دانلود پایان نامه
1-7-1. معیار یک (رهبری)
رهبران متعالی آرمان و مأموریت سازمان را تدوین و دستیابی به این اهداف را تسهیل می کنند. رهبر یک سازمان ارزش ها و سیستم مورد نظر برای موفقیت پایدار سازمان را ایجاد کرده و با عمل و رفتر مناسب خود آنها را به اجرا در می آورندهر زمان که در سازمان تغییر و تحولاتی رخ دهد در مقاصد ثبات داشته و در زمان مقتضی قادر هستند جهت گیری سازمان را تغییر داده و کارکنان را به پیروی از آن ترغیب کنند
1-7-2. معیار دو (خط مشی و استراتژی)
سازمان های متعالی اهداف و مأموریت خود را از طریق تنظیم و تدوین یک استراتژی که متمرکز بر منابع ذینفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند به اجرا در می آورند به عبارتی اهداف، برنامه ها وراهکارها و نیز فرآیندهای یک سازمان به منظور تحقق بخشیدن به استراتژی ها تدوین و اجرا می شوند.
1-7-3. معیار سه ( تمرکز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار)
سازمان های متعالی مشارکت ها وهمکاری های بیرونی، تأمین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی و اجرای اثربخش فرآیندها و برنامه هایشان مدیریت می کنند به عبارتی شناسائی فرصت های کلیدی برای شراکت های سازمانی در راستای برنامه ها، استراتژی و مأموریت سازمان و نیز شکل دهی مشارکت ها به منظور ایجاد ارزش افزون و ایجاد و حمایت از تفکر نوآور و خلاق از طریق به کارگیری مشارکت ها به منظور ایجاد ارزش افزون و ایجاد و حمایت از تفکر نوآور و خلاق از طریق به کارگیری مشارمت ها در حیطه ی این معیار قرار می گیرد.
1-7-4. معیار چهارم (اندازه گیری، آنالیز و مدیریت دانش)
مدیریت دانش و اطلاعات یکی از اصول کلیدی در دستیابی یک سازمان به تعالی به پیشرفت است به عبارتی استفاده از فناوری در حمایت از بهبود، شناسائی نیازهای اطلاعاتی و دانش یازمان ، بهره گیری از فناوری اطلاعات در حمایت از ارتباطات درون سازمانی و مدیریت دانش و اطلاعات در حیطه این معیار قرار می گیرد.
1-7-5. معیار پنج ( تمرکز بر نیروهای کاری)
سازمان های موفق تمامی توان کارکنان خود را در سطح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده از آن بهره می گیرند. این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج کرده. کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنان تقویض اختیار می کنند، به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار می دهند که در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش خود در جهت منافع سازمانی ایجا شود.
1-7-6. معیار شش (مدیریت فرآیندها)
هر سازمان فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می بخشد.
1-7-7. معیار هفت (نتایج)
سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند که مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده خود چه نتایجی بدست می آورد. موفقیت، حجم، عملکرد فرآیند، استهلاک، هزینه های نگهداری و تعمیرات، هزینه های پروژه، میزان اعتبار، ساختمان وتجهیزات، تکنولوژی( سهرابی و دیگران، 1388)
1-8. تعاریف عملیاتی تحقیق
1-8-1. معیار رهبری
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 1تا 4 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان گزینه های مربوط به معیار رهبری را به دست آورده ایم.
1-8-2. معیار برنامه ریزی راهبردی
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 5 تا 8 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار برنامه ریزی راهبردی را به دست آورده ایم.
1-8-3. معیار تمرکز بر دانشجویان
این معیار در تحقیق حاضر به وسیله سوالات 9 تا 12 پرسشنامه سنجیده شده که هر سوال شامل چهار شاخص یا گزینه می باشد و از پاسخگو خواسته می شود موارد یاد شده را بر حسب اهمیت از 1تا 4 اولویت بندی نمایدو سپس ما از طریق میانگین رتبه ای فریدمن مهم ترین موارد از میان این گزینه های مربوط به معیار تمرکز بر دانشجویان را به دست آورده ایم.