دانلود پایان نامه

توانایی ثبت و فروش دانایی و فناوری کسب شده
کسب توانایی اول درگرو تکمیل زنجیرۀ فعالیتهای پژوهشی زیر است:
پژوهش با هدف تربیت نیروی انسانی روزآمد و توسعه مرزهای دانس
پژوهش با هدف توسعه کاربردهای علوم
پژوهش با هدف توسعه محصولات و روشها
پژوهش با هدف دستیابی به دانش فنی مورد نظر و تدوین آن
دستیابی به هدف اول و دوم از طریق دانشگاهها قابل تحقق است و دستیابی به اهداف سوم و چهارم معمولاً از طریق پارکهای علم و فناوری و شرکتهای مهندسی میسر میگردد.

در اقتصاد دانایی محور پارکهای علمی و فناوری سه کارکرد عمده دارند:
1- کمک به افزایش دانایی شرکتها و بنگاههای اقتصادی
فراهم آوردن خدمات مشاورهای اقتصادی، مدیریتی و بازاریابی نیز از جمله امکاناتی است که پارکهای علم و فناوری در اختیار نهادهای اقتصادی قرار داده تا ظرفیت دانایی آنها را افزایش دهند.
2- افزایش دانایی و کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاههای اقتصادی جدید
کارآفرینان جدید با وجود داشتن فکرهای جدید، فاقد امکانات اولیه برای سرمایه گذاری و تبدیل ایده به محصول هستند. بعلاوه شرکتهای کوچک و متوسط نیز به لحاظ توان اقتصادی پایین، کمبود منابع مالی و بسیاری کمبودهای دیگر که با آنها مواجهاند مشکلاتی در ارتباط با تبادلات تکنولوژیکی دارا میباشند که عمده آنها عبارتند از:
الف- عدم شفافیت بازار انتقال تکنولوژی: شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان تامین کنندگان بالقوه تکنولوژی به دلیل اینکه فروشندگان فعالی نمیباشند، شناخته شده نیستند و همچنین در ارتباط با جستجوی خریدار تکنولوژی و یا سرمایه گذار در این ارتباط به دلیل هزینههای بالای جستجو با مشکل مواجه میباشند و با توجه به منابع خود از عهده کار مزبور برنمیآیند.
ب- شرکتهای کوچک و متوسط در انجام مذاکرات، انجام توافقات و عقد قراردادها، قیمت گذاری تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی و موارد دیگر مرتبط با مبادلات تکنولوژی با مشکل مواجه میباشند.
ج- شرکتهای کوچک و متوسط در ارتباط با مبادلات بینالمللی و انتقال تکنولوژی خارج از کشور و با سایر کشورها به دلایل اختلافات زبانی، فرهنگی، قانونی، حقوقی و … با مشکلات عدیدهای مواجه میباشند.
هـ- مشکل دیگر شرکتهای کوچک و متوسط در زمینه بازاریابی میباشد.
3- افزایش دانایی و جذب سرمایهگذاری خارجی
کارکرد دیگر پارکهای علمی و تحقیقاتی ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی است اگر چه ورود سرمایههای خارجی مستلزم وجود قوانین و فضای سیاسی مناسب و معمولاً خارج از حیطه فعالیتهای پارکهای علمی و فناوری و در محدوده اختیارات دولتهاست (دهنویه، 1383: 152).

2-3-51 پارکهای تحقیقاتی و پژوهشی در تعامل دانشگاهها و صنایع
پارکهای تحقیقاتی مجموعههایی هستند که از طریق فراهم آوردن و ارائه فضا؛ تأسیسات زیربنایی، آزمایشگاهها و کارگاههای تحقیقاتی، مرکز و تسهیلات قانونی، عوامل اجتماع واحدها، شرکتها و موسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم مینمایند و به عنوان یک ساختار وظیفه ، تکمیل حلقۀ تحقیقات را تا تولید به عهده دارند. این گونه پارکها که در بیشتر موارد در مجاورت دانشگاهها شکل میگیرند، دروازۀ ارتباطی دانشگاه با جهان بیرون و تسهیل کنندۀ ارتباطی تحقیقاتی دانشگاه با صنعت و سایر بخشهای اقتصادی تلقی میشوند- (صدیق و همکاران، 1383: 247) شکل (2-2) چرخۀ تحقیقات از دانشگاه تا صنعت را نمایش می دهد.

پارکهای تحقیقاتی

(منبع: دایره المعارف آموزش عالی، 1383: 246)
شکل (2-2) : چرخۀ تحقیقات از دانشگاه تا صنعت

2-3-52 وضعیت پارکهای علمی و فناوری در ایران
فعالیت پارکهای علمی و فناوری در ایران که با شکل گیری شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان به صورت اجرایی آغاز گردید از سابقهای بیشتر از دو دهه برخوردار است. مبحث پارکها و مراکز رشد در ایران از اواخر دهۀ 1360 مطرح شده و تاکنون تلاشهای زیادی در گوشه و کنار کشور برای احداث چنین مجتمعهایی انجام شده است.
توصیههای زیر جهت عملکرد بهتر پارکها در کشور توصیه میشود:
1- برای تضمین نسبی موفقیت پارکهای علم و فناوری لازم است که تأسیس و بهره برداری از آنها به صورتی حساب شده و با توجه به استعدادهای مناطق مختلف کشور صورت پذیرد.
2- در سالهای اخیر، اشتیاق مسئولین دولتی در ایران برای راه اندازی پارکهای علم و فناوری رو به افزایش بوده است.
نکته مهم در اینجا این است که پارک فناوری صرفاً یک ساختار فیزیکی برای استقرار مراکز تحقیقاتی و یا موسسات فناوری خصوصی نیستند، موفقیت پارک فناوری در مجاورت دانشگاه مستلزم فرهنگ سازی در دانشگاه، شرکتهای خصوصی و واحدهای تولیدی و مسئولین محلی در منطقه است (کانکنی ، 211:1388).
3- پارکهای فناوری و انواع مشابه آن زیر ساختهایی برای توسعۀ اقتصادی هستند که باید بر مبنای فرهنگهای خاص منطقهای طراحی و توسعه یابند و با بررسی نقادانه مراکز رشد و پارکهای موفق و ناموفق جهان و مرور بهترین الزامات کاری و تعریف نقش دولت ضروری است.
4- ایجاد پارک علمی فرآیندی پرهزینه است و انرژی مدیریتی زیادی را طلب میکند بعلاوه یکی از مولفههای کلیدی در موفقیت پارک علمی وجود یک دانشگاه است که بنگاههای مستقر در پارک بتوانند از آن به عنوان منبع تأمین دانش فناورانه، کارکنان تحصیل کرده و تجهیزات تخصصی استفاده کنند.
5- با توجه به حرکت ایجاد پارکهای علمی و فناوری در کشورمان مدیریت پارک به عنوان یکی از وظایف خود میتواند ایجاد نگرش بازارگرا را برای خدمات رسانی به شرکتهای عضو با توجه به نیازها و شرایطی که با آنها مواجه میشوند در برنامههایشان قرار دهند.
6- نکته نهایی جهت گیری پارکها به سمت خوشه سازی تخصصی است به هر حال سیاستهای تأسیس انکوباتورها و پارکها نهایتاً باید به خوشه سازی های تخصصی منجر میشود (دهنوی، 1383: 155).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد کیفیت زناشویی

2-3-53 بررسی اثر مجاورت جغرافیایی و کیفیت دانشگاه در همکاری دانشگاه و صنعت در انگلستان
یافتههای تحقیقات در انگلستان نشان میدهد که نزدیک بودن به یک دانشگاه رتبه پایینتر میل شرکت در همکاری به صورت محلی را کاهش میدهد در حالی که محل مشترک با دانشگاههای سطح بالا به ترویج همکاری منجر میشود. با این حال نشان داده شده که در صورت مواجه با انتخاب، به نظر میرسد شرکتها اولویت را به کیفیت پژوهش طرف دانشگاهی و سپس به مجاورت جغرافیایی ترجیح میدهند (Laursen,K. Reichstein,T. Salter,A. 2011: 507).
از لحاظ جغرافیایی ارتباط نزدیک دانشگاه و صنعت این امکان را فراهم می آرود تا شرکتها دسترسی به شبکه اطلاع رسانی تحقیقات داشته باشند. دانشگاه محلی هم که نقطه لازم شروع کار است و حسن نیت و اعتماد لازم برای یادگیری و به اشتراک گذاری دانش مولد را برای صنایع فراهم مینماید. به منظور دسترسی به دانش دانشگاه و شبکههای مرتبط، شرکتها اغلب نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی در منابع برای ساخت و حفظ پیوندها با دانشگاه طرف خود، از طریق حمایت از تحقیقات، دانشجویان، دسترسی به تجهیزات و غیره دارند (Loursen,K et al, 2011: 508).
در واقع دانشمندان استدلال میکنند که هر چند تماس چهره به چهره در همکاری از فاصله بسیار دور مورد نیاز خواهد بود، مزایای دانش دانشگاههای غیرمحلی ممکن است هزینههای بالایی از چنین تعاملاتی داشته باشد (Laursen,K et al, 2011: 509).
در تعامل دانشگاه و صنعت مربوط به پیشرفتهترین شرکتها، مجاورت جغرافیایی ممکن است تنها در درجه دوم اهمیت باشد. به این معنا که زمانیکه شرکتها دارای سطوح بالایی از جذب ظرفیت باشند، بهتر قادر به شناسایی و هماهنگ و موزون کردن همکاری برای نوآوری با دانشگاهها در فاصله جغرافیایی بیشتر میشوند (Laursen,K et al, 2011: 511).
و با توجه به هزینههای بالاتر همکاری غیرمحلی- انتظار میرود شرکتهای با سطح پایین جذب ظرفیت، به احتمال زیاد شرکای دانشگاهی محلی را انتخاب کنند و شرکت با سطوح بالاتر در جذب ظرفیت، کمتر تمایل دارند که انتخاب خود را به دانشگاه محلی در منطقه خود محدود نمایند. با توجه به این مطالب، به این فرضیه میرسیم که شرکتها با شدت بالای تحقیق و توسعه برای نوآوری نسبت به شرکتهای دارای ظرفیت جذب پایین، کمتر خود را در فاصله جغرافیایی با دانشگاهها محدود می کنند (Loursen,K et al, 2011: 511).
2-3-54 پیشنیازهای توسعه علمی در ایران

اکنون از خود میپرسیم آیا توسعه علمی ممکن است؟ این پرسش برای جهان سوم معنا و مفهوم بیشتری دارد، زیرا این کشورها سهم اندکی در تولید علم دارند و دلیل آن عقب ماندگی ساختارهاست. از طرفی چون ساختارها کهنه و ناکارآمدند، علم و تکنولوژی در فرهنگ جذب نمیشود به همین دلیل مجدداً ساختارها عقب مانده هستند و این دور کماکان استمرار مییابد.
تبیین دیگر از این دور باطل، بدین صورت است که در جهان سوم از طرفی مراکز علمی سهم اندکی در تولید دانش دارند و از طرف دیگر نظام مدیریتی به دادههای علمی تمکین نمیکند چون متکی به رابطه های غیررسمی است و شایسته سالاری وجود ندارد. در چنین شرایطی یافتههای پژوهشی به کار بسته نمیشود و همین دانش اندک نیز دچار افول و تعطیلی میشود. استمرار چنین وضع کسل کننده و حقارت آمیزی، پرسش از ممکن بودن یا محال بودن توسعه علمی را موجه میکند و پژوهشگران را به عرصههای فلسفی و مفهومی میکشاند (ذاکر صالحی، 1383: 250).

2-3-55 دانستنیهای ضروری قبل از انجام پروژه های پژوهشی دانشگاه و صنعت
قبل از انجام هر پروژه پژوهشی، توجه داشتن به عوامل اساسی و تأثیرگذار بر نتیجه کار ضروری به نظر میرسد به طور کلی مواردی که قبل از انجام یک پروژه تحقیقاتی باید مورد توجه قرار داد عبارتند از:

* نوآوری
اساساً نوآوری توانایی اداره خلاق دانش در واکنش به تقاضاهای صریح بازار و دیگر نیازهای اجتماعی است. بنگاهها منبع عمده نوآوری هستند عملکرد بنگاهها به عواملی چون: انگیزههای ایجاد شده به وسیلۀ اقتصاد و محیط نظارتی، دستیابی به درون دادههای بحرانی (از طریق بازارهای عامل یا تعاملات درونی در شبکهها و خوشههای سازمانهای مبتنی بر دانش)، ظرفیتهای درونی برای در دست گرفتن بازار و موفقیتهای تکنولوژیکی، بستگی دارد. جهت تغییر شرایط برای داشتن نوآوری موفق، رویههای متعددی به شرح زیر بایستی دست به دست هم دهند:
الف) نوآوری به صورتی روزافزون بر تعاملات مؤثر بین ساخت علمی و بخش بازرگانی تکیه میکند.
ب) بازارهای رقابتی تر و شتاب تغییرات علمی و تکنولوژیکی، شرکتها را وا میدارد تا با سرعت بیشتری دست به نوآوری بزنند.
ج) امروزه برقراری ارتباط و همکاری بین شرکتها مهمتر از گذشته است و به صورت روزافزونی مستلزم خدمات تشدیدکننده دانش میباشد.
د) بنگاههای کوچک و متوسط به ویژه شرکتهایی که وابسته به تکنولوژی مدرن هستند نقش برجستهای در توسعه و اشاعه فناوریهای جدید بازی میکنند.
ه) جهانی سازی اقتصاد موجب وابستگی سیستم نوآوری کشورها، افزایش تجارت تکنولوژی، ایجاد ائتلافهای بینالمللی بین شرکتها و افزایش خرید امتیازات انحصاری اختراعات و مجوزها میشود.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره رویکرد شناختی

شرکتها ناقلین اصلی نوآوری تکنولوژیکی هستند. ظرفیت آنها جهت نوآوری، تا اندازهای به وسیله قابلیتهای خودشان و تا حدی به وسیلۀ ظرفیت شان در استفاده از دانش تولید شده در جاهای دیگر، تعیین میشود. افزایش پیچیدگی، هزینهها و خطراتی که متعاقب نوآوری به وجود میآید، اهمیت شبکهایشدن را جهت کاهش مخاطرات اخلاقی و هزینههای داد و ستد، روشن میسازد. این عمل محرک ایجاد مشارکت بین شرکتها و ارتباط با یکدیگر در بازارهای سنتی (مثل خرید تجهیزات، مجاز کردن تکنولوژی) است (محمدی، 1383: 120).

* تکنولوژی ساخت
برای تکنولوژی می توان چند نقش عمده را در نظر گرفت که عبارتند از: جانشین ساختن محصولات یا مواد جدید یا مصنوعی به جای محصولات و مواد قدیمی یا طبیعی و صرفهجویی در میزان مصرف مواد و خودگردانی یا کمنیازی به نیروی انسانی و همچنین کوتاه شدن عمر محصولات و کهنگی سریع آنها و اختراع و نوآوری محصول جدید بطور مداوم (اسماعیل پور، 267:1390).

* سیاست دولت – دانشگاه
سیاستها و تصمیمگیریهای دولت را در امور سیاسی، قانونی، اقتصادی و مالی نقش تعیینکنندهای در هر بازار دارد. تورم، اثر بسیار زیادی بر نوع و شیوه خرید و فروش دارد. تغییر قیمت ارز دگرگونیهای بسیاری به وجود میآورد. قطع یا ادامه رابطۀ سیاسی با کشورها در عرضه و تقاضا تأثیر میگذارد و تغییر نرخ تعرفههای گمرکی، بعضی محصولات غیر قابل رقابت در صحنه داخلی را قابل رقابت میسازد.
دولت به عنوان قدرت حاکمه، در اغلب بازارها نقش حساسی دارد. اصولاً سه عامل دولت، مشتریان و رقبا عوامل اساسی محیطی هستند که باید به طور دائم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. مالیاتها، عوارض، سهمیهبندیها، ممنوعیت بعضی محصولات یا معامله با بعضی از کشورها، محدودیتهای مربوط به تبلیغات در بعضی از رسانهها و تحریمها، نمونههایی از عوامل محیطی و غیرقابل کنترل هستند که به نحوی با دولت سروکار دارند (محمدی، 1383: 122).
* سرمایهگذار
یافتن شرکای همکاری، نیازمند توجه کافی است و بایستی قبل از انجام پروژه های پژوهشی مشترک در خصوص شرکای صنعتی با مطالعه و دقت نظر عمل نمود تا در بین راه تحقیقات متوقف نگردد.

* وضعیت بازار
شناخت بازار تلاشی است دارای یک نظام منسجم در جهت گردآوری و نگهداری اطلاعات مربوط به همه اجزای تشکیلدهنده سیستم بازار مانند خریداران بالقوه و بالفعل، فروشندگان بالقوه و بالفعل، واسطههای گوناگون، رقبا، محصولات و خدمات موجود و مورد نیاز، سازمانهای تسهیلاتی و خدماتی (نظیر سیستم بانکی، بیمه، حمل ونقل، انبارها و بانکهای اطلاعاتی)، سازمانهای تحقیقاتی، تبلیغاتی، مشاورهای و سرانجام همۀ عواملی که بر نظام بازار تأثیر دارند مانند قوانین، مقررات و مصوبات دولتی، عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیک، بومی و اقلیمی.
لذا برای شناخت وضعیت بازار باید به عوامل زیر توجه کافی نمود :

1- تقاضا
2- نیاز
3- گرایش حقیقی بازار
یکی از بهترین راههای شناخت گرایش بازار، اطلاع از اخبار روزانه و تمایلات مشتریان است. با جستجو در تیترهای روزنامهها و مجلات معتبر میتوان گرایشات جدیدی که میتوانند به تجاریسازی منجر شوند را شناسایی نمود در این رابطه باید تفاوت بین گرایشات حقیقی و هوس های زودگذر را درک نمود.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گرایش بازار به چند عامل عمده بستگی دارد که بعضی از آنها عبارتند از:
الف) میزان جمعیت، میانگین سنی جمعیت، مهاجرت و سیر افزایش جمعیت و ترکیب جمعیتی
ب) عوامل اقتصادی، سیر تکاملی بازار کار، جهانی سازی تجارت و کاهش محصولات کشاورزی
ج) عوامل اجتماعی – فرهنگی، افزایش فرهنگهای چندگانه، تبعیض نژادی، تغییر نقش زن و مرد، انتظارات جوانان و حفظ حقوق مشتریان.
د) عوامل