دانلود پایان نامه
– همکاری مطلوب بین دانشگاه و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی
در تحقیق انجام شده توسط حاتمی و دیگران در سال ٨۵ تحت عنوان نوآوری و شکوفائی نیز با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اصول، مبانی، تکنیک های نوآوری و شکوفائی پرداخته است که قسمت نتیجه گیری با عنوان تفاوت های خلاقیت با نوآوری برخی راهکارهای نوآوری و شکوفائی را در دو زمینه ی کلی و معرفتی و نیز شیوه های ابزاری عنوان کرده و زیر مجموعه های آن را به تفکیک برشمرده است.
در تحقیقی مشابه تحت عنوان نوآوری در دانشگاه ها و آموزش عالی که توسط لبانی مطلق انجام شده است برای مدیریت نوآوری در دانشگاه مدل بالدریج را پیشنهاد کرده است و موفقیت اصلی را در اجرای این معیار عنوان نموده است و چهار عامل عمده در مؤسسات آموزشی که به صورت موفقیت آمیزی توانسته است نوآوری را مدیریت کنند: « تعهد و حمایت مدیران و رهبران ارشد سازمان» « شیوه های برنامه ریزی سیستماتیک و سازمان یافته» « فرآیندهای مشارکتی و حساب شده» « ارتباطات چند سویه و اثربخش».
در تحقیقی دیگز که توسط جولیا باو و دیگران در سال ۲٠٠۸ انجام شده است نوآوری در آموزش عالی بر پایه مدل بالدریج بررسی شده است که در آن دانشگاه ویسکانیس استوت به عنوان نخستین دانشگاهی که جایزه کیفیت بالدریج را دریافت کرده است. عنوان شده است و مدیریت و رهبری قوی را تنها عامل ایستادگی در برابر نیروهای بروکراتیک می داند. اگرچه که هیچ از یک الگوهای بهبود کیفیت بودن محدودیت نیست ولی رهبران کالج ها و دانشگاه ها مفید بودن مدل بالدریج را درک خواهند کرد.
در جای دیگر در پژوهشی تحت عنوان به کارگیری مدل های نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخص های نوآوری و افزایش توان تولید فناوری که در سال ۸۸ توسط همایون نسیمی انجام شده است علاوه بر عنوان نمودن شاخص های نوآوری و دیدگاه های مختلف در این باره چهارچوب لازم برای مدیریت نوآوری را ترسیم کرد.ه و ویژگی های یک نظام نوآور را تشریح می نماید. در بخش نتیجه گیری نیز موردی که ذکر می شود بهبود سرمایه گذاری در زمینه انتقال دانش از دانشگاه به صنعت است تا مشخص شود چگونه از استعداد و آموخته های فارغ التحصیلان دانشگاه ها در صنعت استفاده می شود یا دانش این دانش آموختگان در طی زمان چگونه در راستای نوآوری به کار گرفته می شود.
محقر و دیگران نیز در تحقیقی با عنوان ارزیابی سرمایه های فکری دانشگاه ها با استفاده از شاخص های نوآوری بوسیله مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان شاخص های نوآوری برای ارزیابی سرمایه های فکری دانشگاه ها را شناسایی کرده سپس با استفاده از مرحله وزن دهی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی این شاخص ها وزن دهی شده اند و در مرحله بعدی نیز با استفاده از از تکنیک هایی نتایج نشان داد که شاخص های فرهنگ نوآور و تعداد ایده های جدید مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی سرمایه های فکری دانشگاه ها هستند و نیز نتایج نشان داد که شاخص دارایی های فکری نسبت به دارایی های مشهود از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شان و آلریچ نیز انواع نوآوری سازمانی را به دوازده دسته تقسیم می کنند که شامل:
نحوه بکارگیری افراد در سازمان، طرح سازمان ،تحقیق و توسعه،راهبرد فناوری،انتقال دانش،برنامه ریزی محصول ،مدیریت مجموعه محصول،مدیریت فرآیند،توسعه محصول جدید، طراحی محصول،پذیرش و انتشار نوآوری،سیاست های عمومی و کار آفرینی یا شناسایی سطوح مختلف نوآوری سازمانی.
نتیجه گیری از مطالب فصل
با توجه به مطالب یاد شده در فصل دوم به خصوص تعاریفی که از مدل های تعالی عملکرد موجود به عمل آمد می توان اینگونه برداشت کرد که در خصوص آموزش عالی و راهکارهای گسترش نوآوری در آن،مدل بالدریج مناسب تر از سایر مدل های موجود می باشد که به طور عمده برای برای موسسات تجاری ،آموزشی و بهداشتی طراحی شده است.مدل های نوآوری موجود نیز همچنان بر اهمیت مقوله نوآوری و خلاقیت و ارائه راهکارهایی برای گسترش آن تاکید دارد.به خصوص در ارتباط با آموزش عالی که نقطه تلاقی بازار کار و نیروی انسانی به شمار می رود.
در میان مطالعات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با راهکارهای اشاعه نوآوری و خلاقیت راهکارهای زیادی عنوان شده است ولی تنها در چند مورد انگشت شمار بر مدل بالدریج اشاره شده استو تحقیقی که در آن منحصرا بر پایه مدل بالدریج راهکارهای ارتقاء نوآوری در آموزش عالی بررسی شده باشد موجود نمی باشد.
بنابر این با توجه به تاریخچه تجربی و نظری موضوع به نظر می رسد بررسی راهکارهای گسترش نوآوری و خلاقیت در آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریج موضوعی نو و قابل تامل باشد.
فصل سوم
روش شناسی
3-1. پیش درآمدی برفصل سوم
روشهای پژوهشی در واقع ابزار دستیابی به واقعیت به شمار می رود بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است، در فصل پیش رو نیز علاوه بر تشریح روش پژوهشی مورد استفاده و طرح تحقیق به مشخص ساختن جامعه و نمونه آماری که به صورت موردی اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام می باشد. همچنین ابزارها و روشهای گردآوری داده ها و اطلاعات که پرسشنامه های محقق ساخته است مورد بررسی قرار گرفته و سعی گردیده است تا حد امکان نحوه ساخت پرسشنامه ها و شیوه اجرای آنها نیز توضیح داده شود.
در این فصل به عملیات و شیوه تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها نیز نیز پرداخته خواهد تا قابلیت اطمینان آنها روشن شود. به طور معمول هر پژوهشی دارای نوعی تجزیه و تحلیل یا روشهای آماری است که در این تحقیق برای بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده و در بخش آمار استنباطی از روش همبستگی فردیدمن استفاده شده. که قبل از کاربرد آنها در انتهای این فصل باید به ذکر مفروضهای آن و سطح اطمینان مورد قبول آنها پرداخته شود. طی یک جدول سوالات تحقیق با سوالات پرسشنامه انطباق داده شده است. در بیان ضرورت تدوین این فصل می توان گفت فصل سوم در یک پژوهش در واقع چهارچوب و پایه های آن را تشکیل داده و بدون داشتن چنین قالبی نمی توان هیچ طرحی ریخت. پس در ادامه به طرح ریزی مباحث مربوطه پرداخته و مسیر تحقیق مورد را مشخص خواهیم ساخت.
3-2. روش تحقیق
روش تحقیقی که برای موضوع مورد نظر یعنی «بررسی راهکارهای گسترش نوآوری در مؤسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریج» در نظر گرفته ایم روش تحقیق زمینه یابی است که شکلی از تحقیق توصیفی بوده و در علوم رفتاری به طور فراوان مورد استفاده قرار می گیرد.
تحقیق زمینه یابی عبارت است از مشاهده پدیده ها به منظور معنا دادن به جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده. زمینه یابی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوع ها که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند اجرا می شود. در واقع این نوع تحقیق روشی برای بررسی ماهیت ویژگی ها و ادراک های مردم یعنی نگرش ها، باورها، عقاید و امور مورد علاقه از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ به پرسش هایی است که به دقت تدوین شده اند. (حسن زاده، 1389)
ما نیز در این تحقیق چون به دنبال بررسی و کشف راهکارهایی برای ارتقاء و گسترش نوآوری و خلاقیت در جامعه ای تحت عنوان مؤسسات آموزش عالی هستیم از این روش استفاده می کنیم و از میان سه هدف اصلی و عمده تحقیق زمینه یابی یعنی: توصیف، تبیین و کشف ما با هدف کشف راهکارهای مقتضی و مفید به پژوهش خواهیم پرداخت.