دانلود پایان نامه
راهکارهای گسترش خلاقیت
تمرکز بر نیروهای کاری
نقش مدیریت فرآیندها
افراد مدیریت کننده فرآیندها
فرآیندها و گسترش خلاقیت
اهمیت مدیریت فرآیندها
نتایج موثر در نوآوری
اهمیت نتایج فرآیندها
نتایج فرآیندها و خلاقیت
نتیجه مطلوب …
1-3. ضرورت واهمیت انجام تحقیق:
فرآیند نوآوری نیروی محرک حفظ، بقاء، تداوم و رشد و تعالی اقدامات یک سازمان است لذا انجام تحقیقاتی در این زمینه با در نظر گرفتن نو بودن انتظارات و اطلاعات هر سازمان جدید وبدیع می باشد و از طرفی چون نوآوری به افزایش ثمربخشی و بازآفرینی یک سازمان کمک می کند می تواند عامل مهمی در جهت حفظ و نگهداری یک سازمان و نیز توسعه آن می باشد و این امر در دنیای پر از رقلبت امروزی که هر لحظه با انفجاری از نیازهای جدید و به روز مواجه است نه تنها ضروری بلکه به روز و کارآمد است. وظایف یک مؤسسه آموزش عالی محدود به فعالیت های علمی محض نمی شود بلکه دانشگاه ها به عنوان سازمانهائی آموزشی با تعالی خود به تعالی سازمان ها و نهادهای اجتماعی کمک می کنند و امروز و نیز پیشرفت های تکنولوژیک، بالا رفتن انتظارات و تغییرات جمعیتی دانشجویان همگی چالش هائی هستند که نیاز به مطالعات در زمینه ی نوآوری و لزوم آن در آموزش عالی را ضروری می کنند( سهرابی و دیگران، 1388)
هرچند تا کنون تحقیقات فراوانی در ارتباط با نوآوری و خلاقیت انجام گرفته است لذا ما در این مجال راهکارهای ایجاد نوآوری درآموزش عالی را در نظر گرفته ایم و مدل بالدریج را که یکی از بهترین مدل های تعالی عملکرد و ارتقاء کیفیت سازمان است را به کار خواهیم برد تا بتوانیم بیش از پیش مطلبی نو و در خور توجه فراهم آوریم.
موضوع جدیدی که در این تحقیق مطرح می شود بررسی راهکارها و و استراتژی هائی است که به ارتقاء نوآوری در یک سیستم آموزش عالی یاری رسانده بر پایه مدل مالکوم بالدریج که به صورت موردی در دانشگاه ایلام انجام خواهد گرفت.
بسیاری از مؤسسات آموزشی که زمان و تلاش های قابل ملاحظه ای را صرف بهبود عملکرد خود می نماید که اغلب بدون دستیابی به نتیجه ای مطلوب و دلخواه به الگوی پیشین خود بازگشته اند و بدون شک در این بین نبودن یک چهارچوب سیستماتیک برای مدیریت تغییرات و نوآوری احساس می گردد که می توان با استفاده از این الگو و الگوهای مشابه این کمبود را به نحوی درست برطرف و فرآیند ارتقاء نوآوری در دانشگاه ها را بهبود بخشید. امروزه کشورها در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظور رقلبت با چالش های فراوانی روبه رو هستند و سازمان هائی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان ذی نفعان پاسخگو باشند که مدل های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان موفقیت وپیشرفت در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند لذا استفاده از مدلی که فرآیندهای سازمانی سیستماتیک و فراگیر دارد، ارزیابی را مبتنی بر واقعیت انجام می دهد و نقاط قوت و زمینه های بهبودپذیر فراهم می آورد در سنجش عملکرد مؤسسات آموزش عالی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.(صفایی فخری و جلال وندی،1389)
1-4. اهداف تحقیق:
الف) هدف کلی تحقیق: بررسی راهکارهای گسترش نوآوری در آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریج
1-4-1. اهداف جزئی تحقیق
1- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش رهبر در دانشگاه ایلام
2- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه ایلام
3- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش تمرکز بر دانشجویان در دانشگاه ایلام