دانلود پایان نامه

نتایج پژوهش نشان داده است که سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادر تهران و تولید ناخالص داخلی همبستگی معکوس و با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت همبستگی مستقیم دارد.
نورانی، امیری و محمدیان(1391)
داده های تابلویی
18 بانک در ایران
1382-1388
رابطه علیت بین ساختار سرمایه و سودآوری
نتایج تحقیق نشاندهنده آن است:
1- یک رابطه مثبت بین اهرم های مالی و بازده سرمایه وجود دارد.
2- رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد.
3- رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می باشد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1. مقدمه
به طور کلی با توجه به مطالبی که در فصل اول بیان شد، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی منتخب در ایران است. از این رو، در ابتدای این فصل مدل مدنظر برای تحلیل رگرسیونی معرفی و متغیرهای موجود در مدل تعریف می شوند. سپس، روش شناسی برآورد این مدل که روش داده های تابلویی است، تشریح می گردد.
3-2. روش تحقیق
اصولاً برای مطالعه علمی و تحقیق در سازمانها باید طرحها و روشهایی را اتخاذ نمود که دستیابی به یافته های علمی مدون و دارای اعتبار و دقت برای تعمیم آن به سایر سازمانها را بطور منظم و مشخص امکان پذیر نماید. برای نیل به این هدف روش تحقیق و متدلوژیهای گوناگون وجود دارد که هر یک به فراخور موضوع مورد بررسی و اهمیت زمینه تحقیق در تئوری سازمان دارای ارزش میباشد. استفاده از هریک از روشهای تحقیق بستگی به ماهیت محیط و زمینه تحقیق، فعالیتهای لازم برای نتیجهگیری و میزان احساس مسئولیت محقق در مقابل نتایج و اهداف دارد.
از آنجا که در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک های ایران (د.لتی و خصوصی) پرداخته میشود، تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر ابعاد تحلیل توصیفی از نوع تحلیل رگرسیون است.
3-3. جامعه آماری
در پژوهش، واژه جامعه آماری به کلیه افراد اطلاق میشود که عمل تعمیمپذیری به آنها صورت میگیرد که عبارت است از گروهی از افراد و اشیاء یا حوادثی که حداقل دارای صفت یا ویژگی مشترک باشند یا به عبارت دیگر جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آنها انتقال داده میشود. جامعه آماری تحقیق حاضربانک های جمهوری اسلامی ایران متشکل از 5 بانک دولتی شامل بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن و پست بانک، 12 بانک خصوصی شامل بانک ملت، بانک رفاه، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد، بانک شهر، بانک کارآفرین، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین می باشد.
3-4. مدل تحقیق
در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر یکسری از عوامل درونی بانک ها به عنوان عوامل خاص بانک و متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان عوامل بیرونی بر سودآوری بانک های ایران (دولتی و خصوصی) از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. تصریح این مدل با الهام از رهیافت Alper and anbar,2011)) به صورت زیر است: