دانلود پایان نامه
2- 2- 2- 1- اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از کشور خارج …………………………………………………………………………….38
2- 3- اعتراض به درخواست و گواهی انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………….39
2- 3- 1- اعتراض به درخواست انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………………….39
2- 3- 1- 1- اشخاصی که حق اعتراض به درخواست حصر وراثت دارند …………………………………………………………………40
2- 3- 1- 2- چگونگی رسیدگی به دعوی اعتراض به درخواست حصر وراثت ………………………………………………………….41
2- 3- 2- اعتراض به گواهی انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………………………..41
2- 3- 2- 1- اشخاصی که حق اعتراض به گواهی حصر وراثت دارند ………………………………………………………………………42
2- 4- انواع اعتراض به گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………..45
2- 4- 1- اعتراض با صبغه ی کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………..46
2- 4- 1- 1- نحوه اعتراض …………………………………………………………………………………………………………………………………47
2- 4- 2- اعتراض با صبغه ی حقوقی …………………………………………………………………………………………………………………….47
2- 4- 2- 1- از جهت حذف نام بعضی از افراد ……………………………………………………………………………………………………..47
2- 4- 2- 1- 1- ادله مورد قبول برای نفی نسب ……………………………………………………………………………………………………48
2- 4- 2- 2- از جهت درج نام بعضی از افراد در گواهی …………………………………………………………………………………………50
2- 4- 2- 2- 1- اثبات رابطه زوجیت و رابطه نسب ……………………………………………………………………………………………….50
الف- اتبات رابطه زوجیت …………………………………………………………………………………………………………………………………….50
ب- اثبات رابطه نسب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
2- 4- 2- 3- از جهت اصلاح میزان سهم الارث …………………………………………………………………………………………………….53
2- 4- 2- 4- از لحاظ جنسیت زمان فوت ……………………………………………………………………………………………………………..54
2- 4- 2- 5- از جهت تقویم مال ………………………………………………………………………………………………………………………….55
2- 4- 2- 6- اعتراض به صحت و سقم وصیت نامه ابرازی در گواهی حصر وراثت …………………………………………………..56
2- 5- اعتراض خارج از مهلت ……………………………………………………………………………………………………………………………..57
2- 6- نتیجه اعتراض به گواهی انحصار وراثت در حین و بعد از تقسیم ترکه ……………………………………………………………..57
2- 6- 1- اعتراض به انحصار وراثت در حین تقسیم ترکه ………………………………………………………………………………………..57