دانلود پایان نامه

26/2-
0007/0-
42/1-
0007/0
76/1
003/0-
24/3-
0005/0-
16/5-
ماخذ: یافته های تحقیق
5-4. پیشنهادات
5-4-1. پیشنهادات کاربردی
نرخ تورم تاثیر منفی بر سودآوری بانک های خصوصی دارد. در این ارتباط بیان می شود، اگر تورم کاملا پیش بینی شده و نرخ های بهره متناسب با آن تنظیم شده باشند، در بیشتر مواقع رشد درآمدها سریع تر از هزینه ها است و این یک تاثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد. در ایران با وجود اینکه بانک ها توانایی پیش بینی تورم انتظاری را دارند، اما به دلیل دستوری بودن تعیین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بانکی، بانک ها قادر به واکنش سریع برای تعدیل نرخ های سود بانکی و نرخ سود سپرده ها را ندارند و این امر سودآوری آنها را در شرایط تورمی کاهش می دهد. ضمن اینکه در شرایط تورمی، بازدهی سرمایه گذاری های دیگر می تواند جذابیت سپرده گذاری را کاهش و از این جنبه نیز با کاهش منابع بانکها، سودآوری آنها را کاهش دهد. بنابراین، تعیین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بانکی منطقی و مبتنی بر شرایط تورمی توسط شورای پول و اعتبار و اجازه به بانکها برای تعیین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بانکی با توجه به منابع داخلی می تواند به سودآور شدن آنها در شرایط تورمی کمک کرده و مانع از حضور آنها در بازار برای سوداگری به منظور کسب سود جهت پوشش هزینه های جاری می شود.
حجم سپرده تاثیری مثبت بر سودآوری بانک های منتخب دارد. براین اساس بانک ها می بایست از طریق تبلیغات و تنوع دادن به خدمات به خصوص از طریق گسترش خدمات الکترونیکی و موبایلی و … ، فرهنگ پس انداز در جامعه را گسترش دهند.
نقدینگی تاثیری منفی بر سودآوری بانک های منتخب خصوص دارد. براین اساس بانک ها باید نقدینگی را به گونه ای صحیح مدیریت نماین
5-4-2. محدودیتهای تحقیق
انجام تحقیق بدون وجود مشکلات و محدودیت ها قابل تصور نیست. این محدودیت ها و موانع می تواند بر نتایج تحقیق اثر گذار باشد. بنابراین پژوهشگر موظف است تا حد امکان در رفع محدودیت ها و موانع تحقیق اقدام نماید. از جمله موانع در این تحقیق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) دولتی بودن برخی از بانک های مورد مطالعه؛ بانک های دولتی مجبور هستند که بانکدار دولت نیز باشند که گاهی از سودآوری آنها می کاهد.
ب) استاندارد نبودن صورت های مالی بانک ها (در بانکداری دولتی مبنای تهیه صورت های مالی، سودآوری نیست. این امر تا حد زیادی امکان دسترسی به مولفه های سودآوری را دشوار می‎ کند). رویه های متفاوت ثبت اطلاعات، عدم شفافیت در برخی موارد و غیر استاندارد بودن صورت های مالی از موانع تدوین این شاخص ها است.
ج) عدم تاثیر معناداربودن تاثیر بعضی از عوامل بیرونی و درونی بر سودآوری بانکهای دولتی و خصوصی مانند نرخ بهره.
5-4-3. پیشنهادات برای تحقیقات آتی