دانلود پایان نامه

جدول(4-15). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t برای بانک های دولتی 69
جدول(4-16). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t برای بانک های دولتی 70
جدول(4-17). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t برای بانک های دولتی 71
جدول(4-18). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t برای بانک های دولتی 71
جدول(4-19). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t برای بانک های دولتی 72
جدول(4-20). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t برای بانک های دولتی 73
جدول (5-1). مقایسه نتایج بانک های دولتی و خصوصی 77
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار (3-1). سری زمانی بی ثباتی نرخ ارز 47
چکیده
در این پایان نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (12 بانک) و دولتی (5 بانک) طی سال های1385-1392 پرداخته شده است. براساس آزمون های انجام شده، در برآورد مدل بانک های خصوصی از روش داده های تابلویی و برای بانک های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده شده است. نتایج برآورد مدل برای بانک های خصوصی و دولتی نشان می دهد که از حجم سپرده، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز در هر دو گروه از بانک ها تاثیری معنی دار بر سودآوری بانک ها دارد. در مقابل در هر دو گروه از بانک ها نرخ بهره هیچ تاثیری بر سودآوری ندارد. نتایج بررسی سایر عوامل موثر بر سودآوری بانک ها نیز نشان می دهد که اندازه بانک تاثیر معنی دار و مثبت بر سودآوری بانک های دولتی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی داری بر سودآوری بانک های خصوصی ندارد. کفایت سرمایه تاثیری معنی دار و مثبت بر سودآوری بانک های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی داری بر سودآوری بانک های دولتی ندارد. حجم نقدینگی تاثیری معنی دار و منفی بر سودآوری بانک های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی داری بر سودآوری بانک های دولتی ندارد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
امروزه بانک ها در هر جامعه ای نقش کلیدی ایفا می کنند. این واسطه گرها در تخصیص بهینه منابع، که از عوامل اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود، سهیم هستند. لذا بررسی تفضیلی عوامل سودآوری در کوتاه مدت که باعث توانایی بقا بانک ها در بلندمدت خواهد شد، از بهترین زمینه های نوآوری مالی به شمار می رود. در این پژوهش اطلاعات مربوط به عوامل موثر بر سودآوری، جمع آوری و میزان تاثیر آنها در قالب مدل های اقتصادی اندازه گیری می شود. درفصل نخست، کلیاتی در مورد تحقیق ارائه می شود؛ برای این منظور، ابتدا به بیان مسئله تحقیق می پردازیم. در ادامه، نیز اهمیت تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق بیان می شوند.
1-2. بیان مساله
موسسات مالی در ساختار اقتصادی جوامع از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این موسسات به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول، با ایجاد جریان پول و نقدینگی، زمینه های جذب و تجهیز منابع مورد نیاز برای فعالیت ها و پروژه های سرمایه گذاری را فراهم می نمایند و از این حیث، از مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی به شمار می روند(Naceur,2003,16). در میان فعالان بازار پول، بانک ها از جمله قدیمی ترین، فعال ترین و گسترده ترین واسطه های مالی هستند که با عرضه بهینه خدمات و تسهیلات از یک سو و ساماندهی و هدایت دریافت و پرداخت ها از سوی دیگر، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور می شوند(باقری,4:1385).
طی سال های اخیر نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت ها در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شد تا بانک ها در طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی ساماندهی گردند که از جمله این تقسیم بندی ها می توان به بانک های توسعه ای، تجاری، تخصصی اشاره نمود که هر کدام از آنها بنا بر اقتضائات جوامع مختلف به صورت دولتی و خصوصی ایجاد و توسعه یافته اند. بانکداری در ایران نیز به همین منوال شکل گرفته و بنا بر شرایط اقتصادی و سیاسی و به صورت کلی متناسب با دیدگاه های توسعه ای سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور توسعه یافته است (نورانی و محمدیان،12:1391).
با توجه به اهمیت نقش بانک ها در اقتصاد، آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی با انجام عملیات بانکی به دنبال کسب حداکثر سود هستند. از این رو کوشش مدیران بانک ها آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک ها را جهت تامین حداکثر منافع ممکن شناسایی نمایند؛ زیرا محیطی که بانک ها امروزه در آن فعالیت می کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی می باشد و بانک ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید هستند. از سوی دیگر به علت اینکه منابع و مصارف بانک به عنوان اجزای تاثیرگذار بر صورت های مالی سود و زیان تحت نفوذ عوامل اقتصادی مختلفی قرار دارد، توجه به این عوامل بسیار مهم است (al-motairi and al-omar,2008:24‎). بنابراین در این خصوص سوالی که مطرح است آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک ها در ایران کدامند؟ و هر یک چه تاثیری بر سودآوری بانک ها در ایران دارند؟
1-3. اهمیت وضرورت تحقیق