دانلود پایان نامه

پرداخته است.
این تحقیق دارای سه فرضیه به شرح زیر است:
1) عوامل فناورانه روی موفقیت بازار مؤثر است.
2) ارائه محصول به بازار از پشتوانه مناسب تحقیق و توسعه و عوامل فناورانه پیروی میکند.
3) برای تجاری سازی میتوان از الگوی مفهومی و عملیاتی که تابعیت از استراتژی نماید استفاده کرد.
هر سه فرضیۀ این تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و هیچ الگوی مفهومی یا عملیاتی در بخش نتیجه گیری ارائه نشده است و به ذکر این نکته اکتفا شده که میتوان برای تجاری سازی از الگوی مفهومی و عملیاتی تابع استراتژی استفاده کرد و بنظر می رسد این نتایج با سوال سوم تحقیق یعنی «الگوی مناسب در تجاری سازی فناوریهای کلیدی در ایز ایران کدام است؟» سازگاری ندارد. در این تحقیق الگویی در چارچوب نظری تحقیق آورده شده است.

عباسی (1388) در پایان نامۀ دکترای تخصصی مدیریت خود با عنوان بررسی تأثیر رویکرد تجاری سازی بر ساختار ارزشی دانشگاهی به منظور ارائه یک مدل مناسب، با استناد به روش مثلثسازی به جمع آوری دادهها پرداخته و با بهرهگیری از رویکرد ترکیبی و استفاده از روشهای کمی و کیفی، ابتدا برای استخراج مؤلفهها و ابعاد متغیرهای تحقیق براساس الگوها و نظریههای موجود به مطالعه ادبیات پژوهش پرداخته است و سپس با توجه به محدودیت منابع و نیاز به غنیتر شدن اطلاعات رویکرد تجاری سازی و ساختار ارزشی، در زمینه ویژگیهای آموزش عالی ایران و نیز روشن شدن موضوع در خصوص ابعاد و شاخصهای مفهوم تجاری سازی و ارزشهای چهارگانه دانشگاهی (ساختار ارزشی) به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته، مطالعه کیفی (مصاحبه نیمه ساختار یافته) انجام پذیرفته است و با استفاده از روشهای کمی و کیفی پرسشنامهای با 99 گویه تدوین و در میان یک نمونه 316 نفری از سه حوزۀ علمی علوم انسانی دانشگاه تهران، علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و فنی و مهندسی از دانشگاه شریف که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انجام شده بود توزیع گردیده است. تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه و سایر ابزارهای جمع آوری دادهها نشان داده است که فعالیتهای تجاری اساتید دانشگاه، در ارزشهای آموزشی، تحقیقاتی و منزلتی آنها اثر معنیدار منفی دارد و نشان میدهد که ازای هر واحد منفرد فعالیتهای تجاری، یک واحد از ارزشهای فوق الذکر کاهش مییابد. همچنین با توجه به شاخصهای برازش مدل، یک مدل تحلیلی میسر با ارزش اشباع بدست آمد.

فکور و حاجی حسینی (1387) در مقالۀ خود با عنوان کارآفرینی دانشگاهی و تجاریسازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران که برگرفته از طرح پژوهشی انجام شده در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با عنوان «بررسی عوامل زمینهساز شکل گیری شرکتهای انشعابی در بخش دانشگاهی کشور» است. برای بررسی عوامل تأثیرگذار در رویکرد دانشگاهها به دانشگاه کارآفرین، به مطالعۀ عملکرد سال 1385 هفت دانشگاه در چهار فعالّیت ثبت و حفاظت قانونی از نتایج تحقیقات، لیسانس دهی و انتقال حقوق مالکیّت نتایج تحقیقات، تشکیل شرکتهای انشعابی دانشگاهی، انجام نتایج تحقیقات مشترک و قراردادی با صنعت و دیگر سازمانها پرداختهاند. نتایج مطالعه نشان داده است که در دانشگاههای مورد مطالعه، انجام تحقیقات مشترک و عقد قرارداد با صنعت از وضعیّت تثبیت شدهای برخوردار بوده و به ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج تحقیقات به تازگی توجه شده است، ولی دیگر فعالیّتها نظیر لیسانس دهی و انتقال حقوق مالکیت نتایج تحقیقات و تشکیل شرکتهای انشعابی دانشگاهی هنوز رایج نیستند.

فاتح راد (1383) در پایان نامه دکترای تخصصی خود در رشته مدیریت صنعتی با عنوان طراحی الگوی مؤثر ارتباط صنعت و دانشگاه براساس نظریۀ خود سازماندهی و با رویکرد سیستم های پویا چنین بیان می دارد که در عرصۀ مطالعات تطبیقی؛ یافتن مفاهیم، ریشهها و الگوهای مشترک در شرق و غرب دانشی و جغرافیایی عالم، میتواند زمینه ساز حصول معارفی نابتر و تأثیرگذارتر بر ذهن و زبان و رفتار جامعه انسانی باشد و اگر موضوع مورد بررسی، خود از موضوعات پایهای و اساسی باشد این امر دامنهای فراتر و عمقی ژرفتر می- یابد. و سپس به مطالعه سابقۀ ارتباط صنعت و دانشگاه در برخی کشورهای پیشرو و در حال توسعه پرداخته و سپس سابقه امر در ایران بررسی و تحلیل شده است و در ادامه، پژوهشگر سعی در طرح موضوع حرکت از منظر پویایی سیستمها به عنوان یک علم متأخر و حرکت جوهری ملاصدرا به عنوان یک حکمت متقدم نموده و حاصل نهایی این امر تأملی در نظریه نوین خود سازماندهی به عنوان نظریه وحدت بخش علم، فناوری و اخلاق بوده است. در این سیر، غایت حرکت یافتن نقاط اشتراک و افتراق و تحلیل، ترکیب و به مدد الهی شهود نقاط برجسته بوده است. همچنین نوع پژوهش در این رساله، بنیادی جهتدار و سعی بر این نموده است که تحقیق با لحاظ افقهای راهبردی از یک سطح نظری شروع و به سمت زمینه سازی برای کاربردی خاص (الگوی ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه) گسترش یابد. بدین منظور در مرحله طراحی مدل ارتباط ، ابتدا یک الگوی ایستای سه بعدی براساس شاخصهای کلان نوع ارتباط، شدت ارتباط و شکل ارتباط طراحی شده و سپس از سطوح 27 گانه ارتباط حاصل، سه سطح اصلی نمونه برگزیده است. نهایتاً به کمک شاخصهای خرد و با توجه به دو متغیر اصلی سطح و نرخ، الگوهای پویای برگزیده ارتباط ، طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است و بر این اساس، الگوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه، سطح متشکل از (توسعه نوآوری، شرکای وابسته، شکل سازمانی) معتبر، معرفی و تأیید شده است.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد مطالعات فرهنگی

چگونگی تجاریسازی نتایج تحقیقات در وزارت نیرو (1382) طرحی پژوهشی است که در پژوهشگاه نیرو به انجام رسیده است. پژوهشگاه نیرو در نگاشت نهادی سیستم نوآوری پیشنهادی صنعت برق کشور دارای سه کارکرد متفاوت انجام تحقیقات به عنوان کارکرد اصلی و توسعه منابع انسانی و انتشار فناوری به عنوان کارکردهای فرعی شناخته شده است. در این راستا از اواخر سال 1378 روش ویژهای را اتخاذ و بر این اساس آیین نامهها و دستورالعملهایی را برای تولید صنعتی از نتایج پروژههای تحقیقاتی خاتمه یافته تدوین نموده است. بخش دانش فنی شرکت متن (1382) به اختصار مراحل مختلف این رویکرد را به شرح زیر تعیین کرده است:
1) شناسایی پروژههای خاتمه یافته که قابلیت تجاری شدن دارند.
2) ارزیابی پروژههای انتخاب شده به منظور تجاری سازی با رعایت مواردی مانند وجود نمونه تحقیقاتی، رعایت استانداردهای مورد نیاز، پیش بینی محل مصرف تولید شده در صنعت آب و برق ایران
3) اعلام موضوع و تمایل رسمی پژوهشگاه برای واگذاری امتیاز تولید صنعتی نمونههای تحقیقاتی به شرکتها و تولیدکنندگان واجد شرایط از طریق فراخوان در نمایشگاههای تخصصی، کنفرانسهای علمی و غیره.
4) مبادلۀ تفاهم نامههای همکاری در زمینۀ تولید با شرکتهای داوطلب
5) انتخاب تولیدکننده واجد شرایط با رعایت مواردی مانند امکانات فنی و تخصّصی (شامل ابزار و ماشین آلات تولیدی)، امکانات ملی و سرمایهای، فضای کاری مناسب برای تولید محصول، سابقه تولید محصول، مجوزهای مورد نیاز برای تولید، اعتبار از لحاظ تولید در داخل و خارج صنعت، امکانات بازاریابی، خدمات پس از فروش، اطلاعات فنی در زمینۀ محصول تولیدی، احراز صلاحیت طبق شرایط اعلام شده و …

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6) انجام تشریفات قرارداد و موارد مربوط به ضمانتها و تعهدات
7) برنامهریزی تولید و هماهنگ کردن گروههای پشتیبانی و تولید
8) مبادله قرارداد پشتیبانی فنّی
9) اخذ گواهینامههای معتبر داخلی و خارجی
10) بهینه سازی نمونه تولید شده از لحاظ مواد، ظاهر، شکل، اندازه، وضعیت نصب و …
11) نصب آزمایشی و طراحی سیستمهای نظارت در صورت نیاز
12) طراحی خط تولید و تعیین مشّخصات ماشین آلات مورد نیاز
13) معرفی محصولات تولید شده در نمایشگاهها و کنفرانسهای داخلی و خارجی
14) حمایت و پشتیبانی فنّی مستمر محصولات بعد از فروش براساس نتایج بهرهبرداری به منظور اطمینان از کیفیت و قابلّیت محصولات و رفع اشکالات احتمالی
شایان ذکر است بر این اساس امتیاز تولید ده نمونۀ حاصل از ده پروژۀ تحقیقاتی خاتمه یافته با نظارت کامل این پژوهشگاه طی سالهای 79- 1378 در بخش خصوصی واگذار شده و این رقم در حال حاضر به حدود پانزده پروژه خاتمه یافته افزایش یافته است (جاهد، 1390).

2-3 قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق
2-3-1 همکاری دانشگاه و صنعت
ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت در پیشرفت علمی کشورها از جایگاه ویژهای برخوردار است. دانشگاهها به منظور تربیت نیروهای انسانی توانا و نوآوریهای علمی نیازمند گسترش خدمات علمی و حل مشکلات اجتماعی در راستای بهبود زندگی مردم هستند. برای دستیابی به چنین اهدافی، ایجاد همکاری و ارتباطی منطقی با نهادهایی مثل بخش صنعت، برای دانشگاهها ضروری به نظر میرسد. برای مثال صنعت، با کمکهای مالی، ارائه تخصصهای حرفهای و استخدام دانش آموختگان به دانشگاه مدد میرساند و دانشگاه نیز با انجام پژوهش و تربیت نیروی انسانی به صنعت کمک میکند. همچنین یکی از مشکلات موجود در برنامههای درسی دانشگاهها محتوای نظری و توجه اندک به عوامل رفتاری و فعالیتهای تجربی است. بدیهی است که این نیاز همکاریهای دو جانبهای را با بخش صنعت میطلبد (شفیعی، آراسته، 1383: 1292).
2-3-2 همکاری دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در غرب

سابقه همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت را در غرب میتوان به سه دوره تقسیم کرد:
1- اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم میلادی برمیگردد که پژوهش به عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. با رشد این فلسفه، دانشگاههای تحقیقاتی- مهندسی در آلمان شکل گرفتند. این نوع از دانشگاهها به دلیل رشد صنعت در اروپا و به خصوص در آلمان، با هدف تربیت نیروی انسانی در مهندسی و پیشرفت علوم ایجاد شدند.
2- دومین دوره ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه 1970 میلادی برمیگردد. از اواسط دهه 1940 و 1950 م، ارتباط میان صنعت و دانشگاه علاوه بر نوآوری و رقابت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابیهای جنگ و بهبود قدرت نظامی، صورت گرفت. فناوریهای جدید، نیازمندیهای صنعت به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهشهای بنیادی و کاربردی را افزایش داد.
3- سومین دوره همکاری دانشگاهها و صنعت از اوایل دهۀ 1980 میلادی آغاز میشود. در اوایل دهه، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد، مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در پژوهش برای دستیابی به نوآوریهای فناوری و رقابت در بازار جهانی بود (شفیعی و همکاران، 1383: 1293).

2-3-3 ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در ایران
ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران موضوع جدیدی است. در اردیبهشت 1361 شمسی، مصوبهای با هدف ایجاد زمینههای ارتباطی میان دانشگاه و صنعت در هیئت دولت به تصویب رسید که براساس آن در وزارت علوم، دفتری به نام «دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت» ایجاد شد. علاوه بر تأسیس این دفتر، دفاتر مشابهی در وزارتخانههای نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد تا وظیفه تحقق زمینههای مورد نظر در ارتباط دانشگاه و صنعت را عهده دار باشند (شفیعی، آراسته، 1383: 1294).
به عقیدۀ دکتر مسعود شفیعی ، ارتباط صنعت و دانشگاه، مشکل اساسی تولید در گسترش همکاری های مشترک دانشگاه و صنعت در عواملی مانند : نیروی انسانی و منابع طبیعی ، تحقیق و توسعه ، دسترسی به اطلاعات به هنگام و بکارگیری مدیریت کارآمد و معتقد است (شفیعی، 73:1384).

2-3-4 دستاورد تعامل دانشگاه و صنعت در امریکا و انگلستان
در پژوهشی که توسط کیت، پابلو و اندی (2011) در آمریکا صورت پذیرفته است نشان میدهد که روش های گوناگونی برای ترغیب شرکت ها در ارتباط با دانشگاهها بکار گرفته می شود که بشرح زیر بیان می شود :
روشهای گوناگون برای ترغیب کردن ظرفیت جذب شرکتها

جدول (2-5) : فرآیند یادگیری و منافع از ارتباط با دانشگاهها
فرآیندهای یادگیری منابع اطلاعات و دانش از ارتباط با دانشگاهها
یادگیری اکتشافی آگاهی و فراگیری دانش
تعیین منابع برای نظرات جدید
ارزیابی منافع دانش فراهم شده فهم اساسی
یادگیری اکتشافی و بهره برداری تعبیر و انتقال دانش فراگرفته شده
نصیحت و همکاری مستقیم
استخدام و آموزش
یادگیری بهره برداری به کار بردن دانش خارج برای فعالیتهای به روز
معرفی بازار تولیدات جدید
کاهش قیمت
منبع : (Kate, B and Pablo, D. Andy, N. 2011:33)

در مقاله دستاورد تعامل با دانشگاهها از دیدگاه دانشمندان کیت، پابلو و اندی (2011) متغیرهای زیر به عنوان متغیرهای وابسته به ترتیب اهمیت در ارتباط با دانشگاه مطرح میگردند:
1- گسترش و بهبود فهم اصول پدیده خاص
2- منبع اطلاعاتی پیشنهادی پروژههای جدید
3- ایجاد حقالامتیاز جدید
4- همکاری در حل مشکل
5- استخدام فارغالتحصیلان دانشگاهی
6- آموزش پرسنل شرکت توسط نتایج تحقیقات دانشگاهی
7- کمک به موفقیت در معرفی به بازار
8- کاهش بهای تمام شده تولید یا بهبود فرآیند
9- کاهش زمان مورد نیاز در پروژههای R&D شرکت (2011:35 Kate & Pablo & Andy,).

جدول (2-6) : تناسب ارزیابی شرکتها در منافع (متوسط، خوب و مهم)
منافع حاصل از تعامل با دانشگاهها درصد از شرکتها
همیاری در حل مشکل 67%
بهبود درک و فهم (دانش) 67%
منابع اطلاعی برای پروژههای جدید 57%
استخدام نیروی انسانی تحصیل کرده 42%
کاهش مراحل مرتبط با تولید (بهبود فرآیند تولید) 29%
آموزش ضمن خدمت پرسنل
ایجاد حقالامتیازها
منبع: (2011:37 Kate, B and Pablo, D & Andy, N.)

تحقیقات دیگری در دانشگاههای امریکای شمالی نشان میدهد که مالکیت مخترع میتواند به شدت سودمندتر از آثار جانبی آن باشد (2011:1100 Kenney , M & Patton , D.).
تقریباً همیشه آثار جانبی دانشگاه میتواند بذرهایی باشد که منجر به شکل گیری یک اکوسیستم کارآفرینی شود Kenney , M & patton , D.2011:1101)).
بیشتر موفقیت تجاری سازی و اثر جانبی دانشگاه به سیاست دارایی معنوی (فکری) آن نسبت داده میشود، که اجازه میدهد مالکیت دارایی فکری برای خالق آن باقی بماند. بنابراین عضو هیئت علمی یا دانشجو را برای تجاری کردن ایده تشویق میکند. دانشگاه واترلو موفقترین دانشگاه کانادایی در حمایت از تشکیل شرکتهای جدید توسط هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان خود بوده است. برای کمک به مخترعان دانشگاه واترلو دفتر تجاریسازی دانشگاه را با هدف کمک به همه مخترعان دانشگاه تاسیس کرد. درآمد کل سالانه این دفتر تقریباً 000/500 دلار بوده است. هدف آن حفظ بازگشت هزینهها نیست بلکه به عنوان یک بودجه