی جهت استفاده از ادغام شیوه‌های حمل‌ونقل می‌باشد. (Kanafi & Wang, 2010)
سیستم حمل‌ونقل چندوجهی از دهه 1950 به بعد پرورانده شد تا اینکه در ماه 1980 در کنوانسیون سازمان ملل متحد چنین سیستمی پذیرفته شد. علت اتخاذ چنین سیستمی ایجاد ساختاری یکپارچه و سبقت جست بر کنوانسیون‌های ذیل بود:
حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها از طریق جاده‌ها ٬CMR٬ ژنو ٬19 مه 1956
حمل‌ونقل کالاها از طریق جاده‌ها٬ CIM(7 فوریه 1970)
حمل‌ونقل کالاها از طریق راه‌آهن٬ COTIF(9 مه 1980 )
حمل‌ونقل کالاها از طریق راه‌آهن / جاده٬ Combined CIM COTIF(مه 1980)
ترمینال‌های حمل‌ونقل چندوجهی نقش مهمی را در زنجیره تأمین کانتینری ایفا می‌کنند. اثرگذاری این ترمینال‌ها جهت باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست به‌طور مداوم کنترل و تحت نظر باشند. با اعمال سیاست‌های درست، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های درست می‌توان از حداکثر ظرفیت بنادر و افزایش تجارت کانتینری استفاده نمود.
در پژوهشی تحت عنوان “مطالعه حمل‌ونقل چندوجهی اتحادیه جنوب آسیا برای همکاری منطقه‌ای” به بررسی اهمیت یکپارچگی حمل‌ونقل و شناسایی موانع موجود در بنادر پرداخته است و با ارائه راهکار سعی در بهبود موانع و در آخر بهبود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و ارتباط هر چه‌بهتر در میان اعضا اتحادیه جنوب آسیا پرداخته است (Rahmatollah, Mishra, jamshed, & Koomaraj, 2006).
اگر قرار باشد هزینه تمام‌شده و زمان کل حمل کالا بین دو گزینه حمل‌ونقل تک وجهی و چندوجهی مورد بررسی قرار گیرند در پژوهشی که دو فاکتور هزینه و زمان را در دو گزینه ذکرشده در مسیر ژنو – بارسلونا، پاتریس- گوتنبرگ، بارسلونا – ورشو بررسی و مقایسه نموده است می‌تواند نمونه گویایی از مزیت اقتصادی حمل‌ونقل چندوجهی در تجارت بین کشورها باشد. اگر چه در گزینه حمل‌و نقل بین وجهی که به دلایل مختلف از جمله کاهش انعطاف‌پذیری روش‌های حمل‌ونقل ریلی و دریایی و نیز مشکلات ناشی از تعدد بازیگران ، طول مدت سفر بیش از روش حمل‌ونقل جاده‌ای است و در نتیجه باعث شده تا از نظر زمان کل سفر، جذابیت زیادی به‌ویژه در مسیر بارسلونا – ورشو در رقابت با روش حمل‌ونقل جاده‌ای نداشته باشد، اما از نظر هزینه در تمامی مسیرها به‌خصوص مسیر بارسلونا-ورشوبا کاهش 19 درصدی در هزینه ،یعنی 924 یورو در هر بار جابجایی همچنان بر روش حمل‌ونقل جاده‌ای برتری داشته باشد. (Ricci, 2003)
کاهش ظرفیت حمل کالا از یک مسیر به دلیل عدم وجود ظرفیت مناسب در سایر روش‌های حمل و یا هر یک از اجزا وابسته. با توجه به اینکه جابجایی کالا توسط کشتی‌ها بخش اساسی در حمل‌ونقل چندوجهی است ذکر این نکته ضروری است که صرف وجود کریدورهای حمل‌ونقلی، دسترسی به آب‌های آزاد و داشتن پایانه‌های بندری مجهز به تخلیه و بارگیری کشتی‌های بزرگ تا مادامی که محدودیت‌هایی وجود داشته باشد مانعی بزرگ در تحقق اهداف حمل‌ونقل چندوجهی است.
یکی از بهترین نمونه‌های عدم رونق کریدورهای حمل‌ونقلی و تجربه ناموفق در زمینه بهره‌مندی از مزایای حمل‌ونقل چندوجهی را بتوان در بین کریدورهای حمل کالاهای کانتینری فی مابین آسیا و اروپا دید. کریدوری که مطابق گزارش آقای رایت در فایننشال تایمز از کشور ایران می‌گذرد (مسیر سبز) و به گواه اعداد هر چند مسافتی کوتاه‌تر از مسیر کانال سوئز (مسیر قرمز) را دارد ولی دلایل متعددی باعث شده تا کشور از مزایای حاصل از ترانزیت میلیون‌ها کانتینر در هر سال تقریباً بی‌بهره بماند. (Wright, 2007)
در ارزیابی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بین شهرهای اروپایی بابیان استراتژی‌هایی پیرامون ایجاد یکپارچگی در زنجیره‌ی تأمین ایجاد حمل‌ونقل چندوجهی را راهکاری پیرامون بهبود زمان ترانزیت کالا بیان کرده و اضافه می‌کند استفاده از شیوه‌ی حمل‌ونقل تحت یک بارنامه در مقابل و به‌جای حمل‌ونقل تحت چند بارنامه می‌تواند کمک شایانی به بهبود حمل‌ونقل در اروپا داشته باشد. یکی از مهم‌ترین راه‌های بهبود ارتباط بین بنادر و پسکرانه وجود سیستم‌های حمل و نقل ریلی می‌باشد. زیرا وجود راه آهن در سیستم حمل و نقل چند وجهی باوجود مزیت‌های بسیار آن امری ضروری و لازم است. (Martínez, 2013)
بابیان وضعیت استراتژیک اسلوونی در پیوند بین جنوب شرقی اروپا و اروپای مرکزی ایجاد حمل‌ونقل چندوجهی را راه حلی مناسب جهت جذب ترافیک کالایی بین این دو نقطه و عبور آن از اسلوونی دانسته و بابیان قوانین الزام آور در حمل‌ونقل ترکیبی ارائه‌ی پیشنهاد‌هایی جهت مطابقت قوانین اسلوونی با این قوانین بین‌المللی ایجاد زیر ساخت‌های ریلی مناسب را امری الزامی در ایجاد حمل‌ونقل چندوجهی بیان می‌کند.
( Žerak, April 2010)
گزارشی تحت عنوان ” پروژه‌ی ترانزیتس” بابیان اهدافی پیرامون ایجاد جریان حمل‌ونقل روان در کشورهای توسعه‌ی یافته‌ی اروپایی ایجاد حمل‌ونقل چندوجهی را سیستمی مفید در بهبود جریان کالایی روان در میان کشورهای اروپایی معرفی می‌کند. ( Papanikolaou, 2013)
در پژوهشی تحت عنوان ” اهمیت ایران به‌عنوان یک لندبریج برای اتحاد جماهیر شوروی پیشین:با نگرش سناریو سازی” به بحث درباره‌ی اهمیت کشور ایران به‌عنوان یک لند بریج و انواع مختلف حمل‌ونقل ترکیبی (در مدهای مختلف حمل‌ونقل از نظر دریایی، زمینی و هوایی) تحت یک بارنامه می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از مدل سناریو سازی در تمامی شرایط خوش‌بینانه تا بدبینانه، به افزایش تجارت جهانی از طریق کشور جمهوری اسلامی با استفاده از بهبود

]]>