دانلود پایان نامه

2- 6- 2- برگشت اقدامات انجام شده پس از اصلاح گواهی حصر وراثت …………………………………………………………………58
2- 6- 2- 1- هنگامی که مال غیر به تساوی در حصص شرکا قرار گیرد ……………………………………………………………………58
2- 6- 2- 2- هنگامی که مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی نباشد ………………………………………………………..59
2- 7- بررسی گواهی های متعارض ………………………………………………………………………………………………………………………63
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
Abstract ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل شماره 1- دادخواست حصر ورثه در زمان فعلی ………………………………………………………………………………………………71
شکل شماره 2- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه اول (محدود) …………………………………………………….73
شکل شماره 3- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه دوم (محدود) …………………………………………………….74
شکل شماره 4- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه سوم (محدود) ……………………………………………………75
شکل شماره 5- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه اول (نامحدود) …………………………………………………..76
شکل شماره 6- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه دوم (نامحدود) …………………………………………………..77
شکل شماره 7- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه سوم (نامحدود) ………………………………………………….78
شکل شماره 8- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به اقلیت های مذهبی (محدود) ………………………………………..79
شکل شماره 9- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به اقلیت های مذهبی (نامحدود) ………………………………………80
شکل شماره 10- استشهادیه مربوط به طبقه اول ………………………………………………………………………………………………………81
شکل شماره 11- استشهادیه مربوط به طبقه دوم ……………………………………………………………………………………………………..83
شکل شماره 12- استشهادیه مربوط به طبقه سوم …………………………………………………………………………………………………….85