دانلود پایان نامه
«در صورتی که وراث متوّفی یا اشخاص ذینفع بخواهند گواهـی انحصار وراثت بگیرند به موجب مـاده 360
قانـون امور حسبـی درخواست نامه ای کتبـی حاوی نکـات لازم، به پیوست مدارک، تسلیم دادگـاه می نمایند.
دادگاه پس از آگهـی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی، در صورتـی که اعتراض به عمل نیاید بـه
موجب ماده 362 قانون امور حسبی با درنظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواست کننده، تصدیقی مشعر بر
وراثت و تعییـن عـده ی ورثـه و نسبت آنها به متوّفـی میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه صـادر می نماید (شکل شماره 16 الی 19) عمل دادگاه حکـم شمرده نمی شود و همان گونـه کـه مـاده تصریح دارد (تصدیـق) شمرده می شود.
اما در صورتی کـه نسبت به درخواست صدور گواهـی انحصار وراثت اعتراضی بـه عمل آید دادگـاه
جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به آگاهی درخواست کننده ی تصدیق و معترض می رساند
دادگاه پس از رسیـدگی حکم خواهد داد و این حکـم برابر ماده 362 ق. ا. ح قابل پژوهش و فرجـام است.
بنابـراین چنانچه به درخواست صـدور تصدیق انحصار وراثت اعتراض بـه عمل آید، دادگاه باید بـه موجب
حکم، اعتراض را رد نموده و یا آن را قبـول و درخواست صدور تصدیق را با حکمی که صادر مـی نماید رد
کند».
«حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است. بنابراین علی رغم وجود نص
ماده 370 ق. ا. ح و ماده پنجم قانـون تصدیق انحصار وراثت، مصوب 14 و 26 مهـر ماه 1309 با اصلاحات
بعدی که مفهـوم آنها از حیث موضوع مورد بررسی، واحد می باشد، حکم دادگاه از اعتبار امـر قضاوت شده
نیز برخوردار می باشد. در حقیقت، به موجب مواد مزبور مدیون یا متصرف اموال متوّفی باید ترکه و مطالبات
متوّفـی را به اشخاصی تسلیم نمایـد که تصدیق انحصار وراثت دریافت نموده انـد و پس از تأدیه ی دین و یا
تسلیم مال به آنهـا در مقابل هر مدعی وراثتی بـری شمرده خواهد شد. در عین حال، مـواد مزبور بـه مدعی
وراثت حق رجـوع به شخص یا اشخاصـی داده است که بر اساس تصدیق انحصـار وراثت، طلب متوّفـی را
وصول یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند این نص تنها مفید این معناست که اشخاصی که دردرخواست
صـدور تصدیق انحصار وراثت نامـی از آنها به میان نیامده است و جـزء معترضین به درخواست مزبـور نیز
نبوده اند می توانند برای مطالبه ی سهم الارث خود علیه اشخاصی که وارث شناخته شده و مال یا طلب متوّفی
را دریافت نموده اند، به نسبت مال یا طلب دریافت شده توسط هر یک اقدام نمـوده و با اثبات وراثت خـود
حکـم لازم را بگیرند. بنابـراین حق اقدام اشخاص مزبـور که در دعوا دخالت نداشته اند منافاتی با اعتبار امر
قضاوت شده حکم ندارد. در حقیقت، حتی اگر اقدام این اشخاص به شکل اقامه ی اصحاب دو دعواست که