دانلود پایان نامه
4- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش سنجش،تحلیل و مدیریت دانش در دانشگاه ایلام
5- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش تمرکز بر اعضاء هیات علمی در دانشگاه ایلام
6- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش مدیریت فرآیندها در دانشگاه ایلام
7- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش نتایج عملکرد سازمانی در دانشگاه ایلام
1-5. سوالات تحقیق:
سوالات تحقیق (برمبنای مدل بالدریج)
راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش رهبر چه می باشد؟
راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش برنامه ریزی راهبردی چه می باشد؟
راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش تمرکز بر دانشجویان چه می باشد؟
راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش سنجش ،تحلیل و مدیریت دانش چه می باشد؟
راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش تمرکز بر اعضاء هیات علمی چه می باشد؟
راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش مدیریت فرآیندها چه می باشد؟
راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش نتایج عملکرد سازمانی چه می باشد؟
1-6. تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:
نوآوری: واژه ی نوآوری در لاتین به معنای عملیاتی شدن و به مرحله اجرا درآمدن اندیشه های نو می باشد از این دیدگاه نوآوری به معنی خلاقیت یعنی به عنوان شکل اجرائی شده وتحقیق یافته خلاقیت ذهنی دانست.
نوآوری فرآیند هدایت شده ی طرح ایده های جدید، دانش جدید در باب تولیدات و خدمات یک سازمان است و به طور کلی نوآوری عبارت است از «خلاقیت متجلی شده و به مرحله ی عمل رسیده یعنی اندیشه ی خلاق تحقق یافته فرآیند کسب اندیشه ای خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمت و یا یک روش عملیاتی مفید است» ( حاتمی و مهدوی، 1387).
نوآوری عبارت است از تغییری معنی دار که به بهبود خدمات و فرآیندهای سازمانی و ایجاد ارزش های جدید برای ذینفعان سازمانها پردازد وبر دستیابی به ابعاد جدید تمرکز دارد. ( لبانی مطلق، 1387)
مدل مالکوم بالدریج: این مدل یکی از مهم ترین مدل های تعالی سازمانی است که ابتدا برای افزایش رقابت بین شرکت های تولیدی آمریکا در دهه ی 1980 ایجاد شده بود. مدل به مرور تکامل یافته و به منظور تعالی عملکرد در سطح جهانی تعریف شده است. امروزه این مدل با دو کاربرد مختلف آموزشی و بهداشت و درمان وجود دارد که توسط اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
بخش آموزشی این مدل ابزار جامعی برای مؤسسات آموزشی به شمار می رود تا بتوانند به صورت سیستماتیک عملکرد خود را بهبود ببخشند به عبارت دیگر این مدل ساختار جامعی را برای مؤسسات آموزشی به منظور تنظیم رسالت، چشم انداز، ارزش ها، اهداف و چالش های راهبردی همراه با منابع ضروری برای بهبود بلند مدت فراهم می کند. ( سهرابی و دیگران، 1388)
ارزش ها و مفاهیم اصلی معیار تعلیم و تربیت در مدل مالکوم بالدریج در هفت طبقه تنظیم و مجسم شده است: 1- رهبری 2- برنامه ریزی راهبردی 3- تمرکز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار 4- سنجش تحلیل و مدیریت دانش 5- تمرکز بر اعضاء هیأت علمی دانشکده 6- مدیریت فرآیند 7- نتایج عملکرد سازمانی( شرفی، 1387)
1-7. معیارهای هفت گانه مدل تعالی بالدریج