دانلود پایان نامه
معیارهای مدل مالکوم بالدریج تا حد بسیار زیادی با فلسفه ی کیفیت دمینگ همخوانی دارد و کمیته ی انتخاب کنندگان این جایزه معتبر آمریکائی دقت و توجه خود را بر هفت زیر مجموعه زیر معطوف می دارند. ۱- رهبری ۲- طرح ریزی استراتژیک ۳- مشتری و بازارمداری ۴- جریان و تحلیل اطلاعات ۵- مدیریت و منابع انسانی ۶- مدیریت فرآیند ۷- نتایج کسب و کار سازمان(همان منبع)
نگاهی بر مدل کانجی
ساختار سیستم تعالی کسب و کار کانجی به میزان قابل توجهی به عوامل بحرانی موفقیت وابسته اند که عبارتند از : تعداد محدودی از عوامل یا حوزه ها که به شرط رضایت بخش بودن نتایج آن ها عملکرد موفقیت آمیز سازمان تضمین شده خواهد بود. نقش این عوامل در مدل هرمی کانجی به خوبی لحاظ گردیده به نحوی که با مدل مفهومی تعالی کسب و کار سازگاری دارد.
با توجه به اصول کلی و مفاهیم محوری این مدل برای آن دو ساختار مجزا تدوین گردیده است:
۱- مدل تعالی کسب و کار: که به سنجش عملکرد سازمانی از منظر ذینفعان داخلی اختصاص دارد.
۲- کارت امتیاز تعالی: عملکرد سازمان از نقطه نظر ذینفعان خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.
هر دو مدل کانجی و بالدریج به طور تلویحی موجب ارتباط بین عناصر مدیریت کیفیت جامع و نتایج می گردد.
سیستم سنجش تعالی کسب و کار کانجی بر خلاف سایر سیستم های سنتی به جای پرداختن به یک نگرش سیستمی ناقص درباره ی عملکرد موجبات دستیابی به درجه بالاتری از یکپارچگی و وحدت رویه را فراهم می سازد. ضمناً یک روش شناسی بسیار دقیق را مورد استفاده قرار می دهد که امکان تخمین همزمان کلیه پارامترهای مدل را می دهد بنابراین مدل کانجی یک رویکرد کل گرا و فراگیر است.
اگرچه فرآیند ارزیابی عملکرد در این مدل می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. ضرورتاً کمی بوده و درآن پرسش نامه ها نقش کلیدی در اندازه گیری عملکرد دارند .هر چند در پاره ای از اوقات از سایر تکنیک های خود ارزیابی مانند کارگاه، نمودار ماتریسی، پروفرماد شبیه سازی برای تأیید نمودن مقدیر عملکرد به دست آمده استفاده می گردد. ( افشار، ۱۳۹٠)
نگاهی بر مدل تعالی عملکرد EFQM
در بین مدل های تعالی عملکرد مدل« بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت» یا EFQM معروف ترین مدل می باشد که بیش از ۲٠٠٠٠ سازمان در اروپا از این مدل استفاده کرده اند. کار طراحی این مدل از سال ۱۹۸۹ آغاز و در سال ۱۹۹۱ معرفی گردید.( نجمی و حسینی،۱۳٨۸)
مفاهیمی که در این مدل بر آن ها بنا شده است عبارتند از:
الف)معیارهای توانمندی سازمان:
۱- رهبری
۲- خط مشی استراتژی
۳-کارکنان
۴- مشارکت ها و منابع
۵- فرآیندها
ب) نتایج:
۱- نتایج مشتری
۲- نتایج کارکنان