دانلود پایان نامه
این تکنیک نقش مولفه های زیر سیستمی را مشخص می کند و در واقع نوعی تفکر همگراست و چهار گام دارد:
الف) اهداف سازمان باید به وضوح اظهار و بیان شوند.
ب) فرآیندها باید برنامه ریزی و گام ها یا عناصر اصلی تعریف شوند.
ج) نتیجه هر گام یا عنصر باید تشریح شود.
5- مرور قیاس ها
مرور قیاس ها صورت بندی یک راه حل خلاق برای یک مساله به وسیله بررسی و توجه به مسائل مشابه قبلی است.
6-نظریه ابداعانه حل مساله (TIPS)
این روش دانش انسان گرایانه مبنی بر روش شناسی نظام مند برای حل مبتکرانه مسائل استکه از طریق آن دستیابی به بهترین و موثرترین راه حل ها برای انواع مسائل علمی ،فنی ،انسانی و اجتماعی میسر و در طیف وسیعی از موقعیت ها به کار گرفته می شود.
7- مدل (IMS)
روشی است که به کاربر اجازه می دهد پاسخ به مساله خاص و ویژه ای رابه وسیله ماتریکس تصمیم گیری بیابد.
پاسخ های کاربربه سمت مناسب ترین شیوه نوآورانه در حل مشکلی خاص هدایت خواهند شد.
پیشینه ی تجربی موضوع
در میان بررسی های انجام شده مبنی بر مطالعه پژوهش هایی که در زمینه موضوع تحقیق و یا موضوعات مشابه انجام شده باشد در پژوهشی که توسط صفائی فخری و دیگران تحت عنوان توسعه خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی انجام شده است ضمن مروری بر دیدگاه های خلاقیت و نوآوری در دانشگاه آزاد ارک به بررسی موانع و راهکارهای ارتقاء خلاقیت و نوآوری در نظام آموزش عالی پرداخته شده و همچنین دیدگاه مدیران آموزشی دانشکده های علوم پزشکی با استفاده از پرسش نامه ای نیمه ساختارمند مورد بررسی قرار گرفته است که در چهاربخش موانع فردی دانشجویان، موانع مربوط به استادان، موانع مدیریتی و موانع مربوط به برنامه درسی و محتوای دروس مورد بررسی قرار گرفته است.
در پژوهشی مشابه تحت عنوان ارزیابی سرمایه های فکری دانشگاه ها با استفاده از شاخص های نوآوری که توسط علی محقر، رضا سلیمانی دامنه و محمدتقی قندهاری در سال 89 انجام شده است را می توان این گونه ارزیابی و تحلیل کرد:
در این تحقیق با استفاده از مصاحبه با خبرگان شاخص های نوآوری مشخص گردیده و سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) شاخص های وزن دهی شده و با استفاده از تکنیک Topsis نتایج تجزیه و تحلیل گردیده است که در بخش نتیجه گیری شاخص دارائی های فکری نسبت به دارایی های مشهود از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار بوده اند.
همچنین در نتایج این تحقیق شاخص های فرهنگ نوآور و تعداد ایده های جدید مهم ترین شاخص های نوآوری به شمار آمده اند و پس از آن در مرحله بعد تعداد کتاب های چاپ شده، حمایت مالی و عملکرد تحقیقاتی مهم ترین شاخص های نوآوری در دانشگاه ذکر شده اند
در پژوهشی مشابه تحت عنوان تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی که در سال 90 توسط سوسن بهرامی، و سایرین انجام شده است، روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی میان 492 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان بررسی شد. و نتایج این تحقیق نشان می دهد که میانگین اجزاء سرمایه فکری در دانشگاه اصفهان کمتر از حد متوسط بوده و از طرفی نیز انواع نوآوری سازمانی (اداری و فنی) در این دانشگاه از حد متوسط کمتر بوده و بی توجهی به نوآوری در این دانشگاه را نشان می دهد. همچنین نتایج این پژوهش راهکارهای زیر را برای گسترش نوآوری در این دانشگاه مؤثر می دانند.
– وجود همکاری حرفه ای بین اعضاء هیأت علمی
– طراحی دوره های آموزشی بر مبنای یادگیری موضوعات روز
– به کارگیری فناوری جدید در امور آموزشی و پژوهشی
– اصلاح شیوه های گزینش استادان