حمل‌ونقل، چندوجهی، شیوه‌های، پژوهشگران، شیوه‌ای، می‌باشد

هزینه می‌باشد. در مقایسه با حمل‌ونقل ترکیبی، حمل‌ونقل چندوجهی کاربرد وسیع‌تری را در ترکیب دیگر شیوه‌های حمل‌ونقل ترسیم می‌کند (Lowe, 2006) . بر اساس تعریف اصطلاح حمل‌ونقل ترکیبی ، تفاوت میان حمل‌ونقل ترکیبی و حمل‌ونقل چندوجهی را می‌توان در جنبه‌های عملیاتی نوع حمل‌ونقل کالا دانست.
تعریف‌های دیگر از اصطلاح حمل‌ونقل چندوجهی بیانگر تفاوت‌هایی جزئی می‌باشند. بر طبق گزارش کنفرانس وزیران حمل‌ونقل اروپا و کمیته استاندارد سازی اروپا این اصطلاح را این‌گونه تعریف کردند: “حمل‌ونقل کالا در یک مجموعه واحد و یا مشابه مانند کانتینر به‌وسیله شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل بدون جا به جا شدن کالاها در زمان تغییر شیوه حمل‌ونقل “.
در آمریکای شمالی واژه حمل و نقل بین شیوه‌ای به‌عنوان یک علم پذیرفته شده می‌باشد که بیانگر یک سیستم حمل‌ونقل کالا در بین شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل می‌باشد (Lowe,2006). واژه حمل‌ونقل چندوجهی بیانگر استفاده از دو یا چند شیوه مناسب حمل‌ونقل در شکل گیری یک زنجیره یکپارچه حمل‌ونقل می‌باشد که باعث دستیابی به بیشترین بازده عملیاتی و کاهش هزینه در حمل کالا از مبدأ به مقصد می‌باشد. همچنین به‌طور مشابه در تعاریف دیگر اشاره‌ای به حمل‌ونقل چندوجهی همچون یک چارچوب دیدگاه چندگانه (تکنیکی، قانونی، تجاری و مدیریتی) جهت حمل‌ونقل کالا به شیوه درب-به-ب ، با استفاده از جند شیوه حمل‌ونقل را دارد. با این وجود حمل و نقل بین شیوه‌ای بیشتر از یک سرویس است و که در آن توجه باید به سمت تسهیل جنبه‌های نرم افزاری حمل‌ونقل سوق داده شود. در طول به وجود آمدن حمل و نقل چندوجهی نویسندگان متعددی به تعریف این واژه پرداخته‌اند که همه آن‌ها به ویژگی اساسی آن یعنی ترکیب شیوه‌های حمل‌ونقل اشاره داشتند اما باز هم تعاریف آن‌ها با یکدیگر کمی متفاوت است.
بر خلاف حمل و نقل بین شیوه‌ای، تعریف واژه حمل‌ونقل چندوجهی روشن‌تر، اما متأسفانه کمتر به این موضوع اشاره شده است. با توجه به اصطلاحات ابداع شده توسط آنکتاد بر روی حمل‌ونقل چندوجهی کالا در سال 1980 و دیگر پژوهشگران، حمل‌ونقل چندوجهی عبارت است از: حمل‌ونقل کالاها از طریق شیوه‌های مختلف از یک مبدأ به یک مقصد و از طریق یک یا چند مسیر بینابینی در شرایطی که یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل کل جریان حمل‌ونقل را سازمان‌دهی می‌کند و در کل جریان حمل‌ونقل درب – به – درب تنها یک بارنامه استفاده می‌شود. اخیراً و در پیشینه تحقیق حال حاضر، تعریف‌های متفاوتی از حمل‌ونقل چندوجهی وجود دارد که در جدول (3-1) نشان داده شده است.
بر طبق این جدول، در بخش اول تعریف حمل‌ونقل چندوجهی، شباهت بسیاری بین نویسندگان مختلف در توضیح حمل کالا از مبدأ تا مقصد با استفاده از دو یا جند شیوه حمل‌ونقل وجود دارد. در نتیجه این مقبولیت در بین تمامی پژوهشگران وجود دارد که حمل‌ونقل چندوجهی قادر به طراحی و فراهم آوردن ترکیبی از شیوه‌های حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد. دومین بخش از تعریف اشاره به استفاده از یک اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی تحت یک قرارداد حمل‌ونقل دارد. قابل توجه است، بااینکه تمامی نویسندگان به ترکیب شیوه‌های حمل‌ونقل در بخش اول تعریف اشاره دارند اما تعدادی اندکی از آن‌ها به ویژگی قرارداد حمل‌ونقل چندوجهی و یا اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی را در تعریف خود لحاظ نمودند. با توجه به‌اصطلاح حمل‌ونقل چندوجهی، به این نتیجه می‌توان رسید که پژوهشگرانی که ویژگی قرارداد حمل‌ونقل چندوجهی یا اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی را در تعریف خود حذف نمودند واژه‌های حمل و نقل چندوجهی یا بین شیوه‌ای را به‌جای یکدیگر استفاده کردند؛ بنابراین، بر طبق پیشینه تحقیق، یکی از ویژگی‌های کلیدی در تمایز بین این واژگان می‌توان در ترکیب و آرایش اپراتورهای حمل‌ونقل چندوجهی تحت یک قرارداد حمل از مبدأ تا مقصد یافت. جدول (3-1) بیانگر دیدگاه‌های متفاوت پژوهشگران در رابطه با حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد. (Vasco Reis, Fabian, Giuseppe, & Palacin, 2013)
جدول3 1: تفاوت در تعاریف حمل‌ونقل چندوجهی از دیدگاه پژوهشگران (منبع: Vasco Reis, 2013)
نویسنده تاریخ تعریف
آنکتاد

]]>