دانلود پایان نامه
سؤالات مربوط به معیار نتایج عملکرد سازمانی
سوالات:21-22-23-24 پرسشنامه
7- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش نتایج عملکرد سازمانی چه می باشد؟
سؤالات مربوط به معیار نتایج
سوالات: 25-26-27-28 پرسشنامه
فصل چهارم
نتایج تحقیق
پیش درآمدی برفصل چهارم
در فصل پیش رو تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به تفکیک جداول وتحلیل های لازم آمده است در این فصل پس از گردآوری اطلاعات پرسشنامه های تحقیق از افراد نمونه آماری که اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام بوده اند به وسیله نرم افزار spssبه تحلیل های آمار استنباطی و آمار توصیفی پرداخته ایم .
در بخش آمار توصیفی دررابطه با هر معیار مدل مالکوم بالدریچ فراوانی و درصد فراوانی ذکر گردیده و میزان اهمیت هر گزینه از نظر تعداد پاسخ گویان مشخص گردیده است .در بخش آمار استنباطی نیزبا استفاده از نرم افزار spss داده ها را از طریق فرمول همبستگی فریدمن تحلیل کرده و میزان ارزش و اهمیت هر گزینه از نظر پاسخ گویان را به دست آورده ایم و به عبارتی با رتبه بندی نظرات اولویت های مورد نظر در رابطه با راهکارهای ارتقاء نوآوری در موسسات آموزش عالی را به دست آورده ایم. از طرفی نیز با تحلیل سطوح معنا داری یا sig و نیز مقادیر chi-square و درجه آزادی داده ها به تجزیه و تحلیل اطلاعات آن پرداخته ایم.مطالب این فصل در واقع سنگ بنای تحقیق مورد نظر بوده و به وسیله آنها شکل اصلی پژوهش شکل گرفته است.
در این فصل سوالات پرسشنامه که شامل 28 سوال رتبه بندی می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است بدین ترتیب که برای هر یک از هفت معیار مدل مالکوم بالدریج اولویت های انتخاب شده توسط افراد نمونه مشخص شده و به عبارتی راهکارهای گسترش نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مشخص گردیده است.
جامعه آماری
همان گونه که در فصول پیشین مشاهده گردید از دیدگاه مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج 7 حوزه برای گسترش نوآوری در دانشگاه وجود دارد که در این مدل تحت عنوان معیارهای زیر آمده اند 1- رهبری 2- برنامه ریزی راهبردی 3- تمرکز بر دانشجویان 4- سنجش ،تحلیل و مدیریت دانش 5- تمرکز بر اعضاء هیات علمی 6- مدیریت فرآیندها7- نتایج عملکرد سازمانی که در این قسمت از گزارش تحقیق نظرات اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام که نمونه آماری ما می باشند در زمینه این معیارها که هر یک در قالب چهار مقوله جداگانه مورد نظرسنجی قرار گرفته اند ارائه می گردد.
جدول 1-4 . نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری از دیدگاه اعضاء هیات علمی
ردیف
نوع ارزش ها
فراوانی
درصد فراوانی
1
ارزش های علمی و فنی
44