دانلود پایان نامه
شکل شماره 13- گواهی فوت ………………………………………………………………………………………………………………………………87
شکل شماره 14- اظهارنامه مالیات بر ارث ……………………………………………………………………………………………………………..88
شکل شماره 15-گواهی نامه واریز مالیات بر ارث ………………………………………………………………………………………………….. 90
شکل شماره 16- گواهی حصر وراثت محدود فعلی ………………………………………………………………………………………………..91
شکل شماره 17- گواهی حصر وراثت نامحدود فعلی ………………………………………………………………………………………………92
شکل شماره 18- گواهی حصر وراثت محدود در زمان سابق …………………………………………………………………………………….93
شکل شماره 19- گواهی حصر وراثت نامحدود در زمان سابق ………………………………………………………………………………….94

علائم و اختصارها
ق. ا. ح. ………………………………………………………………….قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحیه های بعدی آن
ق. ج. ……………………………………………………………………قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379
ق. ق. ……………………………………………………………………قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
ق. م. ………………………………………………………………………قانون مدنی مصوب 1307
ق. م. م. …………………………………………………………………..قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345
چکیده
اولین و مهمترین اقدامی که ورثه پس از فوت متوّفی باید انجام بدهند اخذ گواهی انحصار وراثت است. با اخـذ این گواهی و
مشخص شدن تعداد ورثـه و نسبت آنها با متوّفـی و سهم الارث ایشان فرآینـد تقسیم و تصفیه امـوال متوّفـی به سهولت انجام
می گیرد و تکلیف ماترک و مطالبات و بدهی های متوّفی روشن می شود. هر چند ظاهراً گواهـی حصر وراثت قاطـع است ولی
قانونگذار آن را قابل اعتراض دانسته از جمله آنکه بعضی از افراد با وارث شناختن خود و ذکر اینکه نام آنها در گواهـی نیامده
اعتراض نمایند ولی در خصوص اینکه طلبکاران و بدهکاران متوّفی بتوانند به عنوان معترض مطـرح باشند اختلاف نظر است.
به نظر می رسد طلبکار حق اعتراض دارد ولی بدهکار حق اعتراض ندارد. در همین راستا در این نوشتار سعی ما بـر این است
که به اولین اقدام وراث برای اثبات هویت و ارتباط خود با مورث و درخواست گواهـی انحصار وراثت و چگونگی صدور آن
و موارد اعتراض به گواهـی مزبور بپردازیم. روش تحقیـق در این نوشتار، مبتنی بر روش کتابخانه ای و میـدانی بوده و در ایـن
راستا سعی شده به آراء و نظریات مشورتی که در این خصوص ارائه شده اشاره و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و تلاش