دانلود پایان نامه

(3-1)
به طوری که در مدل فوق، سودآوری بانک در زمان ، برداری از ویژگی های درونی بانک در زمان ،برداری از شاخص های کلان اقتصادی در زمان و جمله اختلال هستند. و ضرایب برای عوامل درونی و بیرونی می باشند.به علاوه، نماد در مدل های مذکور بیانگر مقاطع یعنی 5 بانک دولتی بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن و پست بانک، 12 بانک خصوصی شامل بانک ملت، بانک رفاه، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد، بانک شهر، بانک کارآفرین، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین و نماد نیز نشان دهنده زمان یعنی سال های 1385 الی 1392 است. براین اساس، مدل های مذکور براساس متدلوژی داده های تابلویی برآورد خواهد شد.
شکل گسترش یافته مدل (3-1) به صورت زیر است :
(3-2) در رابطه (3-2)، ROA (بازده دارایی)، نسبت سود خالص به کل دارایی ها است و به عنوان متغیر وابسته(سودآوری)است. به ترتیب بیانگر حجم دارایی (لگاریتم طبیعی از کل دارایی)، کفایت سرمایه (نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها)، نقدینگی (نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها)، و حجم سپرده (نسبت سپرده ها به کل دارایی ها) بانک در زمان به عنوان عوامل درونی بانک و به ترتیب نشان دهنده نرخ بهره، بی ثباتی نرخ ارز، نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف کننده) و فعالیت اقتصادی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) به عنوان شاخص های کلان اقتصادی(عوامل بیرونی) و جمله اختلال هستند. تعداد بانک در هر گروه از عوامل نیز تعیین شده است.
3-5. معرفی متغیرهای موجود در الگوی تحقیق
3-5-1. شاخص سودآوری
شاخص سودآوری در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای سنجش این شاخص در ادبیات مربوطه معیارهای مختلفی وجود دارد، لیکن در این تحقیق از نسبت بازده دارایی استفاده شده است که نحوه محاسبه آن به صورت زیر است :
(3-3) کل دارایی ها/ سود خالص (پس از کسر مالیات)=نسبت بازده دارایی (ROA)
این متغیر با استفاده از اطلاعات صورت های مالی بانک های منتخب برای سال های 1385 الی 1392 محاسبه شده است.
3-5-2. نرخ تورم
نرخ تورم یکی از شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص سودآوری، به عنوان متغیر مستقل در مدل تصریح شده (3-2) لحاظ شده است. اطلاعات مربوط به این متغیر از سایت و گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال های 1385 الی 1392 استخراج شده است.
3-5-3. فعالیت اقتصادی
فعالیت اقتصادی یکی از شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص سودآوری، به عنوان متغیر مستقل در مدل تصریح شده (3-2) لحاظ شده است. فعالیت اقتصادی در کشور به صورت رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور اندازه گیری می شود که اطلاعات آن برای سال های 1385 الی 1392 از سایت و گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.
3-5-4. نرخ بهره
نرخ بهره یکی از شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص سودآوری، به عنوان متغیر مستقل در مدل تصریح شده (3-2) لحاظ شده است. نرخ بهره مدنظر در این تحقیق متوسط نرخ بهره سپرده های بلندمدت هستند که اطلاعات آن برای سالهای 1385 الی 1392 از سایت و گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.
3-5-5. بی ثباتی نرخ ارز
بی ثباتی نرخ ارز سومین شاخص کلان اقتصادی است که بررسی آن بر شاخص سودآوری بانک صادرات در ایران مدنظر قرار گرفت. این متغیر برخلاف دو متغیر نرخ بهره و نرخ تورم به صورت محاسبه شده در گزارشات بانک مرکزی یا سایر بانک های اطلاعاتی وجود ندارد و نیاز به برآورد دارد.
3-5-5-1 روش های اندازه گیری بی ثباتی
بی ثباتی یا نااطمینانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن احتمال وقوع حوادث آتی را بتوان تعیین کرد. نااطمینانی در مقابل حادثه ریسکی قرار دارد که می توان احتمال به خصوصی را به وقوع حادثه نسبت داد. اگر تغییرات آتی در متغیرهای اقتصادی از مجموع تغییرات پیش بینی شده و پیش بینی نشده متغیر بدست آید، آنگاه بی ثباتی یا نااطمینانی متغیر اقتصادی شامل تغییرات غیرقابل پیش بینی آن متغیر خواهد بود (امامی و محرابیان، 1389). براین اساس، بی ثباتی نرخ ارز به صورت شدن نوسانات همراه با ریسک پیش بینی نشده در رفتار نرخ ارز تعریف می شود (Aguerre et al,2012). .برای اندازه گیری بی ثباتی در ادبیات تجربی از روش های مختلفی استفاده می شود که به شرح زیر می باشد:
یک معیار به منظور محاسبه و اندازه گیری بی ثباتی که بطور رایج در کارهای تجربی به خصوص در مطالعات اولیه مورد استفاده قرار گرفته، فاصله متغیر از میانگین آن است (Crawford and Kaskmovich, 1996).
روش دوم استفاده از واریانس یا انحراف معیار متغیر است که در مطالعات متعددی مانند Kormendi and Maguire (1985، Kneller and Young (2000) Martin and Rogers (2000) و … استفاده شده است. در این ارتباط، شایان ذکر است که تغییرات یک متغیر به دو دسته تغییرات قابل پیش بینی و تغییرات غیرقابل پیش بینی تقسیم می شود. تغییرات غیر قابل پیش بینی نمایانگر بی ثباتی است، درحالیکه واریانس متغیر تغییرات قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی را همزمان نشان می دهد. بنابراین محاسبه بی ثباتی به این روش دارای اشکالاتی است. لذا در این تحقیق نیز از این روش استفاده نمی شود.