دانلود پایان نامه
متغیرهای وابسته مدل عبارتند از بازده دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و ضریب فزاینده حقوق صاحبان سهام (EM) و متغیرهای توضیحی نیز عبارتند از نرخ تورم()، تولید ناخالص داخلی حقیقی () و نرخ بهره حقیقی(). یافته های تحقیق نشان می دهد نرخ بهره واقعی با هر سه شاخص سودآوری ROA، ROE و EM رابطه مثبت قوی دارد. تولید ناخالص داخلی واقعی بر ROA اثر مثبت و بر ROE و EM تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر نرخ تورم، یک پیوند منفی با تمامی شاخص های سودآوری دارد.
2-3-1-6. آلمازاری (2014)
Almazari (2014) در مقاله خود با هدف مقایسه سودآوری بانک های عربستان صعودی و اردن به بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل درونی بر سودآوری بانک ها در این دو کشور پرداخت. برای این منظور وی نسبت های مالی را با استفاده از اطلاعات 23 بانک در دو کشور مذکور طی سالهای 2005 الی 2011 محاسبه نمود و برای آزمون فرضیه ها و اندازه گیری تفاوت و تشابه بین بانک های نمونه از ابزارهای آماری شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل توصیفی واریان و تحلیل رگرسیون بهره گرفت. نتایج نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معنی دار بین نسبت بازده دارایی بانک های عربستان صعودی با متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت کل حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و نسبت کل سرمایه گذاری به کل داراییها و یک رابطه منفی بین نسبت مذکور با متغیرهای اندازه بانک، نسبت هزینه به درآمد، نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل سپرده ها و نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل داراییها وجود دارد. به علاوه، یک ارتباط مثبت و معنی دار بین نسبت بازده دارایی بانک های اردن با متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت خالص تسهیلات اعتباری به کل داراییها، نسبت تسهیلات اعتباری به کل سپرده ها و نسبت کل حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و همچنین و یک ارتباط منفی بین نسبت مذکور در اردن و متغیرهای اندازه بانک، نسبت کل سرمایه گذاری به کل داراییها و نسبت هزینه به درآمد مشاهده شده است.
2-3-2. مطالعات داخلی
2-3-2-1. رستگار ابرقویی و همکاران(1392)
در این مطالعه، رستگار ابرقویی و همکاران(1392) به منظور بررسی اثرات تورم بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات 10 بانک طی سال های 1389-1390انتخاب نمودند. متغیر وابسته در مدل سودآوری می باشد که محققین، بازده دارایی را برای اندازه گیری آن برگزیدند. متغیرتوضیحی نیز گزیده ای از عوامل درونی و بیرونی موثر بر سودآوری شامل نقدینگی، ریسک اعتباری، ارزش حال سرمایه، هزینه بهره وری، فعالیت غیرسنتی، نیروی انسانی به عنوان عوامل درونی و مالیات، درجه تمرکز، تورم به عنوان عوامل بیرونی می باشد. مدل به روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی برآورد گردید و نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای تمرکز، هزینه بهره وری، توسعه بازار سهام، نقدینگی و ریسک اعتباری با سودآوری هیچ رابطه معناداری وجود ندارند و مالیات بندی، فعالیت غیر سنتی و تورم با معیار سودآوری رابطه عکس دارند. نیروی کار و برآورد ارزش حال سرمایه با سودآوری رابطه مثبت دارند.
2-3-2-2. قلی پور(1392)
قلی پور(1392) در مقاله ای با عنوان بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانکهای منتخب در ایران، به بررسی چگونگی اثرگذاری عوامل مختلف بر سودآوری بانک های ایران پرداخته است تا بدین ترتیب بتواند ضمن شناسایی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سودآوری بانکها در ایران، راهکارهایی جهت بهبود مدیریت عوامل درونی بانکی و بهبود کارایی بانک ها نیز ارائه نماید. در این راستا وی از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش داده های تابلویی استفاده نمود و مدل مدنظر را با بگارگیری اطلاعات سال های 1381-1388 مربوط به 13 بانک تخمین زد. نتایج برآورد حاکی از آن بود که از بین متغیرهای درونی قدرت وامدهی، نسبت کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی تآثیر مثبت و اندازه بانک تأثیر منفی بر سودآوری بانکها دارند. براساس یافته های این مطالعه پیشنهاد شده است که جهت افزایش کارائی عملکرد بانکها و ارتقاء سودآوری باید درجه تمرکز صنعت بانکداری و مطالبات معوق بانکی کاهش یابد.
2-3-2-3. دارابی و مولایی(1390)
دارابی و مولایی(1390) در مقاله خود که به روش همبستگی و تحلیل رگرسیونی انجام شده است، با استفاده از اطلاعات ماهانه سال های 1384-1388، بانک ملت، رابطه و تاثیر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت(سودخالص ماهیانه) مورد بررسی قرار دادند. در مرحله اول، محققین همبستگی بین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل را انجام دادند که نتایج آزمون همبستگی نشان می دهد بین سوآوری و نقدینگی جامعه و نقدینگی بانک ملت رابطه معنادار وجود دارد. در حالی که بین تورم و سودآوری هیچ رابطه ای مشاهده نشد. پس از تعیین رابطه بین متغیرها، در مرحله دوم، تصریح مدل رگرسیونی به منظور تعیین نوع رابطه بین متغیرها انجام گردید که نتایج مدل نشان می دهد که بین نقدینگی جامعه و نقدینگی بانک ملت با سودآوری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. یعنی به ازای یک واحد افزایش در متغیرمستقل، سودآوری بانک نیز افزایش می یاید و بالعکس. نتایج مدل رگرسیونی تاثیر تورم بر سودآوری نیز نشان داد که تورم بر سودآوری بانک ملت هیچ تاثیری ندارد.
2-3-2-4. صبائی(1390)
صبائی(1390) در پایان نامه خود، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر سودآوری بانک پارسیان به روش همبستگی و تحلیل رگرسیون طی سال های 1383-1387 مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش نشان داده است که سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادر تهران و تولید ناخالص داخلی همبستگی معکوس و با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت همبستگی مستقیم دارد.
2-3-2-5. نورانی، امیری و محمدیان(1391)
نورانی، امیری و محمدیان(1391) در مقاله خود که با استفاده از مدل رگرسیونی داده های تابلویی انجام شده است، رابطه علیت بین ساختار سرمایه به عنوان یکی از شاخص های خاص بانکی و سودآوری برای 18 بانک در ایران طی سال های 1382-1388 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق نشاندهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرم های مالی و بازده سرمایه وجود دارد. همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می کند. همچنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می باشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.
جدول (2-1) مطالعات تجربی تحقیق
محقق/محققین
روش مورد استفاده
مکان مورد بررسی
سال های مورد بررسی
متغیرهای تحقیق
نتایج