دانلود پایان نامه

را برعهده دانشگاه یا موسسه نمیگذارد (ابراهیمی پور، 1383: 86).

2-3-22 مالکیت فکری چیست؟
مالکیت فکری مالکیت و سلطه قانونی است که به موجب آن صاحب اثر میتواند از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا اندیشه ابراز شده خود به طور انحصاری استفاده نماید. مالکیت فکری بر خلاقیتهای فکری از قبیل آثار ادبی و هنری، اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای استفاده شده در تجارت و بازرگانی و … دلالت دارد. در برخی از دانشگاهها مالکیت معنوی، هر اختراع دارای امتیاز است و حق طبع و نشر و راز تجاری را شامل میشود. همچنین این حق شامل کارهای هنری و ابتکاری و خلاقیتی میباشد که در یک زمینه اختصاصی ایجاد شده است (نوروزی، 19:1381).
2-3-23 اهمیّت مالکیت فکری در اقتصاد بازار
اگر نوآور قصد ارائه نوآوری خود به بازار را برای استفاده مصرف کننده داشته باشد بدون حفاظت اختراع بوده و بلافاصله در معرض خطر نسخه برداری از اختراع خود قرار میگیرد. بطور عادی نسخه بردار در وضعیتی است که تولید اختراع جدید برای او ارزانتر از نوآور میباشد. تجربه نشان میدهد که در یک کشور صنعتی بدون حفاظت اختراع تمام تشکیلات سرمایه گذاری که بطور قابل ملاحظهای در طرحهای توسعه فناوری نوین مبادرت به سرمایه گذاری میکنند به سرعت از بین میروند زیرا که نمیتوانند با تشکیلات نسخه برداری رقابت نمایند.
گرایش به حفظ حقوق مالکیت فکری ، اکنون یک عامل متمایزکننده بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است (کانکنی، 146:1388).
2-3-24 کنترل مالکیت فکری و خلق دانش دردانشگاههای انگلستان
یک بررسی انجام شده در 46 دانشگاه انگلستان نشان میدهد که دانشگاههای آن کشور از مالکیت فکری حمایت کرده و از آن به منظور انتقال دانش به صنعت یا دولت استفاده میکنند Andersen, B. et al, 2011: 721)).
2-3-25 وضعیت مالکیت فکری در ایران

در ایران به مسئله مالکیت فکری چندان توجهی نشده و در حال حاضر واحدهایی که در این زمینه دارای مسئولیتی هستند عبارتند از:
1) اداره مالکیت صنعتی:
طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مرجع ثبت ابداع و اختراعات، اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و اعتراض به هر نوع امور ثبتی با دادگاه و حکم قضایی خواهد بود.
2) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
حق تألیف و حقوق مشابه نظیر انتشارات و … به عهده این وزارتخانه میباشد.
3) شورای عالی انفورماتیک کشور
جهت ثبت محصولات نرم افزاری در نظر گرفته شده است.
4) مراکز ملی تحقیقات علوم
به منظور گسترش و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و انجام پروژههای تحقیقاتی کلان در راستای گسترش مرزهای دانش و ارائه خدمات و تولیدات مطلوب و مناسب توسعه کشور، مرکز ملی تحقیقات در تمامی علوم، نظیر مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور تشکیل گردیده است. این مراکز در جهت هماهنگی و پیگیری لازم جهت ثبت اختراعات و ابتکارات دفتری را با عنوان ارتباط با صنعت مأمور پیگیریها و بسترسازی در این زمینه نموده است.
در داخل دانشگاهها نیز حوزههایی درگیر با مسئله مالکیت معنوی هستند از جمله آنها:
1) معاونت پژوهش دانشگاه
2) دفتر حقوقی (محمدی، 1383: 98).

2-3-26 اهداف سازمان جهانی مالکیت معنوی
1) هماهنگ نمودن قوانین و روشهای مالکیت فکری ملی
2) اداره خدمات مربوط به کاربردهای بین المللی حقوق مالکیت صنعتی
3) تبادل اطلاعات مالکیت فکری
4) کمک حقوقی و فنی به کشورهای در حال توسعه و سایر کشورها
5) تسهیل حل مباحثات مربوط به مالکیت معنوی خصوصی
6) مرتب نمودن فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای ذخیره دستیابی و استفاده از اطلاعات با ارزش مالکیت معنوی
حق امتیاز انحصاری و مالکیت معنوی شامل کلیه فعالیتهای پژوهشی که به نوعی منجر به تولید محصول، پیشبرد یک روش و یا توسعه فرآیند تولیدی منجر به کسب حقوق مادی از قبیل پروانه یا مجوز تولید و یا انعقاد قرارداد کسب درآمد حق الامتیاز شود نیز حقوق مادی آن مشمول این دستورالعمل خواهد بود حتی اگر منجر به ثبت ابداع یا اختراع نزد مراجع قانونی نشود (محمدی، 1383: 91).
2-3-27 اهداف تنظیم آییننامه مالکیت فکری در دانشگاه ها
1) توسعه پژوهشهای کاربردی در راستای گسترش ارتباط محققین دانشگاه با صنایع و دستگاههای اجرایی
2) اشاعه تفکر قابلیت ثبت اختراع توسط متخصصین و محققین دانشگاه
3) حمایت از تحقیقات و سایر فعالیتهای علمی که منجر به ثبت ابداع و یا اختراع میگردد.
4) تعیین اصولی برای تقسیم هزینهها و سهم محقق و دانشگاه طی زمانی که ابداع یا اختراع منجر به حصول حق الامتیاز میگردد.
5) تقویت اتحاد و یکپارچگی و آزادی عمل در اقتصادی کردن مالکیت فکری برای حمایت از دانشگاه و جامعه دانشگاهی
6) تعیین چارچوب مشخص در توسعه روابط اقتصادی دوجانبه، حمایت و ایجاد انگیزه در جهت ابداعات و افزایش سوددهی فعالیتهای علمی
7) افزایش فرصتهای شغلی برای جامعه دانشگاهی و نیز افزایش امکان سرمایهگذاری در بخش تحقیقات علمی
8) ایجاد فرهنگ استفاده از تحقیق و حقوق مالکیت فکری در بین دانشگاهیان و جامعه غیردانشگاهی (محمدی، 1383: 94).
2-3-28 مدیریت مالکیت فکری در ارتباط دانشگاه و صنعت
حقوق مالکیت فکری نوعی حقوق خصوصی است که از یک طرف هدف آن احترام به حقوق پدیدآورنده و از طرفی دیگر حمایت از اثر اوست که مورد احتیاج و نیاز جامعه بشری است. مالکیت فکری بر دو پایه قرار گرفته است یکی تشویق پدیدآورنده و دیگری حمایت از آثار او. تا اینکه فرد بتواند با خیال راحت آثار ارزشمند و بهتر خود را عرضه کند و جامعه نیز با اطمینان خاطر به اصالت آن از آثار مالکیت فکری بهرهمند شود. حمایت از حقوق مؤلف بیشتر وسیله ترویج و غنی سازی و اشاعه میراث فرهنگی هر ملت است. در چنین جهانی حمایت از حق مؤلف در سطح بین المللی ضروری است و مستلزم پیوستن کشورها به سازمان جهانی تجارت و پیش شرط آن امضاء قرارداد منعقده سال 1995 میان این سازمان و سازمان جهانی مالکیت فکری است. بحث رعایت حقوق مؤلف به ویژه حق مادی یا مالی مؤلف در ایران نتوانسته به نقطه تعیین کنندهای برسد. دولت جمهوری اسلامی ایران فعلاً در قبال این قضیه موضع رسمی نگرفته است.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه جامعه آماری این تحقیق

2-3-29 خطر و سرمایه در معرض خطر در پروژه های تحقیقاتی دانشگاه و صنعت
اغلب پروژههای تحقیق و توسعه با طرفهای صنعتی، ریسک اقتصادی به همراه دارند، به خصوص اگر هدف پروژه، توسعه و بهره برداری از یک اختراع باشد. اگر دانشگاه از قبل روی اختراع سرمایه گذاری کرده و پذیرای ریسک اقتصادی آن باشد، میتواند در مرحلۀ بهره برداری از محصول بخشی از درآمد را به خود اختصاص دهد. این تفکر، وجود سرمایهای برای صرف کردن در فعالیتهای مربوط به همکاریهای دارای خطر و امکان استفاده از آنها به طور مستقل را برای دانشگاه توجیه میکند.
بحث در مورد ابزارهای مالی نظیر بودجههای مشترک و بودجههای سرمایهای در معرض خطر باعث بوجود آمدن این سوال میشود که مأموریت دانشگاه چیست؟ و آیا تجاری کردن اختراعات باید جزء فعالیتهای تجاری موسسات آموزش عالی یا موسسات تجاری خصوصی باشد یا نه؟ اینها سوالاتی هستند که به اعتقادات شخصی و ایدئولوژی و ارزشهای حاکم مربوط میشوند و جزو فرهنگ و آداب و رسوم ملی است. به هنگام نیاز شدید مالی و تقاضاهای دولت، موسسات به سمت فعالیت غیرسنتی در فرآیند نوآوری یعنی در بهره برداری از اختراعاتشان کشیده می شوند زیرا سود خوبی میتواند داشته باشد (جعفری، 1383: 71).

2-3-30 رازداری یا انتشار نتایج تحقیقات از دیدگاه صنایع و دانشگاه ها
هدف اشتراک گرایی یا انتشار نتایج تحقیقات، ارائه دانش تولید شده در برابر چالش های اجتماعی، کسب تأییدات اجتماع علمی و توزیع نتایج علمی است. یافته های علمی محصول همکاریهای اجتماع علمی است و به یک جامعه نسبت داده می شود. این نتایج بخشی از میراث علمی یک جامعه محسوب میگردند. هنجار اشتراک گرایی از این هدف نهادی شده ناشی می شود که: علم باید رو به جلو در حرکت باشد.
اشتراک گرایی در دانشگاه، قویاً با ماهیت سری یا مخفی بازار در تضاد است. دنیای کسب و کار و سازمانها برای کسب منافع مالی، به مخفی نمودن اکتشافات علمی روی می آورند (Jones,2000:18).
بزعم محققین، مهمترین پیامد آمیختگی ارزش های علم، تجارت و اقتصاد، تغییر ایده علم به عنوان یک کالای عمومی به ایده علم به عنوان یک کالای اختصاصی است
.(Fajen,2006:144 , Feldman,2007:65)
زمانیکه دانشگاه ها، جهت رفع نیازهای خود به عالم تجارت روی می آورند و علم را چونان یک کالای اختصاصی مبادله می کنند، منفعت اجتماعی دانشگاهها، دیگر امری مسلم و بدیهی تلقی نمی گردد. در این شرایط ارزش های تجاری، سبک خیرخواهانه تأمین مالی دانشگاه را تغییر می دهند زیرا سبک تولید دانش مشروعیت یافته دانش قابل خرید و فروش را ارزش گذاری نموده و تعهد اجتماعی علم را در خطر تهدید قرار میدهد (Arocena &Sutz,2001:1223,1231).
برخی حامیان مالی در تحقیقات مشترک دانشگاه و صنعت، مانع از انتشار جزئیات روش شناختی تحقیق می گردند. این جهت گیری نه تنها بر ارزیابی همتایان از تحقیق علمی بلکه بر قابلیت تکرارپذیری علم نیز تأثیرگذار است. در سازمانهای تجاری، کمیته های داخلی وظیفه هدایت و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری را بر عهده دارند. کارکنان این کمیته ها در فرآیند خود، سخت گیری علمی و داوری علمی را در نظر نمی گیرند. تأخیر در انتشار نتایج، جوی از پنهان کاری ایجاد می کند که در نهایت تهدیدکننده تهور علمی در دانشگاه است (Jones,2000:19).

2-3-31 نقش واسطهها در ارتباط دانشگاه و صنعت
تلاش مداوم برای افزایش تعامل بین مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات اقتصادی در طولانی مدت میتواند برای دانشگاهها و صنایع سودمند باشد. ارتباطات غیر رسمی بین دانشگاهیان و مؤسسات اقتصادی در بسیاری از دانشگاهها وجود دارد. این ارتباط غیررسمی یا بر اساس تخصص و یا در ادامه ارتباطی است که در گذشته وجود داشته است. توسعهیافتهترین این مدلهای ارتباطی در دانشگاههایی وجود دارد که در محیط بازار قرار داشته و استقلال بیشتری دارند. در بسیاری از کشورها رویکرد ایجاد و مدیریت صحیح واسطه پیگیری میشود.
ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای مختلف جهان به دلایل متعددی مطرح شده است:
1- سیستمهای آموزش عالی و شرکتهای تولیدی و خدماتی ارتباط دانشگاه و صنعت را با هدف بهبود آموزش و پژوهش مطرح کردهاند.
2- منابع دولتی آموزش عالی نیز در طول سالهای گذشته به نسبت بسیار کمتر شده و این مسأله دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را مجبور کرده تا به دنبال پیدا کردن منابع جایگزین باشند.
3- روابط دانشگاه و صنعت مورد علاقه دولتها نیز بوده است زیرا آموزش مداوم شغلی کارکنان و نوآوری تکنولوژیکی باعث رقابتی شدن اقتصاد ملی میشود (دهنویه، 1383: 42).

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: و

2-3-32 الگوی توسعۀ ارتباط دانشگاه و صنعت

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطالعات موجود در زمینۀ تعامل بین موسسات آموزش عالی و موسسات اقتصادی، اهمیت تلاش مداوم و طولانی مدت را در ایجاد رابطه که برای دانشگاه و صنعت سودمند باشد را نشان میدهد. به نظر میرسد که توسعه این رابطه در دانشگاهها از یک الگوی مشخص به این شرح پیروی میکند:

فاز اکتشافی:
در این مرحله همکاریهای غیررسمی و به ویژه در سطح شخصی و سازمانی در موسسات آموزش عالی وجود دارد.
2- رویکردهای ساختاری و توسعه سازمانی واسطۀ داخلی:
به صورت رسمی و از طریق ایجاد پستهای جدید و ایجاد یک بخش جدید برای برگزاری دورههای آموزشی.
3- ایجاد واسطه خارجی در بهبود روابط با صنعت:
با هدف تجاری کردن محصولات دانشگاه، توسعه یافتهترین مدلهای مدیریت این روابط در موسساتی وجود دارد که در محیط بازار رقابت دارند و درجه بالایی از استقلال را دارا هستنند. در بسیاری از کشورها چنین رویکردی توسط دولتها که علاقه زیادی به انتقال تکنولوژی و آموزش مداوم حرفهای به عنوان وسیلهای برای ارتقاء اقتصاد ملی در سطح جهانی دارند، حمایت میشود. با توجه به کمبود و رکود مالی، بسیاری از دانشگاههای دنیا، مشتاق به ایجاد سیاستها، ساختارها و روندهایی هستند که به آنها کمک کند تا افزایش درآمد داشته و استقلال مالی خود را افزایش دهند. بنابراین دانشگاهها اقدام به ایجاد ساختارهای واسطه داخلی یا خارجی میکنند (دهنویه، 1383: 42).
2-3-32-1 وظایف و ساختارهای سازمانی واسطه داخلی
در بسیاری از دانشگاهها، توسعه روابط با صنعت از طریق نوعی واحد سازمای نظیر ایجاد پستهای جدید و ایجاد ساختارهای حمایتی درونی برای توسعه روابط با صنعت، تحقق مییابد.

2-3-32-2 وظایف و ساختار سازمانی واسطه خارجی
علاوه بر ایجاد واسطه داخلی، بسیاری از دانشگاهها در دنیا یک قدم فراتر گذاشته و واسطههای خارجی ایجاد کردهاند. واسطه خارجی قوانین سادهتر به خصوص از نظر استخدام، پاداش دادن به کارکنان پروژه و مدیریت مالی دارد. وظیفه این واسطهها ممکن است شبیه یک ساختار داخلی باشد بدین معنی که به عنوان یک واسطه اداری و مشاورهای بین صنعت و دانشگاه عمل کند یا ممکن است مستقیماً در اجرای کارهای قراردادی مثل انتقال تکنولوژی یا تجاری کردن محصولات دانشگاه مشارکت داشته باشند.
بعضی از دانشگاهها ساختار واسطهای متمرکز برای تجاری کردن محصولات دانشکدههای خود در دانشگاه تأسیس میکنند. این دانشگاهها شرکت تأسیس میکنند که همان وظایف واسطهها را برای تمام دانشکدههای دانشگاه شامل بازاریابی، مذاکره، دادن مدارک، بستن قرارداد، ایجاد فعالیتهای مشترک با بخش تجاری به منظور ایجاد کارخانههای جدید، انجام میدهد (دهنویه، 1383: 48).

2-3-33 نقش واسطههای خارجی غیرمتمرکز در ارتباط میان دانشگاه و صنعت
خیلی از دانشگاهها نیز واسطه غیرمتمرکز برای مدیریت روابطشان با صنعت ایجاد کردهاند که توسط واحدهای دانشگاهی کنترل میشوند.که این شرکت ها علاوه بر اینکه بصورت غیرمتمرکز اداره می شوند ولی به ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت کمک می نمایند.

2-3-34 مدیریت و استقلال واسطه ها و کنترل آنها در تعامل دانشگاه و صنعت
تأسیس واسطهها اعم از داخلی یا خارجی وابسته به ایجاد روابط غیررسمی با صنعت است و نشان میدهد که سازمانی کردن و ترویج چنین ارتباطاتی باید جزء اهداف و سیاست گذاری دانشگاهها باشد.
تأسیس واسطههای خارجی، چه به صورت نهاد باشند یا مراکز مشاوره، به منظور انعطاف پذیری مدیریتی بیشتر برای بدست آوردن فرصتهایی در بازار و ایجاد منابع مالی بیشتر است. این مساله باعث تضمین بازاریابی مناسب محصولات و خدمات دانشگاه، افزایش ظرفیت مذاکره در قراردادها، تصمیم گیری سریعتر در مورد ارزشمند بودن قراردادها از نظر تخصصی و مالی میشود. استقلال اداری نیز برای اجرای پروژهها لازم است. به عنوان مثال توانایی خرید فوری یک کالا ممکن است، یک دارایی