دانلود پایان نامه
حالت هیچ تغییری در وضعیت ارث بوجود نخواهد آمد. ایشان از ترکه ارث نمی برند».
1- 6- 5- عدم درج افراد غیر نسب و سبب
ماده 861 قانون مدنی مقرر می دارد: «موجب ارث دو امـر است: نسب و سبب». طبق اصـل وراثت بر اساس
نزدیکتر بودن به متوّفـی، اموال به جا مانده از میـت، قهراً به خویشاوندان او انتقال می یابد بنابـراین مـی توان
گفت که به طور کلی خویشاوندی به معنی اعم کلمه مبنای توارث است.
خویشاوندی، خود بر اساس منشأ به دو گونه خویشاوندی نسبی و سببی یا به اختصار نسب و سبـب
تقسیم مـی شود که هر یک از آن دو یک موجب ارث معرفـی شده است. خویشاوندی نسبـی، خویشـاوندی
مربوط بـه خون است و رابطه ای است بین دونفـر کـه یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخـص ثالثـی
باشند.به دیگر سخن، قرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون و نیاکان مشترک هستند. قرابت
سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج است و رابطه ای است بین زن وشوهر با یکدیگر و بین هریک از زوجین
با خویشان نسبی دیگری.
«در طول تاریخ فرزندخواندگی، مقررات مربوط بـه ارث تغییر و تحولات فراوانی را طـی کرده است
اما در تمام این دوران یک قاعـده و قانون همواره به صورت غیر قابل خدشه، ثابت و تغییرناپذیر باقی مانده
است و آن ممنوعیت ارث مضاعف است؛ به این معنی که تحت هیچ شرایطی شخص نمی تواند هم از پدر و
مادر واقعی خویش و هم از پذیرندگان ارث ببرد و به عبارتی ارث دوگانه ممنوع است».
با توجه به ماده 861 قانون مدنی می توان گفت که سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود و این نکته
به صراحت در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1353 ذکر شده. اما
در قانون جدیـد برای اینکه از تأمین آینده فرزندخوانده در آینده مطمئن شویم، اخذ ضمانت هایی از والدین جدید الزامی شده است، ایـن ضمانت ها می تواند با تملیک بخشـی از دارایی والدین بـه نام کودک باشد یا اینکه بخشـی از اموال والدیـن بعد از مرگ به کـودک برسد، البـته این تضمین صرفـاً بـه صورت واگـذاری اموال نیست و ممکن است ضمانت های دیگری نیز از جمله بیمه عمر کودک از سوی والدین ارائه شود که سازمان بهزیستی را قانع کند. که این مطلب در ماده 15 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و
بد سرپـرست مصوب 1392 اشـاره شده است: «درخواست کننده منحصـر یا درخواست کنندگان سرپرستی
باید متعهد گردند که تمامـی هزینه های مربوط بـه نگهداری و تربیـت و تحصیل افراد تحـت سرپرستـی را
تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای
کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را
نزدیکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.»
در قرآن کریم در آیه 4 سوره احزاب هم به این امر اشاره شده که فرزندخوانده فرزنـد واقعی حساب