دانلود پایان نامه

است:

1- آموزش
این مساله براساس برنامه ریزی درس، ارائه درس، تهیه جزوات درسی، روشهای جدید آموزشی و روشهای ارزشیابی و غیره بررسی میشود.

پژوهش
در این زمینه تعداد پروژهها و پایان نامههایی که فرد راهنمایی کرده، تعداد تزهای دکترا که فرد راهنمای آن بوده، تعداد مقالات منتشر شده و مشارکت در کنفرانسها، مورد بررسی قرار میگیرند.

3- مشارکت در فعالیتهای اداری داخلی و فوق برنامه
این فعالیتها شامل ثبت نام، راهنمایی دانشجویان، سرپرستی خوابگاه، راهنمایی و ایجاد انگیزه در دانشجویان برای انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، ورزش و غیره میشود.

4- شرکت در فعالیتهای ارتباط صنعت با دانشگاه
این فعالیتها شامل شرکت در برنامههای مدرسه عملی، مرکز نوآوری تکنولوژی، مشاوره با صنعت، ایجاد دورههای آموزشی براساس نیازهای بخش صنعت، مشارکت در برنامههای آموزش از راه دور و غیره میشود (ابراهیمیپور، 1383: 80).
2-3-42-3 پاداشهای غیرمالی
برخی دانشگاهها به جای تغییر معیارهای ارتقاء بیشتر از پاداشهای غیرنقدی نظیر: اولویت دسترسی به منابع غیر رسمی نظیر پاداشهایی به صورت هزینه مسافرت، فضای اداری جدید، تجهیزات و غیره استفاده میکنند. مثالهای بالا در مورد معیارهای ارتقاء در تصمیم گیریها موسسهای بود نه در سطح ملی یا دولتی. بنابراین در سطح دولتی در بسیاری از موارد راحتتر است که به کارکنان فعال در پروژهها مربوط به همکاری با صنعت به عنوان پاداش، یک محیط کاری مناسب داده شود. این پاداش میتواند شامل دسترسی به امکانات بهتر نظیر اتاق جدید، تجهیزات دفتری بهتر، تجهیزات علمی یا دادن هزینه سفر باشد (ابراهیمی پور، 1383: 839).

2-3-43 کارآفرینی دانشگاهی: بررسی ظهور سرمایه گذاری در شرکتهای انشعابی دانشگاهی
مطالعات موجود تعدادی از ویژگیهای کلان موثر بر شرکت های انشعابی مانند مقررات دولتی، موقعیت جغرافیایی، منابع اولیه منجر به راههای مختلف برای توسعه شرکتهای زایشی یا انشعابی میشود. تغییر سیاست و بودجه عمومی کافی در ابتدای فرآیند تجاری سازی برای بهتر شدن شرایط کارکنان دانشگاه و حمایت بیشتر از دانشگاه و ایجاد زیرساختهای بهتر، از جمله وظایف دفاتر انتقال تکنولوژی است (Ransmussen, E. 2011: 461).
توضیحات بیشتر به صورت جداول و تئوری های مترتّب بر آن در قسمت مطالب تجاری سازی با عنوان دسته بندی دانشگاهها بر اساس پروژه های مشترک با صنایع ارائه شده است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-44 مقیاسی برای ارزیابی جهتگیری کارآفرینی در دانشگاهها
کاهش بودجه دولت برای هر دانشجو، افزایش تقاضا برای پاسخگویی به نیازها و تمرکز دولت بر تجاری سازی تحقیقات، از عواملی هستند که بسیاری از دانشگاههای دولتی را وادار کردند که به دنبال رویکردهای کارآفرینی خلاقتر بروند تا در درآمد تنوع ایجاد کرده و هزینهها را پوشش دهند. تقاضا برای افزایش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی حتی در درون بخشهای دانشگاهی بیشتر شده همچنین تلاشهای مشترکی بین دانشگاه، دولت و صنعت انجام شده که برای توسعه فناوری در اروپا و آمریکا حیاتی هستند. افزایش منافع عمومی دانشگاهها و کمک به جبران کسری بودجه دولت در این برنامه ها درنظر گرفته میشود. این کسری بودجه اغلب از طریق به اشتراک گذاری درآمد با مخترعان و یا براساس حق امتیاز ثبت اختراع جبران میشود.
از لحاظ تاریخی انتقال تکنولوژی توسط دانشگاههای کانادا تقریباً به طور انحصاری از طریق حق امتیاز انحصاری و صدور مجوز نتایج تحقیقات دانشگاهی انجام شده است. با این حال اخیراً دانشگاهها نقش مستقیمی در بوجود آوردن سرمایه گذاری و ایجاد مراکز رشد تجاری و تشویق دانشگاه برای مشاوره داشتهاند. محققانی که با کاروران همکاری میکنند به میزان قابل توجهی عملکرد پژوهشی برتری نسبت به پژوهشگرانی داشتهاند که در چنین همکاریهایی شرکت نکردهاند. برخی از دانشگاههای کانادا این فعالیتها را با فعالیتهای آموزشی خود ترکیب کرده و به برنامههای آموزشی کارآمدتری دست یافتهاند(Todorovic,Z et al, 2011: 129).
اما تحقیقات اندکی وجود دارد که به بررسی تفاوتهای فرهنگی بین بخشهای دانشگاه و تأثیر آنها بر فعالیتهای تجاری میپردازد. تفاوتهای فرهنگی میان دانشگاهها و نهادهای تجاری نیز به عنوان عوامل موثر بر انتقال فناوری شناخته شده است. دانشمندان به برخورد فرهنگها به عنوان حرکت خلّاقی از حوزه دانشگاهی به عرصه کارورزی اشاره میکنند وضعیتی که در آن موسسات تجاری تمایل به حفاظت فناوری موجود دارند در حالیکه دانشمندان به دنبال مقدمهای برای فناوری جدید هستند. در حالیکه ساختارها عملکرد/ پاداش و سیاستهای دیگر میتوانند رفتارهای کارآفرینی در سطح دانشگاه را ترویج کنند و یا آنها را تضعیف سازند، تفسیر و اجرای آنها در دانشکدهها و ادارات بطور قابل ملاحظهای با هم تفاوت دارد. در واقع بخشهای دانشگاه تأثیر قابل توجهی بر فرهنگ و فعالیتهای اعضای هیئت علمی خود دارند (Todorovic, A & all, 2011: 130).
همچنین ون بورگ و همکاران (2008) توصیه میکنند که دانشگاهها یک فرهنگ دانشگاهی بوجود میآورند که از طریق ایجاد هنجارها و نمونههایی که رفتار کارآفرینی را تحریک میکنند به تقویت کارآفرینی دانشگاهی بپردازند (Todorovic, Z& all, 2011: 130).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد مشکلات رفتاری-خرید پایان نامه

2-3-45 مدل ساختاری کارآفرینی دانشگاهی

مدل (2-1) : مدل ساختاری کارآفرینی
منبع: (Todorovic, Z, et al, 2011: 134)

امّا حسن و کرافورد (2007) اخیراً یک دیدگاه کلی را ارائه دادهاند و معتقدند که مفهوم تحرک تحقیقات نشان دهنده یک تغییر مفهوم سنتی از مدیریت ]دانش[ به مفهوم جدیدی است که مردم را قادر میسازد از پژوهش خود در هر جایی استفاده نمایند. این به معنای تغییر سیستم حمایت از خلق دانش و نوآوری در سطح فرد به سطح گروه، سازمان و یا جوامع است. این موضوع با جهت گیری ذینفعان خارج از آکادمی نسبت به آیتمهای موجود در این عامل و تا حدودی نسبت به همکاری با صنعت مطابقت دارد (Todorovic, Z, et al, 2011: 134). بعد دوم که ما آن را (رسوم منحصر بفرد) نامیدیم، بر پژوهش، به خصوص به دنبال فرصتهای جدید و حصول اطمینان از اینکه تحقیقات مفید و کارآمد است، تمرکز دارد. با این حال این آیتمها نیز نشان میدهد که انجام چنین کارهایی غیرمتعارف و یا خلاقانه است. آیتمها بطور مستقیم به منابع خطر (و یا آنچه که در معرض خطر است بعنوان مثال شهرت، منابع و یا پیشرفت حرفهای) اشاره نمیکند. بنابراین در این پژوهش این عامل به جای «ریسک پذیری» «رسوم منحصر بفرد» نامیده شد. بسیاری از آیتمها نشان دهنده فعالیتهای غیرمتعارف و غیر مرسوم هستند بطور مثال جستجوی منابع مالی پژوهش و یا همکاری با متخصصان غیرعلمی.

همکاری با صنعت، بعد سوم است که به تعامل دانشجویان دانشکده با صنعت مرتبط میشود.
آبرامو و همکاران (2009) دریافتند که محققان دانشگاهی که با افرادی در بخش خصوصی همکاری میکنند عملکرد تحقیقاتی بهتری دارند، نسبت به کسانی که در چنین همکاریهایی شرکت نمیکنند. علاوه بر این معقول است فرض کنیم اداراتی که با صنعت روابط نزدیکتری دارند به احتمال زیاد تضاد فرهنگی کمتری دارند، نسبت به کسانی که رابطه چندانی با صنعت ندارند.
عامل چهارم تصور و درک بخش از «سیاستهای دانشگاه» است که به نظر میرسد نقش مهمی در جهت گیری کارآفرینی دانشگاه دارد. آیتمهای کلیدی مربوط به فرهنگ عمومی دانشگاه به خصوص (در پاسخ به ایدههای جدید و رویکرد خلاقانه) وجود یک رویکرد «از پایین به بالا» به توسعه سیاسی و تناسب بین سیاستها و اهداف دانشگاهها است (Todorovic, Z, et al, 2011: 134).
2-3-46 کارآفرینی
امروزه یک الگوی جدید از کارآفرینی در حال ظهور است که توجه دانشگاهها را به امور زیر فرامیخواند:
1- درگیری مستقیم دانشگاهها در تجارتی نمودن فعالیتهای تحقیقاتی
2- اتخاذ رهیافتی فعالتر به توسعه اقتصادی منطقهای
3- تأکید بیشتر بر کاربرد اصول مربوط به مدیریت کیفیت در عملیات دانشگاهها
4- اتخاذ رهیافتی مبتنی بر توسعۀ برنامههای درسی که بر حل مساله و تحلیل آماری مبتنی باشد.
توجه به امور یاد شده نیازمند تغییر فرآیند اداره عملکرد دانشگاههاست که این نیز تابع عوامل درونی و بیرونی زیر است:
عوامل درونی :
1- استادان کارآفرین پیشه که طالب منافع حاصل از پیشرفتهای فناوری و خواستار برقراری پیوند بین نظریه و عمل، و دانشگاه و صنعت هستند.
2- مدیران توانمند رده بالای دانشگاهی که امکان فعالیت اعضای هیئت علمی را فراهم میسازند.
3- نیاز به برنامههای درسی جدید که موضوعات مربوط به کارآفرینی، مهارتهای مدیریتی، ارزیابی زیست محیطی، آموزش مداوم و ضرورتهای بینالمللی را دربرمیگیرند.
4- انتظارات دانشجویان برای درسهای میان رشتهای کاربردی که تجربه آموزشی آنان را کاملتر میکند.
5- نیازهای پیچیده و میان رشتهای تحقیقات پایه در فناوری جدید.
عوامل بیرونی :
1- تغییر سیاستهای دولتی به سمت تشویق و توسعه تلاشهای مربوط به فناوری، تشویق انواع اتحادیههای راهبردی جدید و تأمین منابع مالی متنوع.
2- درخواست دولتها از دانشگاهها جهت ارائه نوعی پاسخگویی در مقابل کمکهایی که به آنها میشود.
3- فناوریهای پیچیده بنیادی که نیازمند بودجههای زیاد، رهیافتهای میان رشتهای و انواع جدید همکاری دانشگاه با صنایع هستند.
4- نیازهای صنایع به فناوری جدید و نیروی انسانی جهت برخورد با شرایط رقابتی در جهان.
5- جست و جوی منابع تأمین مالی جدید جهت جبران کاهش منابع مالی سنتی-
(حیدری عبدی، 1383، 700).
2-3-47 اجزای نظام ملی نوآوری
هر نظامی دارای اعضای مشخص میباشد که شناخت هر یک از آنها و ارتباط بین آنها میتواند در طراحی نظام ملی نوآوری و افزایش کارآیی آن مؤثر باشد، لذا در این بخش اجزاء نظام ملی نوآوری که در کشورهای مختلف مشترک است، معرفی میگردد. نظام ملی نوآوری را میتوان به عنوان یک نظام مدیریتی، شامل بدنۀ اصلی، عناصر ساختاری و محیط پیرامونی (خارجی) به صورت زیر در نظر گرفت:
1- بدنۀ اصلی: اجزای اصلی این نظام عبارتند از:
الف) نهادهای عالی سیاستگذاری
ب) دانشگاهها
ج) شرکتهای صنعتی
د) مؤسسات تحقیقاتی
سایر اجزای فرعی نظام ملی نوآوری عبارتند از:
* مراکز پیشبینی و آیندهنگری تکنولوژی
* مراکز ارزیابی تکنولوژی
* مراکز اطلاعرسانی و بانک اطلاعات بازار تکنولوژی
* مراکز انتقال تکنولوژی
* مراکز فرهنگسازی تکنولوژی
* مراکز گواهی کیفیت
* شرکتهای سرمایهگذار (ریسکپذیر)
* مراکز ثبت مالکیت معنوی
* انکوباتورها
* پارکهای فناوری
* شرکتهای کوچک و متوسط
2- عناصر ساختاری: شامل بازار رقابتی، پژوهش، زیرساختهای نوآوری، مشارکت و همکاری و دسترسی به اطلاعات است.
محیط پیرامونی (خارجی): نظام مدیریتی کشور، فرهنگ نوآوری، سیاستها و برنامههای دولت، مکانیزمهای عملیاتی (قوانین و مقررات، انتشار تکنولوژی، مالکیت معنوی، سرمایههای ریسکپذیر، نظام تعلیم و تربیت و …) (اسماعیلزاده و همکاران، 1383: 26-25).

مطلب مرتبط :   رضایت مندی زناشویی

2-3-48 بنیانهای اجتماعی نوآوری در کانادا و نقش برنامههای تحقیقاتی دانشگاهی بر نوآوری
در تحقیقی که در کانادا در محدوده کلان شهرهای گلف و کیچنر صورت پذیرفته است نشان دهنده این واقعیت است که ایجاد شبکههای عمودی و افقی جریان دانش و نیز شبکه فرامنطقهای بر نوآوری منطقهای موثر بوده و از این طریق میتوان نوآوری را تحریک نمود و موسسات بازرگانی را قادر ساخت تا از دانش وسیعتری که بین موسسات جدید و قدیمی، کارهای کوچک و بزرگ و بخشهای داخلی و خارجی و عرضی منتقل میشود، بهرهمند گردند (Bathelt, H. Kogler,D. Munro,A. 2011: 461).

2-3-49 پارکهای علمی ؛ حلقه ضروری زنجیرۀ نوآوری در صنعت و بازار
یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفهای مدیریت میشود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکتهای حاضر در پارک و موسسات متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاهها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، به حرکت انداخته و مدیریت میکند و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی (انشعابی) تسهیل میکند. پارکهای تحقیقاتی مجموعههایی هستند که از طریق فراهم آوردن و ارائه فضای کاری، تاسیسات زیربنایی، آزمایشگاهها و کارگاههای تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی موجبات اجتماع واحدها، شرکتها و موسسات پژوهشی را در یک فضای متمرکز فراهم مینمایند و به عنوان ابزاری جدی، وظیفه تکمیل حلقه تحقیقات تا تولید را به عهده دارند.
اولین پارک علمی دنیا در سال 1972 در دانشگاه استانفورد تأسیس شد، که تأثیر مهمی در توسعه Silicon Valley است. در Silicon Valley مهندسین و محققین شرکتهایی ایجاد میکنند و مهارتهای جدید، تجارت و دانش فنی را به صنایع منتقل میکنند.
پارکهای علم و فناوری دارای سه مشخصه اصلی هستند:
1) توسعه املاک پارک از طریق واگذاری به شرکتهای فناوری و مراکز تحقیق و توسعه
2) فعالیت سازمان یافته برای انتقال فناوری از دانشگاهها به جامعه
3) مشارکت مراکز آموزشی و پژوهشی، دولت و بخش خصوصی برای توسعه فناوری

ایجاد پارکهای علمی و فناوری میتواند چهار منشاء داشته باشد:
1) موسسات علمی (دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی، واخدهای تحقیق و توسعه شرکتها)
2) صاحبان اعتبار منطقهای و مرکزی، جوامع محلی، سازمانها
3) بخش تجارت (صنعت)
4) نظام مالی (بانکها)
رسالت یک پارک فناوری، ارتقاء توسعه محلی ، تشویق بازسازی صنعتی و تسهیل نوآوریهای صنعتی و تجاری است و فعالیتهای آن، بنیانهای اقتصادی ناحیهای را از طریق غنی سازی فرهنگ فنی و علمی منطقه و ایجاد ثروت و اشتغال تقویت میکند. در عین حال پارک فناوری مکانی است که سازمانها و یا حرف مختلف از نظر فیزیکی در کنار هم قرار میگیرند و یا به صورت مجازی به یکدیگر متصل میشوند تا به تمام یا برخی از اهداف زیر دست یابند:
– افزایش اشتغال و حمایت از کارآفرینی برای استقرار بهتر و سوددهی بیشتر
– توسعه صنایع پیشرفته و جهت گیری شده بر مبنای فناوری از طریق تبدیل نتایج تحقیقات به مشاغل زنده تجاری و انتقال فناوری
– سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه محلی
– بهبود قابلیتهای آموزشی و مهندسی و علمی دانشگاهها از طریق تحقیقات مشترک- (دهنویه، 1383: 150).
2-3-50 نقش پارکهای علمی و فناوری در تبدیل پژوهش به دانایی و کاربرد آن در اقتصاد
برای آنکه بتوان پژوهش را به دانایی تبدیل و آن را در اقتصاد مصرف کرد باید بتوان به مهارت ایجاد صنعت از رهگذر تحقیق دست یافت. برای دستیابی کامل به این مهارت کشور باید به دو توانایی اساسی زیر دست یابد:
* توانایی تبدیل ایده به محصول
*