دانلود پایان نامه

ی زواره، 1385: 232)شهرهای مهم آن حلب، حمص، لازقیه و حماء نام دارند. سوریه از مناطق بسیار قدیمی و مسکونی آسیا است. دارای17 ایستگاه رادیویی و44 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 201،689 نفر و دارای4 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 52)

29-1- جمهوری سومالی
جمعیت در سال 2007، 9،118،773 نفر بوده و تراکم جمعیت آن5/15 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور832/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 14،283،646 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2042 است. امید به زندگی 84/48 سال، نرخ تولد 6/44 و نرخ مرگ و میر28/16 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 329)«از لحاظ نژاد85% سومالیایی، 15% بانتو وغیرسومالی هستند. زبان رسمی سومالی و سایرزبانها عربی، ایتالیایی و انگلیسی است. درمورد دین مسلمان سنی هستند.» (گلی زواره، 1385: 233) شهرهای مهم آن هرجیسه، کیسمایو، بربره ومرکا نام دارند. دارای 11 ایستگاه رادیویی و4 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 15،672 نفر و دارای 1 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 53)

30-1- جمهوری سیرالئون
جمعیت در سال 2007، 6،144،562 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 3/69 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور292/2% اندازه گیری شده است. درسال 2027جمعیت آن 8،961،229 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2051 است. امید به زندگی58/40 سال، نرخ تولد51/45 و نرخ مرگ و میر64/22 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 330)« از لحاظ نژاد 90% گروههای آفریقایی و10% کریول هستند. زبان رسمی انگلیسی و سایر زبانها منده و تمنه است. درمورد دین 60% مسلمان، 10% مسیحی و 30% عقاید سنتی دارا هستند.» (گلی زواره، 1385: 234)شهرهای مهم آن کوئیدو، ماکنی، بو وکینما نام دارند. دارای 11 ایستگاه رادیویی و2 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 8،795 نفر و دارای1 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 54)

31-1- جمهوری عراق
جمعیت در سال 2007، 27،499،638 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 64 نفردر هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور618/2% اندازه گیری شده است. درسال2027 جمعیت آن 41،898،488 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2045 است. امید به زندگی 31/69 سال، نرخ تولد 44/31 و نرخ مرگ ومیر26/5 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 331)«از لحاظ نژاد75 الی80% عرب، 15 الی20 % کرد، 5% ترکمن یا آشوری هستند. زبان عربی، کردی (درمناطق کردنشین) آشوری وارمنی است. در مورد دین 97% مسلمان (60الی65% شیعه، 32 الی 37% سنی)، 3% مسیحی و سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 234)شهرهای مهم آن موصل، بصره، اربیل وکرکوک نام دارند. دارای 81 ایستگاه رادیویی و21 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 240،000 نفر و دارای 65 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 55)

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد برآورد پارامترها، مدل رگرسیون

32-1- پادشاهی عربستان سعودی
جمعیت در سال 2007، 27،601،038 نفربوده و تراکم جمعیت آن1/10 نفردر هر کیلومترمربع است. رشدجمعیت دراین کشور06/2 % اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 38،972،666نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2056 است. امید به زندگی 88/75سال، نرخ تولد 1/29 ونرخ مرگ ومیر55/2 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 332)«از لحاظ نژاد 90% عرب و 10% آفریقایی آسیایی هستند. زبان عربی است. درمورد دین 100% مسلمان هستند.» (گلی زواره، 1385: 235)شهرهای مهم آن جده، مکهی مکرمه، مدینهی منوره و دمام نام دارند. دارای 76 ایستگاه رادیویی و117 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 211،430 نفر و دارای 108 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 57)

33-1- پادشاهی عمان
جمعیت در سال 2007، 2،903،165 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 8/7 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور 35/3% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 5،140،054 نفرپیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2037 است. امید به زندگی 85/72 سال، نرخ تولد12/37 ونرخ مرگ ومیر91/3 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 333)«از لحاظ نژاد عرب، بلوچی، جنوب آسیا وآفریقایی هستند. زبان رسمی عربی وسایر زبانها بلوچی، اردو، انگلیسی وگویشهای هندی است. درمورد دین 75% مسلمان و 25% هندوو مسیحی هستند. »( گلی زواره، 1385: 236)شهرهای مهم آن سیب، سلاله، بوشر، صحارو عبری نام دارند. دارای 14 ایستگاه رادیویی و13 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 8،755 نفر و دارای 1 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 58)

34-1- فلسطین
جمعیت در سال 2007، 4،113،000 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 9/635 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور154/1 % اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 5،062،280 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2094 است. امید به زندگی 80 سال، نرخ تولد6/38 ونرخ مرگ ومیر1/4 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 334) «از لحاظ نژاد عرب فلسطینی هستند. زبان رسمی عربی وزبان دیگر عبری است. درمورد دین 7/87% مسلمان ، 7% یهودی و 3/5% مسیحی هستند.» (گلی زواره، 1385: 237)شهرهای مهم آن غزه، خانیونس، جبالیا، الخلیل، نابلس، رفح و رام ا.. نام دارند. دارای 23 ایستگاه رادیویی است. تعداد دانشجویان 5،982 نفر و دارای16 مرکز آموزش عالی16 است. بر خلاف مصائب زیاد کودکان و نوجوانان فلسطینی عشق وافری به فراگیری دانش های مورد نیاز جامعه وجود دارد به لحاظ فرهنگی در سایه تلاش و کوشش خود در زمینه های کوناگون علمی ، تخصص های عالی داشته و به مدارج عالی علمی و شغلی دست یافته اند. (نرجه، 1380: 59)

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره شیوه فرزندپروری سهل گیرانه، عوامل مربوط به خانواده

35-1- جمهوری قرقیزستان
جمعیت در سال 2007، 5،284،149 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 3/25نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور354/1 % اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 6،715،097 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2081 است. امید به زندگی 81/68 سال، نرخ تولد 08/23 ونرخ مرگ ومیر20/7 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 335)«از لحاظ نژاد 9/64% قرقیز، 8/13% ازبک، 5/12% روس، 1/1% دانگال، 1% اوکراین، 1% اویگورو 7/5% سایر نژادها هستند. زبان رسمی قرقیزی وروسی و دیگر زبانها ازبک و سایر زبانها است. درمورد دین 75% مسلمان، 20% ارتودوکس روسیه و 5% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 238)شهرهای مهم آن اوش، جلالآباد، توقماق و قراگول نام دارند. دارای 23 ایستگاه رادیویی و 7 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 159،200 نفر و دارای 8 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 60)

36-1- جمهوری قزاقستان
جمعیت در سال 2007، 15،284،292 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 5/5 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور352/0% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 16،360،306 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2291 است. امید به زندگی 22/67 سال، نرخ تولد23/16 ونرخ مرگ ومیر4/9 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 336) «از لحاظ نژاد 4/53% قزاق، 30% روس، 7/3% اوکراینی، 5/2% ازبک، 4/2% ژرمن، 7/1% تاتار، 4/1% اویگورو 9/4% سایر نژادها هستند. زبان رسمی قزاقی ودیگر زبان روسی است. درمورد دین 47%مسلمان، 44% ارتودوکس روسی، 2% پروتستان و 7% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 239)شهرهای مهم آن آلماتی، قراغاندی، شیمکنت و طراز نام دارند. دارای 86 ایستگاه رادیویی و 12 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 404،700 نفر و دارای 170 مراکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 61)