دانلود پایان نامه

سالیانه با هدف کمک به تجاریسازی تکنولوژی پایه گذاری شده است. اگر یک مخترع استفاده از این دفتر را انتخاب کند تقسیم درآمد بعد از حقالزحمه روند ثبت به طور معمول 25% برای دفتر تجاریسازی دانشگاه و 75% برای خود مخترع است 2011:1103) Kenney, M & Patton , D.).
دانشگاه استانفورد که موفقترین دانشگاه امریکا از نظر تاثیر بالای کارآفرینی است در سال 1994 به یک دانشگاه با رژیم مالکیت فکری تبدیل شد. دانشگاه ویسکانسین نیز سیاستی داشت که به اساتید مالکیت تمام اختراعات بدون ایجاد موانع و شروط کمک هزینه را اعطاء میکرد (Kenney, M & Patton, D. 2011: 1103).
براساس تحقیقات انجام شده توسط مارتین کنی و دونالد پاتون (2011) شرکتهای تأسیس شده برای کارآفرینی سه حالت دارند:
1- ارتودکس : شرکتهایی هستند که هم تکنولوژی و هم مخترعان آنها از دانشگاه حاصل میشوند.
2- هیبرید : شرکتهایی هستند که آنها لیسانس تکنولوژی را اخذ نمودهاند اما مخترع به عنوان کارمند درآنها باقی میماند.
3- و بالاخره شرکتهای جانبی که مخترع هیچگونه ارتباطی با آنها ندارد
(Kenney, M & Patton, D. 2011: 1103).

نتایج یک تحقیق در دانشگاههای انگلستان نشان میدهد که میان سن اساتید دانشگاه و حق امتیاز آنها رابطه معکوس وجود دارد و محققین جوانتر بیشتر تمایل دارند تا حقالامتیاز آنها تبدیل به محصول جدید شود (Crespi, G & Deste, P & Fontana, R & Geuna, A. 2011: 55).

2-3-5 ارتباط صنایع کوچک و متوسط با دانشگاه و نقش آن در توسعه ملی
بنگاههای کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز هستند. با آغاز موج صنعتی شدن و توسعۀ کشورها رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع قرن 20 به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت: «کوچک زیباست».
SME مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و دربرگیرندۀ کلیه بنگاههای کوچک و متوسط اعم از بنگاههای صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی میباشد. این بنگاهها معمولاً با توجه به عواملی مانند تعداد نیروی انسانی شاغل در آنها یا میزان بازده سرمایه در گردش، به بنگاههای Micro ، Medium و Small تقسیم میشوند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فرد هستند از جمله :
1- اشتغالزایی
2- توزیع ثروت در جامعه
3- توسعۀ مناطق حاشیهای
4- تأمین تولیدات مورد نیاز کشور
5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ و …
6- وحدت مالکیت و مدیریت

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7- مالکیت فردی و خانوادگی
8- استقلال از سایر بنگاهها (مردانی گیوی، 1382: 30).
بنگاههای کوچک و متوسط در ایران تعاریف گوناگونی دارند، ولی طبق تعریف مرکز آمار ایران واحدهایی که تعداد شاغلین آنها از 9 نفر تجاوز ننماید صنایع کوچک نامیده میشوند در کشور ما بررسی وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط بر اساس تعریف مرکز آمار ایران نشان میدهد که تعداد کارکنان واحدهای کوچک و صنعتی از 1268 هزار نفر در سال 1355 به 7/765 هزار نفر در سال 1375 افزایش یافته است. با توجه به اینکه بیش از 90% کارگاههای صنعتی و حدود 50% اشتغال کارگاه صنعتی کشور را کارگاههای کوچک صنعتی تشکیل میدهند و با در نظر گرفتن قابلیتهای بالقوه و بالفعل صنایع کوچک بخش قابل ملاحظهای از صنعت را تشکیل میدهند. لذا حمایت اصولی از آنها در جهت خوداتکایی صنایع کوچک و متوسط، در واقع حمایت از صنعت کشور است (شیرکوند،402:1382) ، لکن نوع حمایت و نوع ارتباط این کارگاهها با دانشگاهها خود مسئله ایست و حکایتی دارد.

2-3-6 ارتباط دانشگاهها با صنایع کوچک و متوسط
بیشتر مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط برای همکاری با دانشگاه با مشکلات زیادی روبرو میباشند. زیرا معمولاً تکنولوژی به این شرکتها منتقل میشود اما مفاهیم تحقیق و توسعه برای کارکنان این شرکت های کوچک و متوسط قابل فهم نیست. آنها برای تشخیص نیاز خود به توسعه و تکنولوژی، دچار مشکل اند. دولتها و شرکتهای تجاری بزرگ نیز تلاش کمی برای انتقال تکنولوژی به این موسسات میکنند. در نتیجه همکاری دانشگاه و این بخش (مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط) بیشتر در زمینۀ کمکهای فنی به منظور تشخیص نوع تکنولوژی و … موردنیاز برای این مجموعه خواهد بود تا در زمینۀ انجام تحقیق و توسعۀ مشترک.
ارتباط دیگری را که می توان از طریق دانشگاه با این موسسات متصور شد ، افزایش کسب اطلاعات از فناوری در شرکت های کوچک و متوسط با برگزاری دوره های آموزشی است (کانکنی،206:1388) .

مطلب مرتبط :   متن پایان نامه :ارزشیابی توصیفی

2-3-7 جهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالی به سمت تولید دانش کاربردی
بحث جهانی شدن از مفاهیمی است که در دهۀ پایانی قرن 20 بسیاری از جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد. جهانی شدن از یک سو دارای چارچوب مفهومی برای تبیین واقعیّت های جاری جهان و از سوی دیگر مبیّن نوعی جهان بینی و اندیشیدن دربارۀ جهان به عنوان یک منظومۀ کلان و بهم پیوسته است (قنادان، 469:1389).
سن سیمون معتقد بود بواسطۀ عملکرد نیروهای جهان ساز و همگون آفرین، حد و مرزهای سیاسی – فرهنگی بیش از پیش تضعیف شده و جامعه ای جهانی شکل خواهد گرفت. وی دو نیروی مؤثر در فرآیند جهانی شدن را علم الاجتماع و صنعتی شدن ذکر کرده است. به نظر سن سیمون صنعتی شدن در ذات خویش فرآیندی گسترش طلب است و گسترش چنین فرآیندی در جوامع غیر اروپایی، فراگیر شدن فرهنگ اروپایی را در پی خواهد داشت. به این ترتیب صنعت و اقتصاد در خدمت همگونی فرهنگی و بنابراین در خدمت شکل گیری جامعۀ جهانی قرار خواهد گرفت (همان منبع : 468).
جهانی شدن یعنی گسترش و تعمیق پیوندها و وابستگی های متقابل در سطح جهان، امّا در حوزۀ اقتصادی، جهانی شدن مفهوم خاصّی دارد.
جهانی شدن اقتصاد دو بعد دارد : بعد اوّل مفهوم گسترش جغرافیایی را در بر دارد و در بعد دوّم، جهانی شدن اقتصاد مفهوم فرآیندی را دارد که شدت و فشرده شدن وابستگی ها، پیوندها و تعاملات بین اقتصادی را در بر می گیرد (همان منبع : 474).
در زمینه ابعاد اقتصاد جهانی شدن گفته شده است که نظام تولید در مقیاس بینالمللی موجب میشود سازمانها در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و تولیداتی کارآ و اقتصاد برای بازارهای محلی داشته باشند. بهره گیری از نهادها و خدمات جهانی، امکان استفاده از متخصصان بسیاری از کشورها را فراهم میآورد و منجر به کاهش هزینههای تولید میشود. در این روند انباشت و چرخش سرمایه، آموزش عالی نقش تعیین کنندهای دارد، زیرا موضوع «اقتصاد مبتنی بر دانش» و دانش و توانایی از منابع اصلی تشکیل سرمایه مطرح شدهاند. بازار اقتصاد جهانی مستلزم نیروی انسانی ماهری است که دارای توانایی و صلاحیتهای حرفهای بینالمللی انتقال پذیر باشد.
هدف گیری دانشگاهها به سمت تولید بیشتر دانش و جذب سهم بیشتری از بازارهای وسیع به دست آمده از فرآیند جهانی شدن، موجب تأکید فزایندهای بر اهمیت نگرش فراملی جهت گسترش و تدارک منابع مالی موسسات آموزش عالی شده است (مهرعلی زاده، 1383: 354).
فناوری اطلاع رسانی به حداقل رساندن عامل زمان و مکان و کاهش هزینه، توانسته است تحولی اساسی در ظرفیتهای اقتصادی و تصمیم گیری مدیریتی فراهم سازد این تحولات برای آموزش عالی نیز سودمند بوده است. امکان دسترسی به کتابخانههای اینترنتی، شبکههای اطلاع رسانی ماهوارهای و کاهش هزینههای کتابخانه از این موارد به شمار میآیند. رشد دانشگاههای مجازی در سالهای اخیر نمونهای از تأثیر روند فناوری بر گسترش آموزش عالی بوده است. فناوری مورد استفاده در علم اطلاع رسانی موجب شده تا دانشجویان و علاقه مندان به دانش، با مدرسان و محققان دیگر نقاط دنیا ارتباط سمعی و بصری برقرار کنند و در جلسات سمینارها و میزگردهای علمی مشارکت مستقیم داشته باشند (مهرعلی زاده، 1383: 355).
جهانی شدن چگونگی مهارت سازی در محیط رقابتی جهانی، گرایش به خصوصی سازی آموزش عالی و الگوها و راهبردهای سنتی برنامه ریزی آموزش عالی را که صرفاً بر اهداف ملی و محلی و اقتصاد ملی متمرکزند متحول ساخته است. در نظم جدید جهانی، نظام آموزشی با دو گروه از افراد در درون هر کشوری سر و کار دارد :
یک گروه نخبگان و صاحبان حرف و سرمایه هستند که تلاش میکنند در اشتغال و سرمایه گذاری جهانی ردپایی داشته باشند و
گروه دوم ، برای شرکتهای جهانی مانند بانکها، موسسات مالی و خدماتی، مهندسی، صنایع، حمل و نقل و غیره در درون هر کشوری فعالیت میکنند. این دو گروه هم زمان در معرض ملاکها و شبکههای جهانی و ملی و محلی قرار دارند و خواهان آن نوع آموزش و کارآموزیاند که آنها را در راستای رقابت در اقتصاد جهانی آماده و راهنمایی کند. در صورتی که نظام آموزشی، مدارس و مراکز آموزش عالی نتوانند این وظیفه را دنبال کنند، این گروهها به مدارس و مراکز آموزش عالی خصوصی روی میآورند. در همین خصوص، یکی از کارهایی که دانشگاهها در کشورهای پیشرفته انجام میدهند، توجیه کشورها و شرکتهای بزرگ بینالمللی برای پذیرش و تأیید کیفیت مدرکی است که آنان به دانشجویان اعطاء میکنند (مهرعلیزاده، 1383: 357).

2-3-8 ظهور دانشگاههای جدید به منزله مغز جامعه هوشمند و پاسخگو به نیازهای علمی بازار
از آنجا که جامعۀ هوشمند برای بقا و تکامل خود نیازمند اکسیژن است لذا شکل دانشگاههای جدید به منزله مغز این جامعه هوشمند و فراهم آورنده اکسیژن دینامیکی غیرخطی، شبکهای و تعاملی برای جامعه خواهد بود.
رسالتها و ماموریتهای این نهادهای جدید ما را قادر میسازد تا با گذر از نظامهای کهنه و فرسوده و غیرپاسخگو به نظامهای پویا و پایدار که به سرعت نیازهای علمی جامعه را در ابعاد مختلف پاسخ میدهند، به تدوین ساز و کارهای حرفهای و ارزشی بپردازیم. در این راستا، شکاف دانشی، بینشی، نگرشی و مهارتی را پر کرده و ابزار رشد حرفهای فرا مدرن را فراهم آوریم. این پتانسیلهای جدید یعنی دانشگاههای چندنهادی، از راه دور و مجازی و آموزش ویژه بزرگسالان ظرفیتهای جدیدی را در هزاره سوم برای نسل دیجیتالی خلق خواهد کرد. با این حال نباید فراموش کرد که در این مهندسی نظام مجدد ارزشها باید به صورت هسته مرکزی (سیتوپلاسم) بسترسازی فرهنگی و زیرساختی در اشکال جدید دانشگاهی نهادینه گردد (قورچیان، 1383: 642).
همچنین با توجه به نظریه ویکری در خصوص قیمت گذاری انبوه که در آن سرمایه گذاران را وادار می سازد تا میزان خدمات را در جهت کاهش محدودیت ها، وسیع تر سازند، دانشگاههای جدید بدنبال افزایش خدمات و بهبود کیفیت خود می باشند، لذا شکل جدیدتری به خود گرفته اند (قنادان، 280:1391).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره جهت گیری مذهبی

2-3-9 تأثیر ارتباطات بین المللی و توسعه علمی در تقویت تعامل دانشگاهها و صنایع
همزمان با ظهور پدیده جهانی شدن ، همکاریهای بینالمللی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان نهادهایی برای حذف فاصله بین دانش و فناوری و نیز تقویت مبادلات علمی، آموزشی و فرهنگی میان ملل و فرهنگها از جایگاه مطلوبی برخوردارند (شرقی، 1383: 186).
علم و فناوری و فعالیتهای مربوط به آن، بویژه در عصر حاضر بیش از هر فعالیت دیگری، خصلتی جهانی و بینالمللی پیدا کرده است، لذا ضرورت برقراری ارتباطی فعال و پویا در تمام عرصههای علمی، با مجامع و محافل علمی بینالمللی، بیش از پیش احساس میشود (شرقی، 1383: 187).

2-3-10 آموزش از راه دور و نقش آن در ارائه خدمات به صنایع
ابتداییترین علت پیدایش آموزش از راه دور را میتوان در ناتوانی نظام آموزش سنتی برای پاسخگویی به تقاضای کثیر داوطلبان ورود به این نظام جست و جو کرد اما باید به عوامل مهم دیگری نیز در شکل گیری و قوت بخشیدن به نظام آموزش از راه دور توجه داشت. این عوامل به اختصار عبارتند از: اشتغال- سکونت در مناطق دور افتاده- تأهل و معلولیتهای جسمی داوطلبان ورود به نظام آموزشی. عامل مهم دیگری که باید بدان توجه شود. نیاز روز افزون به روزآمد کردن اطلاعات و مهارتها و تخصصهای مورد نیاز مشاغل گوناگون است (کاظمی، 1383: 21).
نیاز صنایع به اطلاعات و مهارت های تخصصی با کمترین زمان باعث گردیده تا اقبال آموزش از راه دور بیشتر از گذشته شود و دارای اهمیت بیشتری گردد.

2-3-11 ظهور صنایع دانش و اقتصاد دانش
دانش همواره نیروی محرکۀ نیاز، و نیاز و دانش نیروی محرکه فعالیتهای اقتصادی بوده و هستند. نظام بنیادی فعالیت اقتصادی همواره در طول تاریخ وجود داشته است، اما با گذر زمان تغییر ماهیت داده و مراحل مختلف توسعه را که با عناوین اقتصاد ابتدایی، کشاورزی، صنعتی و اقتصاد دانش نامیده میشود، به وجود آورده است.
مهمترین مشخصه اقتصاد دانش، تکوین و توسعه صنعت دانش جدید و پویا در درون اقتصادهای مبتنی بر دانش است. صنعت دانش واقعیت قدیمی، اما مفهوم جدید در متون و منابع اقتصادی است (انتظاری، 1383: 643).

2-3-12 تفاوت در انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنایع دانش محور و صنایع توسعه محور در دانشگاههای هلند
مشکلات موجود بر سر راه انتقال تکنولوژی در دو مدل توسعه محور و مدل دانش محور هم به صورت مشابه وجود دارد و هم به طور متفاوت :
2-3-13 مشکلات موجود در مدل صنایع توسعه محور و مدل صنایع دانش محور مشابهاند:
اولین مانع که ممکن است ایجاد شود نگرانی از نشت اطلاعات است.

مانع دومی که ممکن است بروز کند ریسک تداخل منافع است. شرکتها و دانشگاهها ممکن است الگوهای انگیزشی متفاوتی داشته باشند که باعث تفاوت در منافع آنها در فرآیند انتقال دانش شود.
مانع سوم به علت ماهیت عمومیت دانش علمی است که کاربرد آن را برای شرکتها با مشکل همراه میکند. برای اینکه دانش علمی برای شرکتها مفید باشند، ضروری است که الزاماتی را تأمین کند که توسط سایر ورودیهای دانش محقق نمیشود. از جمله دانش تأمین شده توسط منابع خارجی مانند تأمین کنندگان، مشتریان، رقبا و مشاوران(Gilsing,V, et al, 2011: 641).
یافتههای تحقیق در دانشگاههای هلند بیان میکند که مدل دانش محور و مدل توسعه محور در ارتباط با نوع مکانیزم انتقال مورد استفاده دارای تفاوتهای نسبی هستند. در روش دانش محور، انتشارات علمی، مقالات ثبت اختراع، زیرمجموعه دانشگاهی و کارکنان مشاورهای دانشگاهی نسبت به روش توسعه محور حائز اهمیت کمتری هستند و در روش توسعه محور، برنامههای تحقیق و توسعه مشترک، شرکت در کنفرانسها، شبکههای منطقهای حرفهای و فارغ التحصیلان دکترا در مقایسه با مورد قبل حائز اهمیت بیشتری میباشند Gilsing, V, et al, 2011: 645)).

2-3-14 همکاریهای علمی بینالمللی آموزش عالی و کمک به کاهش فاصله میان دانش و فناوری صنعتی
همزمان با ظهور پدیده جهانی شدن، همکاریهای علمی بینالمللی، دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی به عنوان نهادهایی برای کاهش و حذف فاصله بین دانش و فناوری و نیز تقویت مبادلات