حمل‌ونقل، ‏6، ‏2، چندوجهی، کانتینر، بنادر

: وضعیت متغیرها جهت تعیین میزان توزیع نرمال 132
جدول ‏6 3:تحلیل توصیفی متغیر های مورد مطالعه 133
جدول ‏6 4: شاخص‌های برازش مدل 135
جدول ‏6 5:نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی 136
جدول ‏6 6: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی 137
جدول ‏6 7: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط 137
جدول ‏6 8: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر کیفیت ارتباط 138
جدول ‏6 9: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سخت افزار بندری 139
جدول ‏6 10: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سخت افزار بندری 140
جدول ‏6 11: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر عملکرد بندری 140
جدول ‏6 12: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر عملکرد بندری 141
جدول ‏6 13: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر نرم افزار بندری 141
جدول ‏6 14:تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر نرم افزار بندری 142
جدول ‏6 15: مقادیر بدست آمده در معیار R Squares 146
جدول ‏6 16:مقادیر بدست آمده در معیار f2 147
جدول ‏6 17:مقادیر بدست آمده در معیار Q2 148
جدول ‏6 18: جدول اشتراکات هر متغیر در مدل 148
جدول ‏6 19: بررسی فرضیات پژوهش 151
جدول ‏6 20: فرضیات مربوطه به متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی 152
جدول ‏6 21: فرضیات مربوطه به متغیرکیفیت ارتباط 154
جدول ‏6 22:فرضیات مربوطه به متغیر سخت افزار و نرم افزار بندری 154


فهرست اشکال
شکل ‏1 1:تعیین متغیر های مدل پژوهش 6
شکل ‏1 2: مدل اولیه پژوهش 6
شکل ‏1 3: مدل پژوهش مورد مطالعه 7
شکل ‏1 4: ساختار مورد مطالعه پژوهش 11
شکل ‏2 1: نقشه جغرافیایی ایران 13
شکل ‏2 2: راه های جاده‌ای کشور و پایانه های مرزی 26
شکل ‏2 3: نقشه راه های ریلی جمهوری اسلامی ایران 30
شکل ‏2 4: موقعیت بندر شهید رجایی 56
شکل ‏2 5: موقعیت اراضی پشتیبانی در بندر شهید رجایی 57
شکل ‏3‏ 1: بررسی شماتیک حمل و نقل سنتی و حمل و نقل چندوجهی 68
شکل ‏3 ‏2: مفهوم عمومی یک پل زمینی 70
شکل 3 ‏3: توسعه سیستم های حمل‌ونقل 75
شکل 3 ‏4: جایگاه انبار در زنجیره حمل و نقل چندوجهی 79
شکل 3 ‏5: جریان اطلاعات در حمل و نقل چندوجهی 82
شکل 3 ‏6: شیوه‌های حمل‌ونقل وتجارت برای حمل کننده ها 87
شکل ‏4 1: ابعاد کیفیت ارتباط 100
شکل ‏4 2: مدل مفهومی پژوهش 107
شکل ‏4 3: فرضیات مربوط به سیستم حمل‌ونقل چندوجهی 108
شکل ‏4 4:فرضیه مربوط به کیفیت ارتباط 109
شکل ‏4 5:فرضیه مربوط به سخت افزار بندر 109
شکل ‏4 6:فرضیه مربوط به نرم افزار بندر 110
شکل 5 1: مراحل ساخت مدل 118
شکل 5 ‏2:اجزای یک مدل ساختاری 119
شکل 5 3: ساختار روابط در مدل 120
شکل 5 ‏4: مراحل تحلیل روابط میان متغیرها 121
شکل5 ‏5: انواع ساختارهای مدل 123
شکل 5 ‏6: مراحل انتخاب یک تحلیل مناسب برای داده ها 126
شکل ‏6 1: مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی 136
شکل ‏6 2:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر کیفیت ارتباط 138
شکل ‏6 3:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر سخت افزار بندری 139
شکل ‏6 4: مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر عملکرد بندری 141
شکل ‏6 5:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر نرم افزار بندری 142
شکل ‏6 6: مراحل آزمودن مدل مفهومی پژوهش 143
شکل ‏6 7: مدل مفهومی ترسیم شده در نرم افزار پی ال اس 149
شکل ‏6 8: ضرایب معناداری فرضیات مدل 149
شکل ‏6 9:ضرایب استاندارد فرضیات مدل 150


فهرست نمودار
نمودار ‏2 1: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ملی طی سال‌های 85-1368 16
نمودار ‏2 2: مجموع میزان ترانزیت کالاهای نفتی و غیر نفتی طی سال‌های 92-91 17
نمودار ‏2 3: نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی 18
نمودار ‏2 4: نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی 19
نمودار ‏2 5: واردات و صادرات بر حسب نوع عبور در سال 1392 20
نمودار ‏2 6: حمل و نقل یکسره کالا در بندر شهید رجایی 24
نمودار ‏2 7: سهم عبور کالا توسط راه آهن و جاده در سال 1392 25
نمودار ‏2 8: رشد خطوط راه آهن 31
نمودار ‏2 9: تعداد کل لوکوموتیو جهت حمل بار و مسافر 32
نمودار ‏2 10: تعداد لوکوموتیو جهت حمل بار 33
نمودار ‏2 11: تناژ بار بارگیری شده 34
نمودار ‏2 12: تن کیلومتر بار 34
نمودار ‏2 13: مصرف سوخت لوکوموتیو در ده اخیر 35
نمودار ‏2 14: تعداد واگن ترانزیت شده 36
نمودار ‏2 15: تناژ بار ترانزیت توسط راه آهن 37
نمودار ‏2 16: نقش حمل‌ونقل زمینی در حمل یکسره از بندر شهید رجایی 39
نمودار ‏2 17: سهم بنادر در صادرات و واردت کشور در سال 1390 40
نمودار ‏2 18:سهم حمل و نقل دریایی در واردات و صادرات کشور (وزنی) 40
نمودار ‏2 19:روند ظرفیت و عملیات جابه جایی کالا 53
نمودار ‏2 20: مقایسه سهم کالاهای نفتی و غیر نغتی 53
نمودار ‏2 21:روند ظرفیت و عملیات کانتینری 54
نمودار ‏2 22: روند صادرات و واردات کالای بنادر 55
نمودار ‏2 23: میزان کل تجارت جهانی طی سال‌های مختلف (میلیارد تن) 60
نمودار ‏2 24: روند کانتینریزاسیون جهانی (میلیون تی ای یو) 60
نمودار ‏2 25:سهم بندر شهید رجایی در میزان در صد از کل تخلیه و بارگیری کانتینر در بین بنادر 63
نمودار ‏2 26: آمار تخلیه و بارگیری کانتینر در سال‌های 91-1383 64
نمودار ‏6 1: تحلیل توصیفی شرکت‌های مورد مطالعه 131
نمودار ‏6 2:خروجی نرم افزار در تحلیل آلفای کرونباخ مدل مفهومی 144
نمودار ‏6 3:خروجی نرم افزار در تحلیل روایی همگرا مدل مفهومی (غیر قابل قبول) 145
نمودار ‏6 4:خروجی نرم افزار در تحلیل روایی همگرا مدل مفهومی (قابل قبول) 145
نمودار ‏6 5: خروجی تحلیل معیار R Squares در نرم افزار 146
نمودار ‏6 6::خروجی تحلیل معیارf2 در نرم افزار 147
نمودار ‏6 7: محاسبه ضریب مسیر در نرم افزار 150


تعریف واژگان تخصصی
توضیح اصطلاح معنی ردیف
نوعی کشتی که دارای سطحی مسطح می‌باشد که در کانال و رودخانه به‌منظور جابجایی کالا استفاده می‌شود
Barge
دوبه
1

گروهی که حمل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر را به عهده دارند
Carrier
متصدی حمل و نقل

2

خدمات حمل و نقل خشکی که به‌وسیله‌ی متصدیان حمل و نقل تحت ضوابط و شروط تعرفه اسناد مربوطه ارائه می‌شود
Carrier haulage

کریر
هولیج

3
محلی که کانتینرهای کمتر از بارگیری یک کانتینر از بازرگانان برای بارگیری در کانتینر تحویل گرفته می‌شود و یا محموله‌های کانتینر به مشتری تحویل داده می‌شود
CFS
محل تخلیه و بارگیری کانتینر
4

گروهی هستند که حمل کانتینر را در مسیر دریایی طبق برنامه زمان بندی شده به عهده دارند
Container
Liner
خطوط
کشتیرانی
کانتینری
5

اپراتور ترمینال کانتینری وظیفه تخلیه و بارگیری کشتی‌ها،دوبه و کامیون را بر عهده دارد

Container
Terminal operator
اپراتور
ترمینال
کانتینری

6
روشی استاندارد برای تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی که به گروه‌های درگیر در حمل‌ونقل کانتینر مربوط می‌شود
EDI تبادل
الکترونیکی
اطلاعات
7
یکی از روش‌های حمل کانتینر به ترمینال کانتینری و بالعکس.
کشتی‌ای که کانتینر را از کشتی‌های اقیانوس پیما
تحویل گرفته و به بنادر کوچک جابجا می‌کند Feeder

فیدر

8
عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می‌باشد.
GDP
ولید ناخالص ملی
9

حمل و نقل کالا با حداقل دو شیوه حمل و با یک سند حمل
MTS
سیستم حمل و نقل چند وجهی
10
شخصی که مسئولیت تمامی جریان حمل‌ونقل را از مبدأ تا مقصد بر اساس کنوانسیون حمل و نقل بر عهده می‌گیرد
MTO

اپراتور حمل و نقل چند
11

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
UNTAD
آنکتاد
12

وسیله‌ای برای چینش و برداشتن کانتینر
کانتینر در محوطه چینش
Rich
Stacker

ریچ استاکر
13

این شرکت‌ها نمایندگان خطوط کشتیرانی هستند
Shipping
agent
آژانس کشتیرانی
14

وسیله‌ای چرخ دار که کانتینرها را درون اسکلت
فلزی خود بلند کرده و حمل می‌کند
Straddle
carrier
استرادل
کریر
15

بیرون کشیدن کالا از کانتینر
Strip

استریپ
16

گذاشتن کالا در کانتینر
stuff
استاف
17

حداکثر وزن مجاز تعیین شده برای تجهیزات بالابر
و غیره
SWL
وزن ایمن
18

واحد شمارش کانتینر بر یک کانتینر20 فوتی
TEU
واحد کانتینر
19

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه
به‌منظور کاهش هزینه حمل‌ونقل، به‌ویژه هزینه‌های جابه‌جایی کالا در بنادر و همچنین با توجه به اقتصاد مقیاس، یکپارچه کردن جریان حمل کالا بخصوص از طرق کانتینریزه کردن اهمیت ویژه‌ای یافته است. به همین جهت یکپارچه‌سازی فعالیت‌های حمل‌ونقل و استفاده از لجستیک حمل کالا از مبدأ تا مقصد ضرورت حمل‌ونقل چندوجهی مطرح می‌شود. بنا به تعریف اجلاس توسعه تجارت سازمان ملل (آنکتاد) حمل‌ونقل چندوجهی عبارت است از: حمل‌ونقل کالا با استفاده از حداقل دو شیوه مختلف حمل‌ونقل از یک مبدأ تا یک مقصد و از طریق یک یا چند مسیر بینابینی تحت شرایط یک بارنامه که مسئولیت کل جریان تحت اختیار یک نفر یا یک شرکت حمل‌ونقل می‌باشد. در بحث ورود به این سیستم اپراتورهای حمل‌ونقل جهت ادغام با یکدیگر وارد فعالیت می‌شوند که بر اساس تعریف آنکتاد اپراتورهای حمل‌ونقل چندوجهی کسی است که از طرف خود و یا به‌عنوان نماینده دیگری قرارداد حمل‌ونقل چندوجهی را به‌عنوان یک کارفرما امضا می‌کند و از طریق افرادی که در حمل‌ونقل فعالیت دارند اقدام به حمل کالا می‌کند و تمام مسئولیت این قرارداد از مبدأ تا مقصد را بر عهده دارد.
شکل اولیه ترکیب حالت‌های مختلف حمل‌ونقل به دوران رم باستان باز می‌گردد جایی که در آن اسب‌ها و حمل‌کننده‌های بار، شکلی اولیه از حالت‌های تغییر پذیر حمل‌ونقل محسوب می شدند. تلاش برای معرفی یک چهارچوب قانونی مناسب جهت عملیات حمل‌ونقل چندوجهی در سال 1910 با اصطلاح بین‌المللی حمل کننده‌های کالا آغاز شد، در طول این مدت، حمل‌ونقل به‌عنوان یک صنعت که بر اساس عملیات تک وجهی و قراردادی اداره می‌شد، در نظر گرفته شده است؛ اما معرفی این نوع سیستم تا به وجود آمدن مقیاسی بزرگ‌تر همچون کانتینرازسیون در سال 1970 پابرجا ماند که در آن موقع حمل‌ونقل چندوجهی جایگاه مهمی را در صنعت حمل‌ونقل به دست آورد. با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث و اهمیت یافتن سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در جهان، کشورهای توسعه یافته و بنادر بزرگ جهان جهت بقا در بازار رقابتی عرضه و تقاضا پذیرای این سیستم بوده‌اند در نتیجه این بنادر همراه با رشد تجارت کانتینری خود را منطبق با این سیستم کرده‌اند.
یکی از اهداف مهم بنادر و سیستم حمل‌ونقل، حرکت آن‌ها به سمت کاهش هزینه‌های بندری، ورود به بازار رقابتی بین‌المللی و بهبود در عملکردهای بندری می‌باشند که در این صورت ضرورت سیستم‌های نوین لجستیکی مانند حمل‌ونقل چندوجهی اهمیت می‌یابد. با توجه به فواید ذاتی این سیستم، به‌وضوح می‌توان دانست که سیستم حمل‌ونقل چندوجهی این پتانسیل را دارا می‌باشد که بتواند فواید تجاری بسیاری را برای کشتیرانی‌ها و متصدیان حمل‌ونقل فراهم کند. این سیستم یکپارچه حمل‌ونقل باعث به وجود آمدن رقابت، انعطاف پذیری، کنترل هزینه و خدمات یک مرحله‌ای می‌شود.
عملکرد بنادر را می‌توان در دو بعد مالی و عملیاتی مورد سنجش قرار داد. در مجموعه شاخص‌های عملکرد بندری دو موضوع همیشه مورد توجه بنادر کشتیرانی می‌باشد: در اول داده‌هایی که برای تعیین وضعیت بندر استفاده می‌کنند و دوم داده‌های که برای برنامه ریزی و استراتژی‌های خود در آینده مورد استفاده خود قرار می‌دهند. پس می‌بایست انتظار رود بنادر جهت ارتقا عملکرد خود پذیرای این نوع سیستم حمل‌ونقل لجستیکی باشد.
در حال حاضر اصلی‌ترین بندر ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران، بندر شهید رجایی از این نوع سیستم بی‌بهره مانده است و باعث می‌شود سالیانه از ترانزیت میلیون‌ها کانتینر بی‌بهره بماند. این بندر با قرار گیری در موقعیت جغرافیایی ممتاز و قرار گیری در مسیر تردد کشتی‌های قاره پیما و با دارا بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینری، وجود راه آهن در آن می‌تواند بهترین گزینه جهت ورود حمل‌ونقل چندوجهی به آن باشد. در حال حاضر می‌توان گفت تمامی حمل‌ونقل کالا در این بندر به‌وسیله حمل‌ونقل سنتی صورت می‌گیرد و پایانه‌های ریلی در آن جهت حمل کالا توسعه نیافتند و بیشترین حمل کالا به‌وسیله جاده صورت می‌گیرد در حالی که در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی اصلی‌ترین شیوه بعد از دریا بر اساس حمل‌ونقل ریلی می‌باشد. در نتیجه یکی از فواید ورود این سیستم در این بندر باعث ارتقا زیر ساختارهای بندری می‌شود.
بیان مسئله
سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در اکثر کشورهای پیشرفته در حال توسعه و تجهیز می‌باشند تا با بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم حمل‌ونقل پاسخگوی نیازهای حمل‌ونقل زمینی و دریایی باشد بدین منظور بنادر مستلزم ساخت زیربناها و سرمایه گذاری‌های عظیم و پذیرای سیستم‌های نوین حمل‌ونقل جهانی باشد. کشورهای در حال توسعه، در حال حاضر عمدتاً از سیستم حمل‌ونقل سنتی

]]>